הדו"חות הכספיים של הבורסה ודו"ח הדירקטוריון לשנת 2012

הודעה לעיתונות
17/06/2013