המשך שיפור רווחיות חברות התעשייה הבורסאיות ברבעון השני של 2003 יובל צוק, ספטמבר 2003

א. חברות התעשייה המדדיות

חברות התעשייה הבורסאיות, המתאמות את דו"חותיהן הכספיים למדד המחירים לצרכן, הציגו בדו"חות ליוני 2003 המשך שיפור ברווחיות, בהשוואה לתקופות המקבילות אשתקד.

 

סך היקף המכירות של החברות המדדיות  ברבעון השני היה דומה לרבעון הראשון של השנה, ומשקף עלייה של כ-8% לעומת הרבעון המקביל אשתקד.

 

בשולי הרווח הגולמי והתפעולי חל שיפור ניכר, המשקף את המשך ההתייעלות בחברות עקב המיתון המתמשך במשק, והם הגיעו לרמות הגבוהות ביותר שנרשמו מאז שנת 1999.

גם שיעור הרווח התפעולי להון עלה ברבעון השני והגיע לכ-19%, לעומת כ-14% ברבעון המקביל אשתקד ובכל שנת 2002.

 

החברות המדדיות הציגו ברבעון זה רווח נקי של כ-60 מיליון שקל – רבעון שני ברציפות בו נרשם במצטבר רווח נקי חיובי, אם כי עדיין ברמה נמוכה מאוד, וזאת לאחר כמעט שלוש שנים של הפסדים רצופים, מאז ספטמבר 2000.

 

בנטרול קונצרן "כור", שהגיע ברבעון זה לתוצאות משופרות, חל שיפור מתון יותר ברווחיות התפעולית של החברות המדדיות.

 

בחינת ענפי המשנה של חברות התעשייה המדדיות מראה שיפור בענפי החשמל והאלקטרוניקה והטקסטיל, לעומת הרעה בענפי הכימיה, המתכת,  והעץ והנייר.

 

גם בסיכום חצי שנתי, ניכר המשך השיפור בכל מדדי הרווחיות, כאשר בולט המעבר לרווח נקי של כ-170 מליון שקל.

ב. חברות התעשייה הדולריות

מגמת השיפור המשמעותי ברווחיות ניכרת גם בתוצאות הכספיות של חברות התעשייה הבורסאיות, המתאמות את דו"חותיהן הכספיים לדולר.

 

סך מחזור המכירות של חברות אלה ברבעון השני שמר על יציבות והסתכם, בדומה לרבעון הראשון של השנה, בכ-11 מיליארד ש"ח, גידול של כ-18% לעומת הרבעון המקביל אשתקד, כמחציתו מקורו בחברת "טבע".

 

גם שיעור התשואה התפעולית להון המשיך לעלות והגיע לכ-18.5%, לעומת כ-13% אשתקד.

 

בסעיף הרווח הנקי המצרפי נרשם רווח של כ-1.1 מיליארד שקל, מהם כ-430 מיליון ש"ח  מהכנסה חד-פעמית של "טבע", בגין הסדר ליישוב תביעה.

 

גם בנטרול נתוני "טבע", המציגה רמת רווחיות גבוהה ומהווה כ-30% מסך ההון העצמי ומסך מחזור המכירות של החברות הדולריות, חל שיפור ניכר בכל מדדי הרווחיות, בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד ולשנת 2002 כולה, אם כי רמת הרווחיות במקרה זה נמוכה יותר.

 

יש לציין שהשיפור ברווחיות החברות הדולריות הושג למרות תיסוף השקל בשיעור של כ-8% ברבעון השני של השנה, שהעלה את רמת הוצאותיהן המקומיות של החברות ופגע ברווחיותן.

למאמר המלא כולל לוחות נתונים