גידול בהקצאות הפרטיות בבורסה – 1990 עד 2002 נורית דרור, נובמבר 2002

דירקטוריון הבורסה החליט החודש להקל על ביצוע הקצאות פרטיות וביטל את הדרישה לשווי מינימלי של החזקות ציבור, כתנאי לביצוע הקצאה פרטית. ההקלה תסייע לחברות לבצע הקצאות פרטיות ולגייס כספים החיוניים להתפתחותן, בעיקר בתקופות בהן קשה לגייס הון מהציבור.

 

בשנים האחרונות נרשמה עליה משמעותית בהיקף ההקצאות הפרטיות של מניות ואג"ח להמרה (סחירות ושאינן סחירות). בשנים 1990-1998 גוייס בדרך זו סכום שנתי של עד מיליארד ש”ח. בשנת 2000 ארעה קפיצת מדרגה לסכום שיא של יותר מ-7.5 מיליארד ש”ח באמצעות 108 הקצאות. עליה בולטת נרשמה גם בשיעור שמהוות ההקצאות הפרטיות, מסך כל ההנפקות במניות, מכ- 7% בממוצע בשנים 1990-1993 לכ- 15% בממוצע בשנים 1994-1998 ועד לכ-80% - 60% בשנים 1999 – 2002.

 

חלק ניכר מההקצאות בוצע תמורת מניות של חברות או נכסים אחרים, דרך מקובלת לגדול ולהתרחב, הפתוחה, כידוע, בפני חברות בורסאיות בלבד. אם ננטרל הקצאות אלה ונבדוק את חלקן של ההקצאות הפרטיות במזומן מסך גיוס ההון במזומן, נקבל שגם שיעור זה עלה באופן ניכר באותה התקופה.

 

היתרונות העיקריים בהקצאה פרטית הם העלויות הנמוכות ומשך הזמן הקצר, יחסית, הנדרש לביצועה, בהשוואה להנפקות לציבור. במסגרת התהליך נדרשת החברה לפרסם דו"ח מיידי, שהוא בדרך כלל מסמך קצר יותר, לעומת התשקיף, הנדרש בהנפקה לציבור.

עם זאת, יש לציין כי מניות המוקצות בהקצאה פרטית חסומות ולא ניתן למכרן בבורסה בתקופת החסימה, שאורכה נקבע בחוק ניירות ערך, בהתאם לסוג הניצעים.

 

את ההקצאות הפרטיות ניתן לחלק ל- 3 קבוצות עיקריות, כשבכל אחת מהן חלה עליה משמעותית בשנים האחרונות:

 

·   הקצאות פרטיות תמורת מזומן – המבוצעות למשקיעים מוסדיים ואחרים. בקבוצה זו בולטת "טבע", שגייסה ב- 3 השנים האחרונות, באמצעות  3 הקצאות ענק של אג"ח להמרה למשקיעים מוסדיים בחו"ל, סכום כולל של כ-5.6 מיליארד ש”ח.

 

·  הקצאות פרטיות תמורת נכסים – הקצאות המשמשות לרכישת חברות ופעילויות חדשות, שבוצעו בעיקר בתחומי הטכנולוגיה ("אלביט מערכות" – "אל-אופ" (740 מיליון ש"ח); "בריזקום"-"פלאוור" (472 מיליון ש"ח); "רומטק" - "מטריקס" (138 מיליון ש"ח)).

 

·   הקצאות פרטיות במסגרת רה-ארגון בקבוצות בורסאיות – פעילות משמעותית בקבוצה זו בוצעה במסגרת תהליך הרה-ארגון, שמבצעת בשנים האחרונות קבוצת "אי.די.בי". ההיקף הכולל של ההקצאות הפרטיות והצעות החליפין הסתכם בכ- 5 מיליארד ש"ח ("דיסקונט השקעות" – "פי.אי.סי." (2 מיליארד ש"ח); "אי.די.בי" – "כלל ישראל" (2.2 מיליארד ש"ח); "כלל תעשיות" – "כלל אלקטרוניקה" (409 מיליון ש"ח); "אלרון" – "אלביט" (263 מיליון ש"ח)).

 

למאמר המלא כולל גרף וטבלת נתונים