סקירת המחצית הראשונה של שנת 2003 נורית דרור, יוני 2003

שוק המניות

המחצית הראשונה של שנת 2003, נפתחה בירידות שערים של כ-7% בשוק המניות, כאשר במחצית חודש פברואר התהפכה המגמה ומאז ועד סוף יוני נרשמו עליות שערים חדות של כ-46% (מזה, עליה של כ-6% בחודש יוני). בסיכום חצי שנתי עלה מדד המניות הכללי בכ-36% והוא הגיע בסוף יוני לרמה בה היה בחודש נובמבר 2000.

 

מחזור המסחר היומי במניות, במחצית הראשונה של השנה, הסתכם בכ-306 מיליון שקל לעומת כ-260 מיליון שקל בתקופה מקבילה אשתקד. הרבעון הראשון של השנה התאפיין במחזורי מסחר נמוכים בסך כ- 180 מיליון שקל ליום ואילו ברבעון השני זינק המחזור היומי לכ-450 מיליון שקל, כאשר במאי נרשם מחזור של כ-538 מיליון שקל, המחזור הגבוה ביותר מאז מרס 2000. יצויין, כי ביום ה-29 במאי, יום פקיעת האופציות על מדד ת"א-25, נרשם מחזור שיא והוא הסתכם בכ-1.6 מיליארד שקל.

בחודש יוני נרשם מחזור של כ-470 מיליון שקל – גבוה בכ-73% מהמחזור הממוצע מתחילת השנה.

 

ירידות השערים בתחילת השנה היו, למעשה, המשך לירידות שנרשמו בחודש דצמבר אשתקד, טרם החלת הרפורמה במיסוי שוק ההון, בינואר 2003. יצויין, כי מסוף יוני ועד סוף השנה ייגבה מס מחזור בשעור של 1% (בשוק המעו"ף – 5%), לעומת 0.5% במחצית הראשונה של השנה.

גורמים נוספים לירידות היו, גל פיגועי הטרור ואי הוודאות שקדמה לבחירות לכנסת ולמלחמה בעיראק.

 

במחצית חודש פברואר, התהפכה המגמה ונרשמו עליות שערים חדות, שנמשכו עד סוף יוני השנה. לעליות השערים תרמו, סיומה המוצלח והמהיר של המלחמה בעיראק, מינויו של שר האוצר החדש ואישור תוכנית החירום הכלכלית של האוצר ע"י הכנסת, הרכבת הממשלה הפלשתינית ואישור "מפת הדרכים" בממשלה.

עליות השערים ביוני הושפעו מההתקדמות במגעים המדיניים עם הרשות הפלשתינית ואישור הממשל האמריקני למתן הערבויות.

בנוסף, השפיעו עליות השערים בנאסד"ק (כ-22%), שעור האינפלציה הנמוך (כ-0.1% מתחילת השנה), הייסוף החד בשער השקל מול הדולר, בשעור של כ-9% בתקופה, ובעקבותיהם הורדת הריבית הנומינלית ארבע פעמים ברציפות ע"י בנק ישראל, בשעור מצטבר של 1.4%.

 

עליות שערים חדות נרשמו  בסיכום חצי שנתי בכל מדדי המניות. מדד ת"א-100 עלה בכ-36%, מדד ת"א-25 עלה בכ-33%, מדד היתר עלה בכ-28% ומדד התל-טק בלט עם עליה של כ-47%.

 

בכל המדדים הענפיים נרשמו עליות, כאשר בלטו, חברות ושותפויות הנפט עם עליה של כ-63%, חברות הביטוח, הבנקים המסחריים וחברות הכימיה עם עליה של כ-40%.

 

חלקו של מחזור המסחר במניות היתר הסתכם בכ-13% בדומה לאשתקד, ואילו חלקו של המסחר המתבצע מחוץ לבורסה היווה כ-7% מסך המחזור במניות, לעומת כ-9% בממוצע, אשתקד.

