כמיליארד שקל גויסו בבורסה ברבעון הראשון של שנת 2003, באמצעות הנפקת איגרות חוב צמודות לדולר המחלקה הכלכלית, יחידת המחקר, מרס 2003

כשני שליש מהסכום גויס באמצעות איגרות חוב מובנות, כשהתמורה הועברה לתאגידים זרים בחו"ל

בתקופה של אי ודאות באשר להתפתחויות הצפויות במערכת שערי החליפין ושערי הריבית ושל שפל מתמשך בשוק ההון, הולכת וגדלה האטרקטיביות של השקעה באמצעות מוצרים מובנים, המהווים שילוב של שתי עסקאות השקעה, אשר אחת מהן מגבה את השניה ומבטיחה את החזר הקרן והריבית.

 

החל מיוני 2002 ניכר שימוש הולך וגובר בהנפקות של איגרות חוב מובנות STRUCTURED)), המובטחות (Back to Back) בכתבי התחייבות בינלאומיים -Notes . כתבי ההתחייבות הבינלאומיים מונפקים ע"י בנקים זרים או חברות גדולות בחו"ל, המדורגים בדירוג גבוה, המגייסים, למעשה, הון בישראל. איגרות החוב, מבטיחות למשקיע את החזר הקרן, ומשלמות ריבית גבוהה יחסית, וזאת בתנאי ששיעור ריבית ה"ליבור" נמצא מתחת לרף נמוך יחסית, הקבוע בתשקיף. לפיכך, מדובר באפיק השקעה סולידי, המיועד למשקיע שצופה כי ריבית הליבור תהיה נמוכה מהרף שנקבע בתנאי ה-Notes.

 

בנוסף, מוכרת, למעשה, חברה ישראלית חבילה של כתבי התחייבות בינלאומיים ארוזים כאיגרת חוב ישראלית, על כל יתרונות המיסוי והסחירות המקומיים. כזכור, על-פי הרפורמה למיסוי שוק ההון, נקבע כי המיסוי על ניירות זרים ימשיך להיות גבוה מזה המוטל על ניירות ישראליים, עד סוף שנת 2006 (לקופות גמל – עד סוף 2005).

 

איגרות החוב החדשות, הצמודות לדולר, מהוות מכשיר אטרקטיבי לגופים מוסדיים ואחרים, המעוניינים להשקיע באפיקים סחירים צמודי דולר, המדורגים בדרגת השקעה גבוהה, והן מהוות תחליף לאיגרות החוב הממשלתיות צמודות הדולר, מסוג "גלבוע", שהנפקתן הופסקה לפני כשלוש שנים. בשל כך, סחירותן של הסדרות שהונפקו עד היום היא טובה מאד, והמחזור היומי הממוצע בהן מסתכם במאות אלפי ש"ח, בניגוד לסדרות רבות אחרות של איגרות חוב קונצרניות (בדרך כלל "מדדיות") בהן הסחירות נמוכה מאוד.

 

סך הכל גוייס באמצעות איגרות חוב מובנות סכום של כמיליארד ש"ח, מאז יוני 2002. בחודש מרץ 2003, במקביל לפדיון סופי של "גלבועים", בסך 3.6 מיליארד ש"ח, הונפקו שתי סדרות של איגרות חוב מובנות על-ידי פועלים ואקסלנס (גלעד) וסדרה נוספת של איגרות חוב רגילות, צמודות לדולר בריבית משתנה, על-ידי בנק לאומי.

 

לסדרות המובנות שהונפקו מספר מאפיינים משותפים:

 

-    רובן דורגו ע"י "מעלות" בדירוג AAA , (בהתאם לדרוג של ה-Notes, המשמשים כגיבוי) פרט להנפקת פועלים, שדורגה בדירוג הבנק עצמו +AA, כשאופן הגיבוי לא פורט בתשקיף  ההנפקה.

-    בכל הסדרות (פרט ל"רמון") תשלומי הריבית מותנים במספר הימים שבהם ריבית הליבור נמצאת בטווח מסוים ((CORRIDOR.

-    בכל הסדרות (פרט לפועלים הנפקות) התבצע מכרז מוקדם והקצאה למשקיעים מוסדיים.

 

 

למספר סדרות מאפיינים המייחדים אותן מיתר הסדרות:

 

-    בסדרת ה"גלעד" – קיימת הגנה על הקרן למשך השנה הראשונה, מפני תיסוף בשער החליפין של השקל מול הדולר.

-    ברוב הסדרות מובטחת ריבית שאינה מותנית בשנה הראשונה, למעט "תבור" ופועלים הנפקות בהן התנית הריבית, בהתאם ל- CORRIDOR, הינה ממועד ההנפקה.

 

יש לציין כי נושא המכשירים המובנים אינו ייחודי לשוק איגרות החוב בלבד, ובחודשים האחרונים צבר הנושא תאוצה גם במערכת הבנקאות. הבנקים המסחריים השיקו סוגים שונים של פקדונות מובנים, שחסרונם בכך שאינם סחירים והמשקיע בהם אינו יכול למשוך את כספו במהלך התקופה.
למאמר המלא כולל טבלת נתונים