ירידה חדה בתשלומי הדיבידנד בשנת 2001 יובל צוק, יוני 2002

בשנת 2001 נמשכה הירידה החדה בסך הדיבידנד שחולק על ידי החברות, שמניותיהן נסחרות בבורסה בתל-אביב והוא הסתכם בכ4.7- מיליארד ש"חירידה של כ25%- לעומת אשתקד (ראה לוח 1).

 

במקביל לירידה החדה בסך הדיבידנד שחולק בשנת 2001, חלה גם ירידה במספר החברות הבורסאיות שחילקו דיבידנד. בשנת 2001 חילקו 153 חברות דיבידנד, לעומת 189 חברות שעשו כן בשנת 2000, ו223-    בשנת 1999.

 

תשואת הדיבידנד הממוצעת בשנת 2001 היתה כ1.9%- לעומת  תשואה של כ2.5%- בשנת 2000  ו-4% בשנת 1999. ירידה זו בולטת גם על רקע הירידה שחלה בסך ערך השוק של החברות הבורסאיות בשנת 2001. הסיבה העיקרית לירידה בתשואת הדיבידנד היא היעדרותן של מספר חברות ענק מרשימת המחלקות השנה, כגון "לאומי", "אי.די.בי. פיתוח", "אי.די.בי. אחזקות", "חברה לישראל","כור", "אלרון" ו"טפחות", לאחר ששילמו אשתקד דיבידנד בסכום כולל של כ-1.8 מיליארד ש"ח.

 

את עיקר הירידה בתשלומי הדיבידנד ניתן לייחס גם השנה, בדומה לאשתקד, למשבר בשוק הטכנולוגיה העולמי שהשפיע קשות על שוק ההון וכן למצב המשק בכלל ולמצבן העסקי של החברות הבורסאיות בפרט. ההפסדים הכבדים פגעו ביתרת המזומנים של החברות ובחוסנן הפיננסי ומנעו או הפחיתו את האפשרות לחלוקת דיבידנד.

 

אחת הסיבות לירידה בדיבידנד שחילקו הבנקים היא המלצתו של המפקח על הבנקים, יצחק טל, בחודש מרץ 2002, לא לחלק דיבידנד. הירידה ברווחיות, הגידול בהפרשה לחובות מסופקים, התנודות במשק, ובנוסף לאלה פנית המפקח, הביאו את הבנקים הגדולים להחלטה שלא לחלק דיבידנדים בגין שנת 2001. יש לציין, כי הלימות ההון של הבנקים מתקרבת למינימום הנדרש (9%), ולאור המצב הבעייתי וחוסר הודאות מנסים  הבנקים לשמור על רזרבות פיננסיות.

 

הקיטון החד בתשלומי הדיבידנד ובתשואת הדיבידנד  הוא המשך למגמה שהחלה בשנת 2000, לאחר השיא שנרשם בשנת 1999.

ראוי לציין כי 8 חברות ששילמו בשנת 1999 דיבידנד כולל בסך כ-2 מיליארד ש"ח, לא שילמו כל דיבידנד בשנתיים האחרונות בראשן: "דיסקונט השקעות", "בזק", "רבוע נכסים" וקבוצת "דנקנר-מתב".

יש לציין כי הרפורמה במסוי (המלצות ועדת רבינוביץ) עשויה לגרום לעליה בתשלומי הדיבידנד בעתיד. עד היום חויבו המשקיעים במס הכנסה בשעור של 25% על דיבידנדים שקיבלו וזאת לעומת פטור מלא ממס רווחי הון על עלית ערך המניה. לאחר כניסת הרפורמה לתוקף יצומצם פער המס והמשקיעים יחוייבו במס רווחי הון בשעור 15%, כך ש"תמריץ המס השלילי" , לתשלום דיבידנד יהיה קטן יותר ויש להניח שישפיע לחיוב על תשלומי הדיבידנד ע"י החברות הבורסאיות.

 

פירוט הממצאים

בשנת 2001 חילקו 13 חברות דיבידנד בסכום של 100 מיליון ש"ח ומעלה, בדומה לשנת 2000, זאת לאחר שבשנת 1999 עשו זאת 29 חברות.

 

כ42%- מסך הדיבידנד בשנת 2001 חולק על ידי חברות מדד ת"א25-, לעומת כ50%- בשנתיים הקודמות.

בדומה לשנת 2000, כ74%- מסך הדיבידנד בשנת 2001 חולק על ידי חברות מדד ת"א100-, לעומת כ79%- בשנת 1999.

 

יחד עם זאת, ניתן לראות כי בשנת 2001 פחת מספר החברות הגדולות שחילקו דיבידנד רק 12 מחברות  מדד ת"א25- שילמו דיבידנד, לעומת 17 ו22- בשנים 2000 ו1999- בהתאמה. 5 מתוך 13 חברות ת"א 25 שלא שילמו בשנת 2001 חילקו דיבידנד בכל אחת מהשנים 1997-2000.

 

לראש רשימת הדיבידנדים הגדולים שחולקו בשנת 2001 חזר "בנק הפועלים", שחילק כ650- מיליון ש"ח בגין רווחי שנת 2000 (לפני המלצת המפקח על הבנקים, לעיל). אחריו ברשימה נמצאת חברת "אסם" שחילקה דיבידנד בסך כ250- מיליון ש"ח.

 

בשנת 2001 חילקה חברת "פורמולה ויז'ן" לבעלי מניותיה את מניות "סיון" ו"מג'יק" כדיבידנד בעין (כ150- מיליון ש"ח), ואילו חברת "פולאר השקעות" חילקה את מניות "אורלייט" כדיבידנד בעין (128 מיליון ש"ח).

 

ענף הנדל"ן רשם השנה את תשואת הדיבידנד הגבוהה ביותר- 3.9%, בזכות הדיבידנד שחילקה "אזורים" ערב מכירת השליטה בחברות "נכסי אזורים" ו"איטונג", לאחר שמשכה מהן דיבידנדים גבוהים בסך כ100- מיליון ש"ח ו65- מיליון ש"ח בהתאמה.  

אחריו ניצב ענף הביטוח עם תשואת דיבידנד של 3%, בזכות הדיבידנדים הגדולים שחילקו "כלל ביטוח" ו"מגדל ביטוח" (כ200- מיליון ש"ח כל אחת).

 

השנה לא נרשמו העברות שליטה שמומנו ע"י תשלומי דיבידנדים, כפי שהיה מקובל בשנים קודמות.

 

בחינת תדירות תשלום הדיבידנד ע"י החברות הבורסאיות מורה כי רק כ15%- מהחברות (92 חברות) חילקו דיבידנד בכל אחת משלוש השנים האחרונות.

למאמר המלא כולל לוחות נתונים