ערך השוק של החברות הבורסאיות בשנת 2008 יובל צוק, פברואר 2009

ערך השוק המצרפי של החברות הבורסאיות הסתכם בסוף שנת 2008 בכ-402 מיליארד שקל לעומת כ-754 מיליארד שקל בסוף שנת 2007- צניחה של כ-47%, שיעור זהה לירידות השערים שפקדו את שוק המניות בשנת 2008.

מסקירת צמרת הרשימה עולות הנקודות הבאות:

 

·                 טבע- החברה הגדולה ביותר בבורסה, הינה היחידה מבין החברות שמניותיהן נכללו במדד ת"א-100, ששווי השוק שלה לא ירד בשנת 2008. הקצאת כ-8.5% ממניותיה בסוף השנה במסגרת עסקת רכישת חברת BARR קוזזה ע"י ירידה של  כ-8% בשער המנייה במהלך השנה. לפיכך, חלקה מסך כל שווי שוק החברות הבורסאיות עלה מ 19% בסוף שנת 2007, לכ-36% בסוף שנת 2008.

 

·                 בכימיקלים לישראל, שבמקום השני, נרשמה ירידה של כ-47% בשווי השוק, לאחר שהמנייה איבדה כ-43% בשנת 2008. בנוסף, ירד שוויה בסכומי הדיבידנדים שחילקה- כ-3.5 מיליארד שקל. הפער בינה ובין טבע שבמקום הראשון גדל והגיע לפי 4.3 בסוף השנה.

 

·                 בזק עלתה מהמקום השישי למקום השלישי, כאשר שווי השוק שלה ירד בכ-13% בעקבות ירידת שער המנייה בכ-7% וחלוקת דיבידנד בסך של כ-1.5 מיליארד שקל.

 

·                 החברה לישראל ירדה מהמקום השלישי למקום העשירי, בעקבות צניחת המנייה בכ-79% בשנת 2008.

 

·                 פריגו, אשר עלתה בשנת 2007 מהמקום ה-15 למקום העשירי, המשיכה וטיפסה בשנת 2008 למקום החמישי.

 

·                 אפריקה, אשר מנייתה צנחה ב-91% בשנת 2008, התדרדרה מהמקום השביעי למקום ה-30.

שוויין של 25 החברות, שמניותיהן הרכיבו את מדד ת"א-25 בסוף שנת 2008, הסתכם בכ-305 מיליארד שקל – כ-76% מסך שווי כל החברות, לעומת שיעור של כ-65% בשנים 2005-2007. בניכוי "טבע", עלה חלקן של מניות אלה מ-57% בשנת 2007 לכ- 62% בסוף שנת 2008.

שווי שוק

2007

2008

 

 

סכום (מיליארדי ₪)

משקל מסך השווי הכולל

סכום (מיליארדי ₪)

משקל מסך השווי הכולל

שינוי לעומת אשתקד (%)

כל המניות

754

100%

402

100%

47%-

מתוכן: ת"א-25

491

65%

305

76%

38%-

מתוכן: 10 הגדולות

367

49%

259

64%

30%-

חברות דואליות

247

33%

198

49%

20%-

מזה: טבע

144

19%

144

36%

0.1%

בשנת 2008 כמעט כל השינוי השנתי בערך השוק של החברות נבע מירידות השערים. התרומה החיובית לגידול בערך השוק היתה שולית ונבעה מגיוס הון בהנפקות ובהקצאות פרטיות בהיקף של כ-18 מיליארד שקל, מהם כ- 11.4 מיליארד שקל כתוצאה מהקצאת מניות ע"י טבע בחו"ל, במסגרת עסקת רכישת חברת BARR. (כמו כן נרשמו 2 חברות חדשות, אחת מהן דואלית).

 

במהלך שנת 2008 נמחקו מהמסחר בבורסה 18 מניות, ששוויין בתחילת השנה הסתכם ב-9.5 מיליארד שקל.

-   14 מניות נמחקו בעקבות הצעות רכש ומיזוגים, כשהבולטות הן ג'י.טי.סי., מלח ורבוע כחול נכסים.

-   שתי מניות נמחקו עקב אי עמידתן בכללי השימור ושתי מניות דואליות נמחקו, לפי בקשתן, מהמסחר   בת"א.

הלוח המצ"ב מציג את ערך השוק של 622 חברות הרשומות בבורסה בסוף שנת 2008.

לטבלת שווי שוק 

מן הלוח עולה כי בסוף השנה:

-                          44 חברות בורסאיות הן בשווי של מעל מיליארד שקל כ"א (לעומת 101 אשתקד).

-                          73 חברות בורסאיות הן בשווי נמוך מ-10 מיליון שקל כ"א (לעומת 8 אשתקד).

-                          גודל חברה ממוצע הסתכם ב-646 מיליון שקל, לעומת 1.18 מיליארד שקל ו-994 מיליון שקל בשנים 2007 ו-2006, בהתאמה.

 

הגדרות:

ערך שוק לחברה, המוצג בלוח, מוגדר כשווי המניות וכתבי האופציה הרשומים למסחר (ללא אג"ח להמרה ואופציות רכישה) בתוספת הערכה לשווי מניות שאינן רשומות למסחר, לפי מחיר הסוג הנסחר בבורסה.

 

הנתונים בטבלה מתייחסים ל-622 חברות ושותפויות מוגבלות, הנסחרות בבורסה, ואינם כוללים 19 חברות שהנפיקו תעודות סל בשוק המניות.

 

 

pdf למאמר כקובץ