המשך השיפור ברווחיות חברות התעשיה הבורסאיות ברבעון הראשון של 2003 קובי אברמוב, יוני 2003

א. חברות התעשיה המדדיות

חברות התעשיה הבורסאיות, המתאמות את דו"חותיהן הכספיים למדד המחירים לצרכן, הציגו ברבעון הראשון של שנת 2003 המשך שיפור בתוצאותיהן העסקיות.

 

סך המכירות של 128 החברות המדדיות עלה בכ-11% לעומת הרבעון המקביל אשתקד, והן הסתכמו בכ-11.7 מיליארד ש"ח.

 

שולי הרווח הגולמי נשארו ברמה של אשתקד, אך בשולי הרווח התפעולי מהמכירות חל שיפור קל.

 

שעור התשואה התפעולית להון הגיע ברבעון הראשון של שנת 2003 לכ- 16.6% לעומת כ- 12.8% אשתקד, ו-13.4% בכל שנת 2002.

 

בשורת הרווח הנקי נרשם רווח נקי של כ-100 מיליון ש"ח, לאחר יותר משנתיים של הפסד נקי. שיפור זה נובע מירידה משמעותית בהיקף ההפחתות שביצעו בעבר הקונצרנים הגדולים ("כלל תעשיות" ו"כור") בגין ירידת ערך והפסדים של חברות בנות.

 

יש לציין שלתקן חשבונאות מספר 15, שפורסם בינואר 2003 ע"י המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות, בענין ירידת ערך נכסים, לא היתה השפעה מהותית על רווחיות חברות התעשיה הבורסאיות.

 

בנטרול קונצרן "כור", השיפור ברווחיות החברות המדדיות הוא מתון יותר והתשואה התפעולית להון הגיעה לכ-12.7% בלבד.

 

בחינת ענפי המשנה של חברות התעשייה המדדיות מורה כי השיפור בולט במיוחד בענף חברות החשמל והאלקטרוניקה והכימיה, לעומת יציבות בחברות המתכת, וירידה ברווחיות חברות הטכסטיל.

 

ב. חברות התעשיה הדולריות

גם בחברות התעשייה הבורסאיות, המתאמות את דו"חותיהן לדולר, חל ברבעון הראשון של שנת 2003 שיפור ניכר ברווחיות, הן לעומת התקופה המקבילה אשתקד, והן לעומת כל שנת 2002.

 

סך המכירות של 44 חברות אלה ברבעון הראשון עלה בכ-23% לעומת הרבעון המקביל אשתקד,  לכ-12 מילארד ש"ח, כאשר מחצית מהגידול מקורו בחברת "טבע", והמחצית השניה מקורה ב"כיל" ו"מכתשים-אגן".

 

בשולי הרווח הגולמי והתפעולי מהמכירות חלה עליה חדה, המצביעה על המשך ההתייעלות בחברות אלה, והן הגיעו לכ-36% ו-11.5%, בהתאמה, לעומת כ-33% ו-8.3% אשתקד.

 

שעור התשואה התפעולית להון הגיעה ליותר מ-18%, לעומת 14.5%- 12% במהלך רבעוני שנת 2002.

 

השיפור ברווחיות החברות הדולריות התרחש למרות תיסוף ריאלי של כ-1.8% בשער השקל לעומת דולר במהלך הרבעון הראשון של השנה.

 

ניתוח ענפי מורה כי 26 חברות החשמל והאלקטרוניקה הבורסאיות הדולריות ממשיכות להציג הפסד תפעולי ונקי זה יותר משנתיים, ואילו 7 חברות הכימיה והתרופות הדולריות ממשיכות להציג שיפור ברמת הרווחיות.

 

גם בנטרול "טבע", המהווה כ-30% מסך מכירות וההון של החברות הדולריות, חל בענף שיפור ניכר בכל מדדי הרווחיות, אם כי ללא "טבע" רמת הרווחיות היא נמוכה יותר.

למאמר המלא כולל לוחות נתונים