TASE: המגרש הביתי של המניות הדואליות בעת משבר נורית דרור, אפריל 2009

בעקבות המשבר - 50% מהמסחר במניות הדואליות מתנהלים בתל-אביב
כללי המשבר הפיננסי העולמי, שהעמיק מאז ספטמבר 2008, הגדיל את משקל המסחר במניות הדואליות ב"מגרש הביתי" - בבורסה בתל-אביב, בגלל הירידה החדה במחזורי המסחר בהן בארה"ב. ברבעון האחרון של שנת 2008 צנחו שערי המניות בעולם ועימם גם מחזורי המסחר. המניות הדואליות, הנסחרות גם בארה"ב, נהנו מ"כרית ביטחון", שהיווה עבורן המסחר בבורסה בת"א ומשקל המסחר בהן בת"א (ללא "טבע") עלה בממוצע מכ-41% בינואר-ספטמבר 2008 לכ-50% ברבעון האחרון.

 

בסקירה זו נבחנו השינויים במחזורי המסחר במניות הדואליות ברבעון האחרון של 2008, לעומת המחזורים בתשעת החודשים שקדמו לו, ערב המשבר. הבדיקה כללה 41 מניות הנסחרות במקביל בבורסה בת"א ובבורסות ארה"ב.

 

מהנתונים עולה כי המחזור היומי הכולל בתל-אביב במניות הדואליות, ללא "טבע", נותר יציב ברמה של כ-200 מיליון שקל, הן בתשעת החודשים הראשונים של 2008 והן ברבעון האחרון של השנה. לעומת זאת, בארה"ב ירד המחזור היומי במניות אלה ברבעון האחרון של השנה בכ-32%, והגיע לסכום דומה של 200 מיליון שקל. במניית טבע חל גידול ניכר במחזורי המסחר בשתי הבורסות וחלקה של הבורסה בת"א במסחר נותר כמעט ללא שינוי - 18% .

 

היציבות בהיקף המסחר במניות הדואליות בת"א בולטת במיוחד על רקע צמצום של 24% במחזור הכולל במניות בבורסה בת"א, שהתכווץ מכ-2.1 מיליארד שקל בינואר-ספטמבר לכ-1.6 מיליארד שקל בשלושת החודשים האחרונים של 2008.

 

עיקר הגידול במחזורי המסחר בת"א (בתמורה כספית), במניות הדואליות, נרשם במניות פריגו, טבע וסלקום הנכללות במדד ת"א-25. בשלושת המניות עלו מחזורי המסחר בת"א ברבעון האחרון של השנה ב-52%-26%.

 

המשבר בשוקי ההון בעולם מאפשר לבדוק את השפעת המגרש הביתי על חלקו של המסחר בת"א בקבוצת המניות הדואליות. יצוין כי בעשור האחרון היינו עדים למקרים רבים בהם בתקופת משבר עסקי בחברה מסוימת, שגרם לירידות שערים במניה, נקלטו חלק מההיצעים ע"י המשקיעים בישראל וחלקו של המסחר בת"א עלה. המשבר הנוכחי מאפשר לבדוק את התופעה באופן כללי.

 

בגלל הירידה החדה במחזורי המסחר במניות רבות בארה"ב לעומת ירידה מתונה יותר יחסית או יציבות במחזורים בת"א – עלה חלקו של המסחר במניות אלה בשוק המקומי. הגידול בחלקו של המסחר במניות הרישום הכפול במגרש הביתי בולט ב-28 מניות, כאשר ב-10 מניות נותר חלקה של הבורסה בת"א ללא שינוי ובשלוש מניות ירד חלקו של המחזור בת"א.

 

ראוי לציין שגם ברבעון הראשון של שנת 2009 נמשכת מגמת העלייה בחלק המחזור המתבצע בבורסה בת"א.

ממצאים ראויים לציון מניות בהן חל גידול במשקל המסחר בת"א:

 

 • בקבוצה זו נכללות 28 מניות, אשר סך מחזור המסחר בהן בת"א, בתמורה כספית, נותר כמעט ללא שינוי. היציבות הושגה בזכות עלייה של כ-8.2 מיליון שקל (עלייה של כ-25%) במחזור המסחר היומי בסלקום  וזינוק של כ-50% במחזור המסחר בפריגו (כ-9 מיליון שקל). עליות אלה פיצו על ירידה במחזורי המסחר במניות האחרות שבקבוצה.

