נמשכת מגמת הירידה בסכומי הדיבידנד בשנת 2002 יובל צוק, יוני 2003

עיקר הממצאים

בשנת 2002 נמשכה הירידה החדה בסך הדיבידנד שחולק על ידי החברות, שמניותיהן נסחרות בבורסה בתל-אביב, והוא הסתכם בכ-4 מיליארד ש"ח- ירידה של כ-18%, לעומת שנת 2001 (ראה לוח 1).

 

למרות הירידה בסכום הדיבידנד ששולם, נשמרה השנה תשואת הדיבידנד הממוצעת ברמה של שנת 2001 (1.8%), זאת לאחר שבמהלך שנת 2002 חלה ירידה של כ-20% בסך ערך השוק של החברות הבורסאיות, שקיזזה את השפעת הירידה בסכום הדיבידנד.

 

עיקר הירידה בסכומים שחולקו, באה לידי ביטוי בשנים 2000 ו-2001 ונתוני 2002 הינם בהמשך למגמה זו.

 

את הירידה בתשלומי הדיבידנד ניתן לייחס גם השנה להפסדים הכבדים, שפגעו ביתרת המזומנים של החברות ובחוסנן הפיננסי, והפחיתו את האפשרות לחלוקת דיבידנד.

 

הירידה החדה ביותר בתשלומי הדיבידנד חלה בסקטור הפיננסי – הבנקים וחברות הביטוח, שחלקם מסך תשלומי הדיבידנד ירד לכ-11% בלבד, לעומת 27% ו-38% בשנים 2001 ו-2002, בהתאמה.

 

בנוסף, בשנתיים האחרונות התרחבה התופעה של הצעות רכש חלקיות, שמפרסמות חברות בורסאיות לרכישה עצמית של חלק ממניותיהן. מבחינה כלכלית משמעות הפעולה היא, למעשה, חלוקת דיבידנד. יצויין כי גם מבחינת דיני המס מהווים, כנראה, התשלומים למציעים, אשר ייענו להצעת הרכש, חלוקת דיבידנד.

בשנים 2002 - 2001 ביצעו 14 חברות הצעות חלקיות, בתמורה כוללת של 140 ו-40 מיליון ש"ח, בהתאמה, כאשר בלטו בגודלן אלקו החזקות (37 מיליון ש"ח) ודלתא גליל (29 מיליון ש"ח). נתונים אלה אינם כלולים בלוח 1.

 

התופעה של ירידה בחלוקת דיבידנדים במזומן נפוצה גם בעולם. כך, לדוגמא, מחקר שפורסם אשתקד מצא שאחוז החברות המחלקות דיבידנד בארה"ב ירד בהדרגה משיא של 67% בשנת 1978, ל-21% בלבד בשנת 1999.

הירידה נובעת הן מהנפקת חברות צמיחה והיי-טק רבות בעשרים השנים האחרונות, שמטבען אינן מחלקות דיבידנד, והן מהעובדה שחברות גדולות ורווחיות נוטות לחלק פחות דיבידנדים מאשר בעבר.

פירוט הממצאים

נתוני התפלגות מחלקות הדיבידנד הגדולות השנה דומים לאלה שנרשמו אשתקד:

 

·         11 חברות חילקו דיבידנד בסכום של 100 מיליון ש"ח ומעלה, לעומת 13 חברות בשנת 2001 

 

·         כ-46% מסך הדיבידנד חולק על ידי חברות מדד ת"א-25, לעומת כ-43% בשנה הקודמת.

 

·         כ-77% מסך הדיבידנד חולק על ידי חברות מדד ת"א-100, לעומת כ-72% אשתקד.

 

בראש רשימת הדיבידנדים הגדולים שחולקו בשנת 2002 עומדת חברת כימיקלים לישראל, שחילקה כ-380 מיליון ש"ח (מתוכם 124 מיליון הוצעו לאחר תאריך המאזן) בגין רווחי שנת 2001. אחריה ברשימה נמצאת חברת טבע עם דיבידנד בסך כ-250 מיליון ש"ח. שלושת החברות הבאות ברשימה חילקו כ-190 מיליון ש"ח כ"א- דלק רכב,  בנק הפועלים ובזק.

 

בנק הפועלים שהיה בשנת 2001 בראש טבלת מחלקי הדיבידנד , לא חילק השנה דיבידנד במזומן אך חילק לבעלי מניותיו את מלוא החזקותיו במניות "כור" כדיבידנד בעין (190 מיליון ש"ח, על פי שוויה בבורסה של ההשקעה). גם חברת ליפסקי חילקה השנה את מניות "מרחב" כדיבידנד בעין    (58 מיליון ש"ח).

 

 

ענף הנדל"ן רשם גם השנה את תשואת הדיבידנד הגבוהה ביותר- 3.7%, בזכות דיבידנדים גבוהים שהבולטים מביניהם חולקו ע"י אזורים (100 מיליון ש"ח), אלוני חץ (64 מיליון ש"ח) ומליסרון (50 מיליון ש"ח). אחריו מתייצב ענף המסחר והשירותים עם תשואה של 3.4%, בזכות הדיבידנדים הגדולים שחילקו דלק רכב ובזק (190 מיליון ש"ח כ"א) ורבוע נכסים (131 מיליון ש"ח).

 

בחינת תדירות תשלום הדיבידנד ע"י החברות הבורסאיות מורה כי רק כ-12% מהחברות (71 חברות) חילקו דיבידנד בכל אחת משלוש השנים האחרונות, ורק 7 חברות שילמו השנה דיבידנד מידי רבעון.

לצפיה במאמר המלא כולל לוחות נתונים