הבורסה משיקה 6 מדדי תל-בונד חדשים לפי תקופות לפדיון מתחילת השנה השיקה הבורסה 10 מדדים חדשים

הודעה לעיתונות
17/09/2017
 

היום, 17.9.2017, השיקה הבורסה 6 מדדי תל-בונד חדשים לפי תקופות פדיון. עם השקת המדדים החדשים תחשב הבורסה 20 מדדי תל בונד, מהם 8 הושקו השנה. בסה"כ השיקה השנה הבורסה 10 מדדים חדשים.

להלן פירוט המדדים חדשים:

אשכול תל בונד צמודות לפי תקופה לפדיון

 • תל בונד-צמודות 0-3 – במדד יכללו סדרות אג"ח הנכללות במדד תל בונד-צמודות שתקופת הפדיון המשוקללת שלהן היא בטווח 0-3 שנים.
 • תל בונד-צמודות 3-5 – במדד יכללו סדרות אג"ח הנכללות במדד תל בונד-צמודות שתקופת הפדיון המשוקללת שלהן היא בטווח 3-5 שנים.
 • תל בונד-צמודות 5-15 – במדד יכללו סדרות אג"ח הנכללות במדד תל בונד-צמודות שתקופת הפדיון המשוקללת שלהן היא בטווח 5-15 שנים.

תקרת המשקל לסדרת אג"ח שתיכלל בכל אחד מהמדדים – 5%. מספר הסדרות לכל מנפיק יוגבל ל-4 בכל אחד מהמדדים (תקרת משקל למנפיק – 20%).

אשכול תל בונד שקלי לפי תקופה לפדיון
 • תל בונד-שקלי 0-3 – במדד יכללו סדרות אג"ח הנכללות במדד תל בונד-שקלי שתקופת הפדיון המשוקללת שלהן היא בטווח 0-3 שנים.
 • תל בונד-שקלי 3-5 – במדד יכללו סדרות אג"ח הנכללות במדד תל בונד-שקלי שתקופת הפדיון המשוקללת שלהן היא בטווח 3-5 שנים.
 • תל בונד-שקלי 5-15 – במדד יכללו סדרות אג"ח הנכללות במדד תל בונד-שקלי שתקופת הפדיון המשוקללת שלהם היא בטווח 5-15 שנים.

תקרת המשקל לסדרת אג"ח שתיכלל בכל אחד מהמדדים – 6%. מספר הסדרות לכל מנפיק יוגבל ל-4 בכל אחד מהמדדים (תקרת משקל למנפיק – 24%).
בהתאם לתנאי הסף של המדדים תל בונד שקלי ותל בונד-צמודות, אג"ח שיכללו במדדים החדשים יהיו בדירוג גבוה (A מינוס ועד AAA). התקופות לפדיון מחושבות כממוצע של התקופות לפדיון בכל אג"ח, בהתאם לפרקטיקה מקובלת לחישוב תקופה לפדיון בסדרות אג"ח שנפדות לשיעורין.

פיתוח 6 מדדים בחתכי תקופות שונים נותן מענה למגוון רחב של צרכי השקעה:
 • משקיעים אסטרטגיים - מדדי תקופה לפדיון צפויים להוות מרכיב קבוע בתיקי השקעות בהתאם למדיניות ההשקעה של מרכיב החוב.
 • משקיעים טקטיים - מדדי תקופה לפדיון צפויים לסייע להאריך או לקצר מח"מ בתיקי השקעות, בהתאם לצרכים המשתנים ולמדיניות השקעה תקופתית.
 • מענה לצרכי השקעה משתנים – התקופה המבוקשת לפדיון עשויה להשתנות על פני זמן. בתקופות מסוימות, תיקי אג"ח ארוכים פופולריים יותר ובתקופות אחרות תיקי אג"ח קצרים מבוקשים יותר. השקת מדדים לתקופות שונות צפויה לתת מענה לצורכי השוק המשתנים.
 • מכשירי בנצ'מרק לניהול נזילות – המדדים החדשים צפויים לסייע לוועדות השקעה לקבוע בנצ'מרק לניהול הנזילות של מרכיב החוב בתיקי השקעות.
 • מכשירים לאומדן פרמיית הסיכון – מרווח התשואה בין מדדי תל-בונד למקביליהם הממשלתיים, לפי תקופות לפדיון, יציע כלי נוסף לאומדן פרמיית הסיכון של אג"ח תאגידיות על פני עקום התשואות.
בנוסף, הבורסה החלה לחשב 4 מדדי אג"ח ממשלתיות חדשים:
שני מדדי אג"ח ממשלתיות צמודות למדד:
 1. צמודות מדד - ממשלתיות 5+ שנים – במדד יכללו סדרות אג"ח הממשלתיות הצמודות למדד המחירים לצרכן שתקופת הפדיון שלהם היא לפחות 5 שנים. 
 2. צמודות מדד - ממשלתיות 10+ שנים – במדד יכללו סדרות אג"ח הממשלתיות הצמודות למדד המחירים לצרכן שתקופת הפדיון שלהם היא לפחות 10 שנים.
שני מדדי אג"ח ממשלתיות שקליות:
 1. שקליות ריבית קבועה ממשלתיות 5-10 שנים – במדד יכללו סדרות אג"ח הממשלתיות הלא צמודות בריבית קבועה שתקופת הפדיון שלהם היא בין 5 ל-10 שנים. 
 2. שקליות ריבית קבועה ממשלתיות 10+ שנים – במדד יכללו סדרות אג"ח הממשלתיות הלא צמודות בריבית קבועה שתקופת הפדיון שלהם היא לפחות 10 שנים.