שוק הנגזרים - אופציות על מניות שוק הנגזרים

כיל
פועלים
לאומי
טבע
דיסקונט
מזרחי טפחות
אבנר
בזק
נכסי בסיס נוספים  
נתוני מסחר
מאפייני המוצרים
נתוני מימוש/פקיעה
פרמטרים לביטחונות
נתונים היסטוריים
נתוני סחירות
הודעות הבורסה
תקנון והנחיות
אופציות על בזק

31/07/2019 - 01/07/2019
במונחי נכס בסיס
(אלפי ש"ח)
בפרמיות
(אלפי ש"ח)
ביחידותגודל עסקה ממוצעת ביחידותמספר עסקאות יומי ממוצעמספר עסקאות בתקופהמספר ימי מסחר בתקופה לחתךחתך
12,801.44,307.12,0861,332.51.63623מניית בזק
12,801.44,307.12,0861,332.51.63623אופציות  
 ייצוא נתונים מהטבלה 
   עמודות נוספות   
מספר חשבונות :
      מקסימלי יומי לתקופה10
      תאריך24/07/2019
      לסוף תקופה6
שער לסוף תקופה (אגורות)240
שינוי שער מתחילת התקופה (%)-11.41
מחזור בנכס בסיס (אלפי ש"ח)485,517.4
יחס מחזור *0.3032
* יחס מחזור במונחי נכס בסיס (משוקלל דלתא) לסך מחזור בני"ע מניית בזק