שוק הנגזרים - אופציות על מניות שוק הנגזרים

איי.סי.אל
פועלים
לאומי
טבע
דיסקונט
מזרחי טפחות
אבנר
בזק
נכסי בסיס נוספים  
נתוני מסחר
מאפייני המוצרים
מחיר קובע למימוש/פקיעה
פרמטרים לביטחונות
נתונים היסטוריים
נתוני סחירות
הודעות הבורסה
תקנון והנחיות
אופציות על בזק

30/09/2020 - 01/09/2020
במונחי נכס בסיס
(אלפי ש"ח)
בפרמיות
(אלפי ש"ח)
ביחידותגודל עסקה ממוצעת ביחידותמספר עסקאות יומי ממוצעמספר עסקאות בתקופהמספר ימי מסחר בתקופה לחתךחתך
40,703.314,486.74,110897.64.68719מניית בזק
40,703.314,486.74,110897.64.68719אופציות  
 ייצוא נתונים מהטבלה 
   עמודות נוספות   
מספר חשבונות :
      מקסימלי יומי לתקופה18
      תאריך23/09/2020
      לסוף תקופה17
שער לסוף תקופה (אגורות)398
שינוי שער מתחילת התקופה (%)3.84
מחזור בנכס בסיס (אלפי ש"ח)787,401.2
יחס מחזור *0.4911
* יחס מחזור במונחי נכס בסיס (משוקלל דלתא) לסך מחזור בני"ע מניית בזק