חלוקת דיבידנד ע"י החברות הבורסאיות בשנת 2008 יובל צוק, יולי 2009

המשבר הקשה בשוק ההון, שהחל אשתקד, בלם את מגמת הגידול בתשלומי הדיבידנדים שנצפתה בשנים האחרונות. עם זאת, על אף השינוי המשמעותי ברווחיות החברות וביכולתן לגייס מקורות להמשך פעילותן, שהעמיק במחצית השנייה של 2008, חלה ירידה קלה בלבד, באופן יחסי, בתשלומי הדיבידנד ב- 2008. סך הדיבידנד שחולק בשנת 2008 הסתכם בכ-23 מיליארד שקל – ירידה של כ-12% לעומת השיא של שנת 2007. מעניין לציין, שבניכוי הסקטור הבנקאי, נותר סכום הדיבידנד ששולם ע"י החברות הבורסאיות לעומת שנת 2007, ללא שינוי - כ-22 מיליארד שקל.

 

ירידות השערים החדות בבורסה בשנת 2008, שבעקבותיהן נשחק שוויין של החברות הבורסאיות בשיעור חד, הביאו לכך שלמרות הירידה בסך הדיבידנדים שחולקו, עלתה תשואת הדיבידנד הממוצעת של החברות הבורסאיות ב-2008 והגיעה לכ-4.0%, לעומת כ-3.8% אשתקד וכ-3.6% בשנת 2006.

 

מנתוני הדיבידנד עולה שלמרות שבחודשים האחרונים של 2008 החלה להתברר עוצמת המשבר, עדיין לא נראה ב-2008 שינוי בחלוקת הדיבידנדים, למעט ע"י הסקטור הבנקאי.

הסיבה לכך, ככל הנראה, היא שתשלומי הדיבידנד שהוכרזו ברבעון הרביעי התבססו על הדו"חות הכספיים של תשעת החודשים הראשונים של השנה בהם הוצג רווח מצרפי של 22 מיליארד שקל. רוב החברות הגדולות שהציגו רווחים בתקופה זו, שמרו על המשך ביצוע מדיניות הדיבידנד שלהן, ובראשן כיל שחילקה בשנת 2008 דיבידנדים בסך 3.5 מיליארד שקל.

בנוסף, כידוע, תשלומי הדיבידנד מונעים משתי סיבות: האחת, חלוקת רווחים שוטפים,תוך התייחסות גם לרווחיות העתידית. השניה, משיכת כספים ע"י בעלי שליטה למימון רכישות ממונפות ומשיקולים אחרים. במקרים לא מעטים קשה להבחין בין הגורמים לחלוקה.

השפעת המשבר הפיננסי על סך תשלומי הדיבידנד ניכרת רק ברבעון הראשון של שנת 2009, במהלכו פורסמו הדו"חות השנתיים והדו"חות לרבעון האחרון של שנת 2008. החברות הציגו הפסדי ענק של כ-24 מיליארד שקל בגין הרבעון הרביעי, וסך הדיבידנד שהוכרז ברבעון הראשון של 2009 ע"י החברות אכן ירד באופן משמעותי והסתכם בכ-3.6 מיליארד שקלים – כמחצית מהסכום ברבעון המקביל בשנת 2008 (ראה גרף 1).

כמו כן, לקראת סוף 2008 ותחילת 2009, החל לחץ של משקיעים מוסדיים ומחזיקי אג"ח אחרים על החברות, להימנע מחלוקת דיבידנד בשיעור גבוה ע"מ להבטיח יתרות מזומנים לתשלומי הקרן והריבית הצפויים. כמו כן, חלק מהחברות העדיפו לשמור את המזומנים בקופתן בגלל אי הוודאות והחשש מקושי לגייס אשראי נוסף בעתיד הקרוב.

 

ניתן לצפות שהמגמה שנצפתה ברבעון הראשון של 2009 תתחזק ותבוא לידי ביטוי בסכומים שיחולקו בהמשך שנת 2009.

באשר למספר החברות המחלקות -  בשנת 2008 הכריזו 227 חברות על דיבידנד, לעומת 245 חברות אשתקד. שווי השוק המצרפי של החברות המחלקות הגיע לשיעור של כ-85% מסך השווי הכולל של החברות הבורסאיות, בעוד מספר החברות המחלקות הסתכם בכ-37% בלבד ממספר החברות הבורסאיות (ראה לוח 1).

 

אפיון בולט באופן חלוקת הדיבידנדים הוא הריכוזיות, כאשר כ-45% מסך הדיבידנד שחילק הסקטור הריאלי, חולקו ע"י חמש חברות. בצמרת החברות המחלקות הגדולות ניצבות השנה, כמו אשתקד אך בסדר שונה - כיל, דיסקונט השקעות, סלקום, בזק וטבע. לעומת זאת, הבנקים פועלים ולאומי, שניצבו ב-2007 במקומות הרביעי והחמישי מבין המחלקות הגדולות, הפסיקו כמעט לחלוטין את תשלומי הדיבידנדים מתחילת 2008, לאחר שבתחילת שנת 2008 דרש המפקח על הבנקים את הגדלת יחס הלימות ההון של הבנקים מ-9% ל-12% עד סוף שנת 2009.

