רווחיות שיא לחברות התעשייה הבורסאית בשנת 2004 יובל צוק, מאי 2005

א. חברות התעשייה המדדיות

בשנת 2004 חל שיפור ניכר ברווחיות חברות התעשייה הבורסאיות המדדיות(1), כאשר התשואה התפעולית להון עלתה באופן חד, והגיעה לשיא של כ-26.6%.

 

בסך המכירות של החברות המדדיות נרשם השנה גידול משמעותי של כ-18.5%, לעומת השנה שעברה, והן הסתכמו בכ-47.5 מיליארד ש"ח.

שולי הרווח הגולמי שמרו על רמה של כ-30%, בדומה לאשתקד, ואילו שולי הרווח התפעולי מהמכירות עלו ל-8.6%, לעומת כ-7% אשתקד.

 

סך הרווח התפעולי עלה השנה בלמעלה מ-40%, מכ-2.9 מיליארד ש"ח אשתקד לכ-4 מיליארד ש"ח השנה. בהתאם, עלתה גם התשואה התפעולית להון באופן חד לשיעור של 26.6% לעומת 20% ו-13.6% בשנתיים הקודמות, בהתאמה.

 

גם בשורת הרווח הנקי נרשם גידול חד, והוא הסתכם בכ-1.7 מיליארד ש"ח - למעלה מפי 4 מסך הרווח אשתקד. הזינוק החד ברווח הנקי נובע, בעיקר, כתוצאה מרווחי הון של "כלל תעשיות" ממימוש השקעות בחברות שביצעה השנה, לעומת הפרשות שונות שביצעה בשנה שעברה, וכן מהשיפור בתוצאות "שטראוס-עלית" לאחר השלמת מיזוג פעילות "שטראוס" בחברה, השנה.

 

השיפור ברווחיות בולט בענפי החשמל והאלקטרוניקה, ההשקעות בתעשייה והמתכת.

 

ברבעון הרביעי של שנת 2004 חלה עלייה של כ-25% במחזור המכירות ושל כ-20% בסך הרווח התפעולי בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד, הנובעת בעיקרה מגידול חד במכירות "כלל תעשיות", "כור" ו"שטראוס-עלית".שולי הרווחיות מהמכירות נותרו דומים לרבעון המקביל אשתקד.

 

לעומת זאת, חלה ירידה ברווחיות החברות המדדיות בהשוואה לשלושת הרבעונים הראשונים של השנה,בין היתר,עקב עונתיות כלכלית וחשבונאית של סוף שנת הכספים.    סך הרווח התפעולי שחצה את קו מיליארד השקלים בכל אחד משלושת רבעונים אלו, הסתכם ברבעון הרביעי בכ-860 מיליון ש"ח בלבד, והתשואה התפעולית להון שעמדה סביב 29%-28% בשלושת הרבעונים הקודמים ירדה ל-22.5% בלבד.

ב. חברות התעשייה הדולריות

בשנת 2004 הציגו חברות התעשייה הבורסאיות הדולריות(2) רווחיות שיא, תוך גידול חד במכירות ובכל מדדי הרווחיות.

סך מחזור המכירות של החברות הדולריות הסתכם בכ-60 מיליארד ש"ח- עליה של כ-30% לעומת המכירות אשתקד. עליה זו נובעת מגידול בהכנסות רוב החברות הדולריות, ובראשן חברות ענף הכימיה- "טבע" שהכנסותיה גדלו בכ-6.3 מיליארד שקל לאחר רכישת "סיקור", וכן "כימיקלים לישראל" ו"מכתשים-אגן".

 

השיפור החד ברווחיות בא לידי ביטוי בגידול בשולי הרווח הגולמי והתפעולי מהמכירות, בהשוואה לשנתיים הקודמות.

 

גידול חד נרשם בתשואה התפעולית להון, שהגיעה לרמת שיא של כ-19%, בהשוואה ל-14% וכ-11% בשנים 2003 ו-2002, בהתאמה. יש לציין שהגידול החד בתשואה להון הושג למרות עלייה של מעל ל-30% בסך ההון העצמי של החברות. 

 

הרווח הנקי של החברות הדולריות הסתכם השנה בכ-6.8 מיליארד ש"ח - כאשר 4.1 מיליארד ש"ח מתוכם נובעים מרווחי "טבע". רווחיות זו משקפת תשואה נטו להון של כ-14.5%.

 

ברבעון הרביעי של שנת 2004 חל שיפור בכל מדדי הרווחיות, בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד.

המכירות ב-2004  הסתכמו בכ-15 מיליארד ש"ח מדי רבעון, לעומת כ-12 מיליארד ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.

 

שעור התשואה התפעולית להון הגיע לכ-19% לעומת 14% ברבעון האחרון של שנת 2003, ואילו התשואה נטו להון הגיעה ל-17.2%- כפליים מאשתקד, בזכות רווח נקי של כשני מיליארד ש"ח.

 

לצפייה במאמר המלא כולל לוחות נתונים