המשך שיפור הרווחיות התפעולית של חברות התעשיה ברבעון השלישי של 2002 קובי אברמוב, דצמבר 2002

א. חברות התעשיה המדדיות

ברבעון השלישי של שנת 2002 נמשך, זה הרבעון השלישי ברציפות, השיפור ברווחיות התפעולית של חברות התעשיה הבורסאיות, המתאמות את דו"חותיהן הכספיים למדד המחירים לצרכן.

 

את השיפור ברווחיות ניתן לזקוף, בין היתר, לפיחות השקל לעומת הדולר שהסתכם בתשעת החודשים הראשונים של השנה בכ-10.2%, לעומת עליה של כ-7% במדד המחירים לצרכן – עובדה המשפרת במיוחד את מצבן של החברות שעיקר מכירותיהן מופנה ליצוא.

השיפור ברווחיות הגולמית, נובע גם מהתייעלות הנובעת משחיקת השכר במשק.

 

במקביל לעליה של כ-3% במכירות, נמשך השיפור בשולי הרווח הגולמי והתפעולי מהמכירות, והם הגיעו לכ- 28.5% ו- 6.4% , בהתאמה.

 

התשואה התפעולית להון הגיעה ברבעון השלישי לכ-16.5% - השעור הגבוה ביותר שנרשם מזה כשנתיים.

 

בסעיף הרווח הנקי חזר ונרשם הפסד של כ-350 מיליון ש"ח, לאחר רווח נקי מזערי שנרשם ברבעון הקודם ו-6 רבעונים רצופים של הפסדים, לפני כן.

 

הפסד זה נובע מחידוש ההפרשות שביצעו "כלל תעשיות" ו"כור" להפחתת שווי השקעותיהן בחברות בנות ומגידול בהפסדי חברות כלולות שלהן.

 

גם בסיכום תשעת החודשים הראשונים של שנת 2002 הסתמן שיפור ברווחיות לעומת אשתקד, ובחלק מהפרמטרים אף חזרה הרווחיות לרמה שנרשמה בתשעת החודשים של שנת 2000 – טרם פרוץ האינתיפאדה ומשבר הטכנולוגיה העולמי.

 

כך לדוגמא, התשואה התפעולית להון הגיע השנה לכ- 15%, בדומה לשנת 2000, לעומת כ- 11% בשנת 2001.

 

יש לציין שבניכוי תוצאות קונצרן "כור", השיפור ברווחיות התפעולית השנה הוא קטן יותר, ורמת רווחיות של סך החברות טרם הגיעה לזו שנרשמה בשנת 2000.

 

בסעיף הרווח הנקי נרשם בתשעת החודשים הראשונים של השנה הפסד נקי של כ-700 מיליון ש"ח, הנובע מהפסד של כ-900 מיליון ש"ח שהציג קונצרן "כור".    

 

ב. חברות התעשיה הדולריות

גם בחברות התעשיה המתאמות את דו"חותיהן לדולר נמשך ברבעון השלישי של שנת 2002 השיפור ברווחיות, שהחל ברבעון הראשון של 2002.

בחברות הדולריות, שעיקר מכירותיהן מופנה ליצוא, נובע השיפור ברווחיות בעיקר מהפיחות הריאלי בתקופה הנסקרת.

 

התשואה התפעולית להון הגיע, לכ- 14.5% - דומה לזו שנרשמה ברבעון המקביל לפני שנתיים –  הרבעון האחרון  לפני פרוץ האינתיפאדה והמשבר הטכנולוגיה העולמי.

 

יש לציין שגם ללא  "טבע", שלה כידוע משקל גדול בקבוצה זו, חל שיפור ברווחיות, אך הוא מתון יותר.

 

בסעיף הרווח הנקי נרשם רווח נקי של כ- 600 מיליון ש"ח, כאשר רווחי "טבע" הסתכמו בכ- 470 מיליון ש"ח.

 

בסיכום תשעת החודשים הראשונים של שנת 2002 נרשמה  רווחיות גבוהה יותר מאשר בתקופה המקבילה של שנת 2000- תשואה תפעולית להון של כ- 13% לעומת 9.5% ו- 12.3% בשנתיים האחרונות.

למאמר המלא כולל לוחות נתונים