 

יש לציין, שמדד תל-דיב 20, הכולל את 20 המניות בעלות תשואות הדיבידנד הגבוהות ביותר, עלה מתחילת 2009 בכמעט 100%, לעומת עלייה של כ-40% במדד ת"א-100, וזאת לאחר שבשנת 2008, בדומה לשאר המדדים, ירד בכ-50%.

פירוט הממצאים:
• 22 חברות, אשר מניותיהן היו כלולות במדד ת"א-25 בסוף השנה, חילקו בשנת 2008 כ-14.8 מיליארד שקל, לעומת כ-15.9 מיליארד שקל בשנת 2007 (ראה לוח 3). רק שלוש חברות הכלולות במדד ת"א-25 לא חילקו השנה דיבידנד - נייס ווריפון שאינן מחלקות דיבידנד, וכן פועלים, לאחר שהציג הפסד מצטבר בסך של כ-900 מיליוני שקלים בשנת 2008, נמנע מהכרזה על דיבידנדים במהלך השנה. זו הפעם הראשונה שהבנק לא חילק דיבידנד מאז שנת 1997.

• מחצית מהחברות שמניותיהן נכללו במדד ת"א-75 בסוף 2008, חילקו במהלך השנה דיבידנדים בסך של כ-3.7 מיליארד שקל, בעוד שבשנה הקודמת חילקו 42 מחברות המדד כ-6.5 מיליארד שקל.

• 38 חברות חילקו דיבידנד בסכום של 100 מיליון שקל ומעלה – כולן חברות אשר מניותיהן נכללו בסוף שנת 2008 במדד ת"א-100, למעט ארבע חברות אשר הצטרפו למדד בתחילת 2009: אי.די.בי אחזקות, אי.די.בי פתוח, סקיילקס ודן מלונות.

• בראש הרשימה של מחלקות הדיבידנדים עומדת כיל, אשר סך הדיבידנדים הרבעוניים שחילקה הסתכמו בכ-3.6 מיליארד שקל, כשעיקר הסכום הוכרז בעת פרסום רווחי שיא ברבעון השני והשלישי של השנה. אחרי כימיקלים לישראל נמצאות דיסקונט השקעות (1.6 מיליארד שקל), סלקום, בזק וטבע (כ-1.5 מיליארד שקל כל אחת).

• תשואות הדיבידנד הבולטות בין חברות ת"א-100 שייכות לאמות (43.3%), פורמולה מערכות (31.9%) ודיסקונט השקעות (24.7%).
 
• סך כל הדיבידנדים שחילקו החברות בקבוצת אי.די.בי. בשנת 2008 הסתכם בכ-6.6 מיליארד שקל. בנטרול הסכומים שחולקו בתוך הקבוצה, עקב תופעת ה"שרשור", סך הדיבידנד ששולם אל מחוץ לקבוצה היה כ-2.3 מיליארד שקל בלבד.

• ענף המסחר והשירותים רשם זו השנה השנייה ברציפות את תשואת הדיבידנד הגבוהה ביותר -8.2%, שוב בעיקר בזכות הדיבידנדים הגדולים שחילקו חברות התקשורת סלקום, בזק ופרטנר.

• 128 חברות בורסאיות חילקו דיבידנד בכ"א משלוש השנים 2008-2006.
• תשואת הדיבידנד בת"א בשנת 2008 ממשיכה להיות מהגבוהות בין הבורסות בעולם. בחישוב לפי שווי שוק בסוף השנה, כמקובל בסטטיסטיקות הבינלאומיות(1)  (ולא לפי שווי שוק ממוצע כבמאמר זה), הסתכמה תשואת הדיבידנד ב-5.6%.
נתון זה גבוה מנתוני הבורסות של  לונדון - 4.4%; גרמניה - 4.1%; טוקיו - 2.7%; טורונטו - 4.0%; הונג-קונג - 5.4%; הודו - 2.0%. תשואת הדיבידנד בת"א עדיין נמוכה לעומת התשואות בבורסות של טייוואן - 9.8%; איטליה - 8.0%; ספרד - 6.6%; סינגפור - 6.2%.

-------------------------------------------------------
(1) WORLD FEDERATION OF EXCHANGES, ANNUAL REPORT AND STATISTICS, 2008

מתודולוגיה

הנתונים בסקירה זו נלקחו מתוך הדו"חות הכספיים של החברות הבורסאיות והם כוללים דיבידנדים אשר הוכרזו ושולמו באותה שנה, או שהוכרזו ע"י החברה אך טרם שולמו באותה שנה.

 

תשואת הדיבידנד מחושבת לפי שווי שוק ממוצע של תחילת השנה וסופה. יש לציין שבמיוחד בתקופות  של שינוים חדים בשערי המניות, כפי שצפינו ב-2008, לנתון שווי השוק ולאופן חישובו השפעה משמעותית על תשואת הדיבידנד. בהשוואה הבינלאומית נעשה שימוש בשווי שוק בסוף השנה, כפי שמקובל בסטטיסטיקות של הפדרציה של הבורסות.  

למאמר המלא, כולל גרף ולוחות נתונים