דירקטוריון הבורסה אישר עקרונות להנפקת מניות בכורה המניות יקנו עדיפות בקבלת דיבידנד אך לא יקנו זכות הצבעה; יאפשרו גיוון דרכי המימון של החברות והקטנת המינוף

הודעה לעיתונות
05/03/2017
 
דירקטוריון הבורסה לניירות ערך אישר בישיבתו מיום חמישי (2.3.17) עקרונות לקביעת הנחיות שיאפשרו לחברות להנפיק מניות בכורה. מניות בכורה מוגדרות כמניות המקנות זכות עדיפה לדיבידנדים ואינן מקנות זכויות הצבעה.

בהמשך למספר פניות שנעשו לאחרונה לרשות לניירות ערך ולבורסה בנוגע לאפשרות הנפקת מניות בכורה, התבצעה בחינה מקצועית מעמיקה של הנושא, לרבות סקירת המצב בעולם, בחינת סוגי מניות הבכורה הקיימים וצרכי החברות בארץ. בהמשך לכך, גיבש סגל הבורסה בשיתוף עם סגל הרשות, הצעה לקביעת כללים שיאפשרו לחברות הנפקה ורישום למסחר של מניות בכורה, כך שיגוונו את דרכי המימון של החברות.

מניות הבכורה תהיינה עדיפות בזכות לקבל את הדיבידנד שנקבע בתנאיהן. העדיפות תתבטא בזמן, דהיינו, חלוקת דיבידנד לבעלי המניות הרגילות תתאפשר לאחר תשלום הדיבידנד לבעלי מניות הבכורה. מניות הבכורה תהיינה צוברות, כך שהיה ולא שולם במועד שנקבע לכך הדיבידנד, הדיבידנד ייצבר עד לתשלומו. בנוסף, החברה יכולה להחליט כי מניות הבכורה תשתתפנה גם ברווחים של המניות הרגילות, אך אין חובה כזו.

להנפקת מניות בכורה יתרונות הן עבור החברות והן עבור המשקיעים.

עבור החברות זוהי דרך זולה יותר לגיוס הון יחסית להנפקת מניות רגילות, תוך הימנעות מדילול זכויות ההצבעה של בעלי המניות הרגילות. הנפקת מניות בכורה מאפשרת להקטין את המינוף של החברה מכיוון שמניות מסוג זה עשויות להיחשב כהון (באופן מלא או חלקי).  הדבר יכול לאפשר לחברות לגייס חוב נוסף או להפחית את עלות גיוס חוב חדש או לעמוד בהתניות פיננסיות שונות. בנוסף, מכשיר זה מקנה  גמישות פיננסית, למשל בתקופות שהחברה רוצה לממן את פעילותה, לבצע השקעות או לפרוע חובות, היא רשאית באמצעות מכשיר זה לדחות את תשלום הדיבידנד לשנה שלאחר מכן וזאת ללא סיכון של דיפולט.

מהיבט המשקיעים עדיפות בקבלת הדיבידנד - מניות בכורה מאפשרות קבלת דיבידנד לפני המניות הרגילות והמשקיעים יודעים מהו שיעור הדיבידנד המובטח להם. ניתן ללמוד מארצות הברית כי  היסטוריית תשואת הדיבידנד השנתית של מניות הבכורה גבוהה ממכשירים אחרים ובנוסף למניות הבכורה קורלציה נמוכה בהתייחס לאג"ח ומניות רגילות, דבר המאפשר למשקיע גיוון ההשקעות תוך הורדת הסיכון.

על מנת לשמור על הסחירות של המניות הרגילות ומניות הבכורה, הנפקת מניות הבכורה תתאפשר לחברות ששווי ושיעור החזקות הציבור שלהן במניות הרגילות הינו כנדרש מחברה חדשה.

בנוסף, ההנפקה תתאפשר רק לחברות הנכללות במדדי ת"א-125 ו- SME60, או לחילופין לחברות ששווי השוק שלהן מעל 500 מיליון ש"ח.
 
חני שטרית-בך, סמנכ"לית בכירה ומנהלת המחלקה הכלכלית אמרה כי: "מדובר  במכשיר חדש הנסחר בבורסות בעולם. מניות הבכורה הינן מכשיר הממוצב בין מניות לאג"ח. פתיחת האפשרות להנפקת מניות בכורה תשרת הן את החברות הנסחרות, שתוכלנה לגוון את דרכי המימון שלהן ותאפשר גמישות פיננסית והן את המשקיעים שיוכלו להשקיע בחברות המחלקות דיבידנד באופן קבוע, תוך וודאות לגבי שעור הדיבידנד שיחולק להם ובעדיפות על המניות הרגילות".