 

במחצית הראשונה של שנת 2003, נמחקו 19 חברות מהרישום למסחר בבורסה, בעקבות הצעות רכש, כאשר בלטו בגודלן הדר ביטוח, דובק וליפסקי. בנוסף, נמחקו מהבורסה בתקופה זו 7 חברות, עקב אי עמידתן בכללי השימור.

 

שווי שוק המניות בסוף יוני 2003 הגיע לכ-270 מיליארד שקל, גבוה בכ-26% משווי שוק המניות בסוף יוני אשתקד.

 

בקרנות הנאמנות המנייתיות גוייסו בתקופה הנסקרת כ-1.7 מיליארד שקל, לעומת פדיונות נטו בסך כ-2.1 מיליארד שקל בשנת 2002. רוב הסכום, כ-1.5 מיליארד שקל, גוייס ברבעון השני של שנת 2003.

 

גיוס הון/חברות חדשות

 

במחצית הראשונה של שנת 2003 היתה פעילות דלה בשוק המניות הראשוני ובסה"כ גוייסו כ-0.7 מיליארד שקל, לעומת כ-2.4 מיליארד שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

 

גיוס ההון באמצעות הנפקות לציבור וזכויות הסתכם בכ-0.5 מיליארד שקל, לעומת כ-0.9 מיליארד שקל במחצית הראשונה של שנת 2002. בלטה בגודלה הנפקת איגרות חוב להמרה שביצעה אורמת ביוני, בתמורה של       כ-222 מיליון שקל. יש לציין ש-7 הנפקות מתוך 10 ההנפקות שבוצעו במחצית הראשונה של השנה, היו בדרך של זכויות, ובאמצעותן גויסו כ-150 מיליון שקל.

 

בחודש מרס, נרשמה למסחר בבורסה בתל-אביב במסגרת הרישום הכפול, חברה זרה ראשונה - סאפיינס, והצטרפה ל-20 החברות הדואליות החדשות.

 

במסגרת תהליך ההפרטה, הצטרפה ביוני לבורסה, חברת אל על, שהנפיקה מניות לציבור בתמורה של כ-66 מיליון שקל, מזה כ-65% בהצעת מכר ע"י מדינת ישראל. יצויין כי זו הנפקה ראשונה של חברה חדשה, מאז אפריל אשתקד.

 

בהקצאות הפרטיות שרר "קיפאון", ובסה"כ גוייסו כ-0.2 מיליארד שקל באמצעות 14 הקצאות פרטיות, לעומת כ-1.5 מיליארד שקל במחצית הראשונה של 2002.

 

במחצית הראשונה של שנת 2003 מומשו כתבי אופציה בשווי של כ-59 מיליון שקל. מזה, כ- 45 מיליון שקל גויסו ע"י על בד במימוש סופי של סדרת כתבי אופציה למניות, ביוני. מרבית הסדרות, 8 מתוך 11, פקעו ללא הזרמת הון לחברות.

 

 

שוק הנגזרים

אופציות וחוזים עתידיים על מדד ת"א25

 

במקביל לשוק המניות, גם באופציות על מדד ת"א-25 נפתחה המחצית הראשונה של השנה בירידה חדה בפעילות, כתוצאה מהחלת הרפורמה במס.

ברבעון הראשון של שנת 2003 נסחרו בסה"כ כ-90 אלף אופציות ליום, ואילו ברבעון השני, נרשמו מחזורים ערים של כ-158 אלף יחידות, כאשר במאי הסתכם המחזור היומי בכ-191 אלף יחידות והיה הגבוה ביותר מאז השקתן. בסיכום מחצית השנה, נסחרו כ-124 אלף יחידות ליום, בדומה לתקופה המקבילה אשתקד.

 

מחזור המסחר במונחי נכס בסיס (משוקלל דלתא), שהסתכם בכ-532 מיליארד שקל, היה גבוה פי 9 ממחזור המסחר במניות מדד ת"א-25.

 

המספר המקסימלי של חשבונות לקוחות, שפעלו באופציות על מדד ת"א-25 במחצית הראשונה של השנה הגיע לכ-7,965 (בחודש יוני), ושווי החוזים הפתוחים המקסימלי, במונחי נכס בסיס, הסתכם בכ-27.7 מיליארד שקל ביוני, לעומת כ-26.4 מיליארד שקל בחודש הקודם.

