שיפור ברווחיות חברות התעשיה הבורסאיות ברבעון הראשון של 2002 קובי אברמוב, מאי 2002

א. חברות התעשיה המדדיות

ברבעון הראשון של שנת 2002 חל שיפור ברווח התפעולי והנקי של חברות התעשיה הבורסאיות, המתאמות את דו"חותיהן הכספיים למדד המחירים לצרכן, הן לעומת נתוני הרבעון המקביל אשתקד, והן לעומת נתוני שנת 2001 כולה.

 

סך המכירות של 138 החברות המדדיות נשאר יציב ברמה של כ-10 מיליארד ש"ח לרבעון, אך שולי הרווח הגולמי והתפעולי השתפרו והסתכמו בכ-28%- ו-5.6%. בהתאמה.

התשואה התפעולית להון הגיע ל-12.6% לעומת כ-10.2% ברבעון המקביל בשנת 2001, ובשנת 2001 כולה, אך דומה לזה שנרשמה ברבעון השלישי של שנת 2001.

 

בסעיף הרווח הנקי נרשם עדיין הפסד לכלל החברות המדדיות, אך שעורו הוא הנמוך ביותר שנרשם מאז תחילת המשבר במשק ברבעון הרביעי של שנת 2000, והוא הסתכם בכ-350 מליון ש"ח בלבד. הירידה בהפסד הנקי בולטת על רקע ההפרשות הגדולות שביצעו החברות בגין החזקותיהן בחברות טכנולוגיה ברבעונים הקודמים.

 

קונצרן "כור", שהשפעתו על נתוני סך החברות המדדיות משמעותית מאד, הציג השנה שיפור ניכר ברווחיות לעומת הרבעון המקביל אשתקד. ניטרול נתוני הקונצרן מסך כל החברות מצביע על רווחיות נמוכה יותר לעומת הרבעון המקביל אשתקד (תשואה תפעולית להון של 9% לעומת 11.5%), ועל יציבות ברווחיות התפעולית לעומת שנת 2001 כולה.

 

בחינת ענפי המשנה של חברות התעשיה המדדיות מצביעה על שיפור בחברות הטכסטיל והכימיה, לעומת הרעה בענפי המזון, המתכת והחשמל.

ב. חברות התעשיה הדולריות

שיפור בולט יותר חל ברווחיות חברות התעשיה המתאמות את דו"חותיהן לדולר בזכות השיפור הנמשך בביצועי "טבע" ובזכות הפיחות בשער השקל. קבוצה זו רשמה ברבעון הראשון של שנת 2002 שיפור ברווח התפעולי והנקי, הן לעומת הרבעון המקביל אשתקד והן לעומת שנת 2001 כולה.

 

סך המכירות הרבעוניות של 40 החברות הדולריות נשאר ברמה של כ-9.5 מיליארד ש"ח, אך סך הרווח התפעולי הגיע לכ-830 מליון ש"ח – הגבוה ביותר שנרשם בשנתיים האחרונות.

התשואה התפעולית להון הגיעה, בדומה לחברות התעשיה המדדיות, ל-12.5%, לעומת 10.5% בשלושת הרבעונים הראשונים של שנת 2001. (ברבעון הרביעי חלה ירידה "חשבונאית עונתית" ל- 8.3% בלבד).

 

בסעיף הרווח הנקי הציגו החברות הדולריות רווח נקי של כ-440 מליון ש"ח – הגבוה ביותר שנרשם מאז הרבעון השני של שנת 2000, והתשואה נטו להון הגיעה ל-6.7%.

 

חלק מהשיפור ברווחיות החברות הדולריות ניתן לזקוף לזכות הפיחות בשעור 5.7% שחל בשער השקל לעומת הדולר ברבעון הראשון של שנת 2002. יש לציין שהנתונים אינם מבטאים עדיין את הקפיצה החדה שחלה בשער השקל לעומת הדולר האירו ברבעון השני של השנה.

 

חברת "טבע" המשיכה להציג רווחיות נאה מאד, ובנטרולה מציגות החברות הדולריות שיפור מתון בלבד ברווחיות לעומת הרבעון המקביל אשתקד. (תשואה תפעולית להון של 6.6% לעומת 6.3%).

למאמר המלא כולל לוחות נתונים