שיפור ברווחיות חברות התעשיה הבורסאיות ברבעון הראשון של שנת 2005 קובי אברמוב, יוני 2005

א. חברות התעשייה השקליות

ברבעון הראשון של שנת 2005 נמשך השיפור החד ברווחיות חברות התעשיה הבורסאיות השקליות, הן לעומת הרבעון המקביל אשתקד, והן לעומת שנת 2004 כולה.

השוואת התוצאות הכספיות של חברות אלה לנתוני אשתקד הינה בעייתית מכיון שקונצרן "כור", שמכירותיו היוו בשנת 2004 כ-19% מסך מכירות החברות השקליות, הפסיק לאחד בדוחותיו את נתוני חברת "מכתשים אגן" החל בינואר 2005. לפיכך מובא להלן נתוח הרווחיות בניכוי קונצרן "כור".

ברבעון הראשון של 2005 גדלו המכירות של החברות השקליות בכ-13%, לעומת הרבעון המקביל אשתקד, והסתכמו בכ-10.5  מיליארד שקל.

שיפור חל גם בשולי הרווחיות הגולמית והתפעולית מהמכירות, לעומת הרבעון המקביל אשתקד והנתונים השנתיים של 2004, והם הסתכמו בכ-30% ו-9.5%, בהתאמה.

התשואה התפעולית להון  הגיעה לשיא של כ-28.5%, לעומת כ-22% אשתקד.

התשואה נטו להון ברבעון הראשון של 2005, היתה כ- 14%-  בדומה לרבעון המקביל אשתקד, אך גבוהה משמעותית מזו שנרשמה בשנת 2004 כולה.

חלק ניכר מהשיפור ברווחיות ברבעון הראשון של 2005 ניתן לזקוף לזכות קונצרן "כלל תעשיות",שמכירותיו ברבעון הראשון של 2005 הוו כ- 8% ממכירות החברות השקליות והציג שיפור ניכר ברווחיותו.

ב. חברות התעשייה הדולריות

בחברות התעשיה המתאמות את דוחותיהן הכספיים לדולר חל שיפור ברווחיות הן בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד, והן לעומת שנת 2004 כולה.

ברבעון הראשון של 2005 עלו המכירות של חברות אלה בכ-15% לעומת הרבעון המקביל והסתכמו בכ-17.5 מיליארד שקל. במקביל, חל שיפור בשולי הרווח הגולמי והתפעולי מסך המכירות, והם הסתכמו בכ-38.5% ו-16%, בהתאמה.

שעור התשואה התפעולית להון הגיע ברבעון זה לכ-22%, לעומת כ-%18.5 אשתקד.

גם בניכוי "טבע" שמשקלה בקרב החברות הדולריות מכריע, חל ברבעון הראשון של 2005 גידול במכירות ושיפור בכל מדדי הרווחיות לעומת הרבעון המקביל אשתקד ונתוני כל שנת 2004.

בדיקת ענפי המשנה של החברות הדולריות מורה כי עיקר גידול במכירות  והשיפור ברווחיות נובע מחברות הכימיה, בראשן "כי"ל" ו"מכתשים אגן".

          

למאמר המלא כולל לוחות נתונים