 

אופציות דולריות

 

בעקבות החלת הרפורמה במיסוי שוק ההון, חלה ירידה בפעילות באופציות הדולריות. במחצית הראשונה של 2003, נסחרו בממוצע כ-36 אלף אופציות ליום, לעומת כ-57 אלף אופציות ליום בתקופה מקבילה אשתקד,זאת על אף התנודתיות הרבה בשער היציג של הדולר מול השקל, שעלה לשיא של כ-4.92 במחצית חודש פברואר, וירד לכ-4.31 בסוף חודש יוני.

 

סה"כ נסחרו כ-4,239 אלף אופציות, ומחזור המסחר, במונחי נכס הבסיס, הסתכם בכ-198 מיליארד שקל, לעומת כ-328 מיליארד שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

 

המספר המקסימלי של חשבונות לקוחות באופציות הדולריות הסתכם בכ-4,850 (ביוני) ושווי החוזים הפתוחים המקסימלי, במונחי נכס בסיס, הסתכם בכ-19.8מיליארד שקל בסוף יוני, לעומת כ-18.8 מיליארד שקל בסוף מאי.

 

באופציות על שער האירו נרשמה עליה בפעילות, ומחזור המסחר היומי הסתכם בכ-1,835 יחידות במחצית הראשונה של שנת 2003 , לעומת כ- 1,565 יחידות בממוצע אשתקד.

שוק איגרות החוב

על רקע ירידה בקצב האינפלציה, הפחתת הריבית והתנודתיות בשער הדולר, נרשמה בשוק איגרות החוב פעילות ערה.

 

ביוני עלו שערי איגרות החוב בכ-2.2% והשלימו עליה של כ- 9.3% במחצית הראשונה של שנת 2003. איגרות החוב הלא צמודות בלטו עם עליה של כ-12.7% מתחילת השנה, בעוד איגרות החוב צמודות המדד עלו בכ-8.3%. מאידך, איגרות החוב צמודות המט"ח ירדו בכ-7.3%, בעקבות ייסוף של כ-9% בשער השקל מול הדולר, במהלך התקופה.

 

התשואה שהשיגו איגרות החוב הממשלתיות צמודות המדד, עלתה ככל שטווח הפדיון של איגרות החוב היה  ארוך יותר. איגרות החוב לטווח קצר עלו בכ-2.4%, איגרות החוב לטווח בינוני עלו בטווח שבין 5.8% ל-9% ואילו איגרות החוב לטווח ארוך עלו בכ-13%.

 

מחזור המסחר היומי הסתכם בכ-750 מיליון שקל לעומת כ-880 מיליון שקל בתקופה מקבילה אשתקד. יצוין כי ברבעון השני של השנה נרשם מחזור של כ-525 מיליון שקל, גבוה בכ-30% מהמחזור ברבעון הראשון של השנה. חלקן של העסקאות המתבצע מחוץ לבורסה הווה כ-9% בלבד מסך המחזור באיגרות חוב, לעומת 13% במחצית הראשונה של 2002.

 

ביוני הסתכם המחזור היומי בכ-860 מיליון שקל, לעומת כ-970 מיליון שקל במאי. עיקר הירידה במחזור המסחר באיגרות חוב ביוני, נרשמה באיגרות חוב ממשלתיות לא צמודות, בריבית קבועה, מסוג "שחר".

 

 

גיוס הון

 

במחצית הראשונה של השנה, גייסה הממשלה כ-27.2 מיליארד שקל, לעומת כ-22.4 מיליארד שקל בתקופה המקבילה, אשתקד. כ-60% מגיוס ההון בוצע באמצעות איגרות חוב לא צמודות, מסוג "שחר" ו"גילון" וכ-40% באמצעות איגרות חוב צמודות מדד מסוג "גליל".

