שוק הנגזרים - אופציות על מניות שוק הנגזרים

כיל
פועלים
לאומי
טבע
דיסקונט
מזרחי טפחות
אבנר
בזק
נכסי בסיס נוספים  
נתוני מסחר
מאפייני המוצרים
נתוני מימוש/פקיעה
פרמטרים לביטחונות
נתונים היסטוריים
נתוני סחירות
הודעות הבורסה
תקנון והנחיות
אופציות על בזק

31/12/2019 - 01/12/2019
במונחי נכס בסיס
(אלפי ש"ח)
בפרמיות
(אלפי ש"ח)
ביחידותגודל עסקה ממוצעת ביחידותמספר עסקאות יומי ממוצעמספר עסקאות בתקופהמספר ימי מסחר בתקופה לחתךחתך
2,524.79433697070.51223מניית בזק
2,524.79433697070.51223אופציות  
 ייצוא נתונים מהטבלה 
   עמודות נוספות   
מספר חשבונות :
      מקסימלי יומי לתקופה26
      תאריך31/12/2019
      לסוף תקופה26
שער לסוף תקופה (אגורות)277.50
שינוי שער מתחילת התקופה (%)-4.21
מחזור בנכס בסיס (אלפי ש"ח)377,930.3
יחס מחזור *0.0768
* יחס מחזור במונחי נכס בסיס (משוקלל דלתא) לסך מחזור בני"ע מניית בזק