נמשך השיפור ברווחיות חברות התעשייה ברבעון השלישי של 2003 יובל צוק, דצמבר 2003

א. חברות התעשייה המדדיות

חברות התעשייה הבורסאיות, המתאמות את דוחותיהן הכספיים למדד המחירים לצרכן, המשיכו להציג ברבעון השלישי של שנת 2003 שיפור ברווחיותן.

 

סך המכירות של החברות המדדיות ברבעון השלישי הגיע לכ-12 מיליארד ש"ח, המהווה עלייה של כ-13% לעומת הרבעון המקביל אשתקד.

 

בשולי הרווח הגולמי נשמרה רמה גבוהה של כ-29%, ואילו בשיעור הרווח התפעולי נמשך השיפור ברבעון השלישי של השנה, והוא הגיע לכ-7.2%, לעומת 5.5% בממוצע לכל שנת 2002.

שיעור הרווח התפעולי להון חצה לראשונה את קו ה-20%, והגיע לכ-20.8%, לעומת        כ-16% בלבד, ברבעון המקביל אשתקד.

 

סך הרווח הנקי של החברות המדדיות ברבעון השלישי של שנת 2003 הסתכם בכ-400 מיליון ש"ח, למעלה מפי שישה מאשר ברבעון הקודם, ולעומת הפסד של 370 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הגידול ברווח נובע בעיקר מהשיפור בתוצאותיה של "כלל תעשיות" ובשל רווח הון של כ-120 מיליון ש"ח בחברת "מי עדן".

 

ללא קונצרן "כור", התשואה התפעולית להון של החברות המדדיות מגיעה ל-17%, בהשוואה ל-14.7% ברבעון המקביל אשתקד.

 

בחינת ענפי המשנה של חברות התעשייה המדדיות מראה שיפור ניכר בענפי החשמל והאלקטרוניקה וההשקעות בתעשייה, וכן בענפי המזון והמתכת. לעומת זאת, חלה הרעה בענף הכימיה, הנובעת בעיקר מהרעה בתוצאותיה של חברת "דור כימיקלים", המבטאות, בין היתר, את ההפרשות שביצעה בעת איחוד של חברות בנות שנרכשו בחו"ל.

 

סיכום תוצאותיהן של החברות המדדיות בתשעת החודשים הראשונים של השנה מראה, כי המכירות עלו בכ-11% לעומת התקופה המקבילה אשתקד, ואילו התשואה התפעולית להון עומדת על 18.7%, לעומת 14.7% בתקופה המקבילה אשתקד.

ב. חברות התעשייה הדולריות

ברבעון השלישי של שנת 2003 חל שיפור ניכר ברווחיות חברות התעשייה הבורסאיות, המתאמות את דוחותיהן הכספיים לדולר, בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד.

 

סך מחזור המכירות של חברות אלו ברבעון השלישי הסתכם בכ-11.8 מיליארד ש"ח, גידול של כ-21% לעומת הרבעון המקביל אשתקד - רובו נובע מ"טבע", "כי"ל" ו"מכתשים-אגן".

שולי הרווח הגולמי והתפעולי הינם גבוהים בהרבה מאלו של הרבעון המקביל אשתקד ושל שנת 2002 כולה, ומגיעים ל- 36.2% ו- 11.8%, בהתאמה.

 

בהשוואה לרבעון הקודם, קיימת ירידה בשולי הרווח הגולמי והתפעולי של החברות הדולריות, שמקורה בעיקר ב "טאואר" ו"כי"ל".

השוואת הרווח הנקי בין הרבעון השלישי של השנה לרבעון שקדם לו אינה רלוונטית, בשל   "טבע", שרשמה ברבעון השני רווח חד-פעמי של כ-410 מיליון ש"ח.

 

 

שיעור התשואה התפעולית להון הסתכם ב-18.2%, לעומת כ- 14% אשתקד. שיעור התשואה נטו להון ברבעון השלישי עמד על 11.8%, גידול חד בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד ולשנת 2002 כולה, בהן נרשמו שיעורים נמוכים של 7.5% ו-5.7%, בהתאמה.

 

חברת "טבע", מהווה כ-30% מסך ההון העצמי ומסך מחזור המכירות של החברות הדולריות, ומציגה רמת רווחיות גבוהה בהרבה מעל לממוצע בחברות אלו. גם  ללא "טבע", מציגות החברות הדולריות שיפור ברווחיות התפעולית והנקייה, לעומת אשתקד.

למאמר המלא כולל לוחות נתונים