יצויין כי חלקן של איגרות החוב הלא צמודות עלה מכ-54% בינואר לכ-71% ביוני, וחלקן של איגרות החוב צמודות המדד ירד, בהתאמה. כמו כן, הממשלה הקטינה את הגיוסים בהדרגה מכ-5.8 מיליארד שקל בינואר, לכ-3.6 מיליארד שקל ביוני, וזאת על רקע קבלת אישור הממשל האמריקני לערבויות והנפקת אג"ח רחבת היקף, בסך כ-3.3 מיליארד שקל, שביצעה הממשלה בארה"ב, ביוני.

 

פדיונות האג"ח הממשלתיות הסחירות, לא כולל ריבית, הסתכמו בכ-12.9 מיליארד שקל, כלומר הגיוס נטו הסתכם בכ-14.3 מיליארד שקל, לעומת כ-11.6 מיליארד שקל במחצית הראשונה של 2002.

 

בדומה לשנת 2002, גם המחצית הראשונה של שנת 2003 התאפיינה בגיוס ער ע"י הסקטור העסקי, שהנפיק אג"ח בסך כ-2 מיליארד שקל, כמחצית הסכום שגוייס אשתקד.

 

הנפקות אג"ח לציבור הסתכמו בכ-1.2 מיליארד שקל, כאשר 6 מתוך 7 הנפקות האג"ח היו של סדרות צמודות מט"ח, שבוצעו ברבעון הראשון של השנה, לקראת פדיון אג"ח מסוג "גלבוע", טרם החל הייסוף החד בשער השקל מול הדולר.

 

 

יצויין כי, בתקופה של שפל מתמשך בשוק ההון, גדלה האטרקטיביות של מוצרים מובנים והחל מיוני 2002 ניכר שימוש הולך וגובר בהנפקות של אג"ח מובנות STRUCTURED)). בדרך זו, הנפיקו השנה ארבע חברות, פועלים הנפקות ושלוש חברות חדשות מקבוצת "אקסלנס", רמון, איתן וגלעד, אג"ח מובנות צמודות מט"ח בסך כ-0.6 מיליארד שקל.

 

בחמש הקצאות פרטיות של אג"ח צמודות למדד, גויסו כ-0.8 מיליארד שקל. את מרבית הסכום, כ-0.6 מיליארד שקל, גייסה חברת החשמל בהקצאות פרטיות למשקיעים מוסדיים.

 

בסיכום המחצית הראשונה של שנת 2003 גייסו הקרנות השקליות כ-5.1 מיליארד שקל לעומת פדיונות בסך כ-12.3 מיליארד שקל בשנת 2002, וקרנות האג"ח רשמו יצירות בסך כ-1.9 מיליארד שקל, לעומת פדיונות נטו בסך 3.1 מיליארד שקל אשתקד.

 

בקרנות השקליות התחזקה המגמה וביוני נרשמו יצירות נטו בסך 1.9 מיליארד שקל, לעומת כ-1.7 מיליארד שקל במאי. בקרנות האג"ח התהפכה המגמה, ולאחר כשנה רצופה של פדיונות, גוייסו ביוני כ-2.1 מיליארד שקל.

מלווה קצר מועד

שערי מלווה קצר מועד עלו ביוני בכ-0.9% והשלימו עליה של כ-4.3% מתחילת השנה, לעומת כ- 0.5% בלבד במחצית הראשונה של שנת 2002. התשואה השנתית לפדיון ירדה והגיעה בסוף החודש לכ-6.8%, לעומת כ-7.5% בסוף שנת 2002.

 

במחצית הראשונה של השנה נרשמו מחזורי מסחר ערים במק"מ, שהינו אפיק הפטור ממס בשנת 2003. מחזור המסחר היומי שהסתכם בכ-458 מיליון שקל, היה גבוה בכ-24% מהמחזור בתקופה המקבילה אשתקד, כשבחודש אפריל נרשם מחזור שיא של כ-563 מיליון שקל.

 

בסוף יוני 2003 הסתכמו יתרות המק"מ שבידי הציבור בכ-50.2 מיליארד שקל לעומת כ-42.9 מיליארד שקל בסוף שנת 2002.
* כל נתוני התשואה בסקירה זו הינם במונחים נומינליים.