 

 • ראוי לציין כי על אף תקופת השפל, במספר חברות נוספות נרשמה יציבות במחזורי המסחר בת"א או אפילו גידול מתון – פרטנר, אלביט מערכות, מלאנוקס, ורדויז'ן. במניות אלה חלה ירידה חדה במחזור המסחר בארה"ב.

 

 • העלייה הבולטת ביותר במשקל המסחר בת"א אותרה במניות בהן רוב המסחר מתנהל בארה"ב - כך במניות מלאנוקס, סרגון, אלדין ובלופניקס עלה משקל המסחר בת"א מכ-15%-13% בינואר-ספטמבר 2008  
  לכ- 33%-26% ברבעון האחרון של 2008.

 

 • בארבע מניות עבר בתקופת המשבר עיקר המשקל מארה"ב לת"א. ביניהן סלקום וסמייל 012, שבהן עלה משקל המסחר בת"א מכ-50% בינואר-ספטמבר לכ-70% ברבעון האחרון.

 

 • במניות בהן משקל המסחר בת"א גבוה משמעותית מהמסחר המתנהל בארה"ב - פרטנר וטאואר (כ-80%), אינטרנט זהב ואורכית (כ-60%), השינוי פחות משמעותי ונרשמה עלייה מתונה בחלק המסחר שהתבצע בת"א ברבעון האחרון של 2008.
מניות בהן משקל המסחר בת"א נותר ללא שינוי:

 

 • ב-10 חברות נותר משקל המסחר בת"א מסך המסחר בשני השווקים, כמעט ללא שינוי.

 

 • טבע הינה היחידה שמחזורי המסחר בה עלו משמעותית בשני השווקים (33% בת"א, 20% בארה"ב) ושווי השוק נותר ללא שינוי, בעוד שברוב הדואליות האחרות ירדו המחזורים ושווי השוק בעשרות אחוזים.

 

 • במניית ריטליקס ובמניית גיוון אימג'ינג צנחו מחזורי המסחר בשני השווקים בכ-50%, ברבעון האחרון של שנת 2008, אך משקל המסחר בת"א נותר ללא שינוי.  

 

 • בנייס נרשמה יציבות במחזורי המסחר, בארץ ובארה"ב, ומשקל המסחר בת"א נותר יציב - קרוב ל-60% ממחזור המסחר הכולל בשני השווקים.
מניות בהן ירד משקל המסחר בת"א:

בשלוש מניות דואליות קטנות - מגל מערכות, קומפיוג'ן ותאת טכנולוגיות, ירד בתקופת המשבר חלקו של המסחר המתבצע בת"א בשיעור חד, כאשר בשתי הראשונות עלה מחזור המסחר בארה"ב בכ-40%.

נספח מתודולוגי

כיום נסחרות בבורסה בת"א 41 מניות, שנרשמו עפ"י חוק הרישום הכפול אשר נכנס לתוקף באוגוסט 2000 (להלן "דואליות חדשות"). 10 מניות נוספות – "דואליות ותיקות", נסחרות אף הן בשני השווקים עוד טרם החלת החוק.

 

בסקירה זו נבחנו השינויים במחזורי המסחר, בארץ ובחו"ל, ב-41 מניות דואליות (ותיקות וחדשות).

 

לא נכללו במדגם 10 מניות דואליות, שהסחירות בהן בת"א דלה (מחזור יומי נמוך מ-100 אלף שקל ביום בשנים 2007/8), ושתי דואליות ששווי השוק שלהן, בסוף שנת 2008, היה נמוך מ-10 מיליון שקל.

 

חישוב חלק המסחר המתבצע בכל בורסה, מבוצע לפי מספר המניות הנסחרות, כאשר במניות הנסחרות בנאסד"ק מחולק המחזור ב-2, כדי למנוע ספירה כפולה (בגלל פעילות עושי השוק).

למאמר המלא, כולל טבלת נתונים