הדיבידנדים שחילקו החברות הבורסאיות בתל-אביב בשנת 2013 יובל צוק, יחידת המחקר, אפריל 2014

עלייה לעומת 2012: 35% מהחברות חילקו דיבידנד ב-2013 טבע בראש רשימת המחלקות – שילמה דיבידנדים בסך של כ-4.3 מיליארד שקל הפועלים, הבינלאומי ומזרחי טפחות חזרו לחלק דיבידנדים
בשנת 2013 חלה עלייה בסך הדיבידנד שחולק ובמספר החברות המחלקות, זאת לאחר ירידה חדה בשנת 2012.
 
סך הדיבידנדים שחולקו ע"י החברות שמניותיהן נסחרות בבורסה בת"א  הסתכם בשנת 2013 בכ-18.7 מיליארד שקל, לעומת חלוקה של כ-18.0 מיליארד שקל בשנת 2012.
 
מספר החברות המחלקות דיבידנדים עלה מ-156 חברות בשנת 2012 ל-177 חברות בשנת 2013, כך ששיעור המחלקות עלה מכ-29% ממספר החברות הבורסאיות בסוף 2012 לכ-35% ממספרן בסוף 2013.
 
תשואת הדיבידנד הממוצעת בשנת 2013 הסתכמה בכ-2.9%, לעומת כ-3.0% אשתקד. הקיטון בתשואה נובע מגידול בשווי השוק הממוצע של החברות הבורסאיות בשנת 2013 של כ-9% לעומת השווי הממוצע בשנת 2012, בעוד סך הדיבידנד שחולק גדל בכ-3.5% בלבד.
 
שווי השוק של החברות שחילקו דיבידנד מהווה כ-71% משווי שוק המניות בסוף שנת 2013, בהשוואה לכ-64% בשנת 2012.
 
54 חברות מבין החברות שמניותיהן נסחרו עד סוף שנת 2013 במדד ת"א-100 חילקו כ-16 מיליארד שקל שהם כ-86% מסך הדיבידנדים, זאת לעומת 44 מחברות המדד שחילקו סכום דומה בשנה הקודמת שהיווה כ-90% מסך הדיבידנדים שחולקו אשתקד.
הממצאים העיקריים:
·                  טבע עלתה לראש רשימת מחלקות הדיבידנדים, כאשר סך הדיבידנדים הרבעוניים שחילקה בשנת 2013 הסתכם בכ-4.3 מיליארד שקל, לעומת כ-3.5 מיליארד בשנת 2012. החברה המשיכה להגדיל את שיעור הדיבידנד הרבעוני למניה, כפי שעשתה בשנים האחרונות,  ותשואת הדיבידנד עלתה מכ-2% וכ-2.5% בשנים 2011 ו-2012, בהתאמה, לכ-3.2% בשנת 2013. בעקבות הגידול בתשואה נכנסה מניית טבע למדד תל-דיב החל ממרץ 2014.
 
·                  בזק ניצבת במקום השני לאחר שחילקה דיבידנדים בסך כ-2.8 מיליארד שקל, מתוכם דיבידנד מיוחד בסך של 1 מיליארד שקל (מתוך סך של 3 מיליארד שקל שאושרו לחלוקה מיוחדת בשנים 2011-2013). היתרה שולמה בהתאם למדיניות חלוקת הדיבידנד שאימצה החברה לשלם מדי כחצי שנה דיבידנד בשיעור של 100% מהרווח החצי שנתי. תשואת הדיבידנד של בזק, כ-21%, הינה הגבוהה ביותר מבין חברות מדד ת"א-25 והשנייה בגובהה מבין חברות מדד ת"א-100.
 
·                  כימיקלים לישראל שבשנתיים הקודמות עמדה בראש הרשימה ירדה השנה למקום השלישי בעקבות ירידה חדה בסך הדיבידנדים ששילמה, מכ-4 מיליארד שקל בכל אחת מהשנתיים הקודמות לכ-2.3 מיליארד שקל בשנת 2013. הירידה ברווחיות החברה הביאה לקיטון בסכומי הדיבידנד ששולמו מדי רבעון בעקבות מדיניות החברה לחלק דיבידנד בשיעור של עד 70% מהרווח הנקי. תשואת הדיבידנד של החברה הסתכמה בכ-5.5% לעומת כ-7.2% בשנה הקודמת, ירידה שהתמתנה הודות לצניחת המניה בכ-32% בשנת 2013.
 
·                  קבוצת דלק שילמה 530 מיליון שקל כדיבידנד השנה וטיפסה למקום הרביעי. דיבידנדים אלו שולמו מיתרת הרווחים הגבוהה של החברה, שנובעת בין השאר ממימוש מניות החברה המוחזקת דלק US בארה"ב, ומתקבולי דיבידנד מחברות הקבוצה; החברה המוחזקת דלק רכב ממוקמת במקום החמישי ברשימה (כ-450 מיליון שקל) וחברת הבת הפניקס במקום השביעי (325 מיליון שקל).
·                  שלושה מתוך חמשת הבנקים הגדולים חילקו דיבידנד לבעלי מניותיהם בשנת 2013, זאת לאחר שבשנת 2012 אף בנק לא חילק דיבידנד:
פועלים, שלא חילק דיבידנד מאז יולי 2011, עדכן את מדיניות הדיבידנד שלו ביולי 2013 וקבע כי הבנק יחלק עד 30% מהרווח הנקי מפעולות רגילות והחל לחלק דיבידנד רבעוני, כ-277 מיליון שקל בשנת 2013;
הבנק הבינלאומי, שלא שילם דיבידנד מאז ספטמבר 2010, חילק בשנת 2013 דיבידנד בסך 200 מיליון שקל;
מזרחי טפחות, שלא שילם דיבידנד מאז אפריל 2011, קבע באוגוסט 2013 מדיניות דיבידנד בהתאם להחלטתו לאמץ יעד ליחס הון ליבה שלא יפחת מ-9% וחילק 75 מיליון שקל.
 
·                  דיבידנדים בולטים נוספים שייכים לחברות הפיננסיות: מגדל ביטוח, שהשליטה בה הועברה בעסקת רכישה ממונפת לידי שלמה אליהו בסוף אוקטובר 2012, חילקה דיבידנד גבוה יחסית בסך 400 מיליון שקל; הראל השקעות (308 מיליון שקל); ומיטב דש אשר כחלק מעסקת המיזוג של דש איפקס עם בית ההשקעות מיטב חילקה ערב המיזוג כ-262 מיליון שקל.
 
·                  נייס, שמעולם לא חילקה דיבידנדים, אימצה לראשונה בשנת 2013 תכנית לחלוקת דיבידנד בשיעור קבוע למניה מדי רבעון, והחלה לחלק סך השווה לכ-35 מיליון שקל ברבעון.
 
·                  חברות הסלולר סלקום ופרטנר חדלו כמעט לחלוטין מחלוקת דיבידנדים לאור הירידה החדה ברווחיותן. פרטנר ששילמה דיבידנד בפעם האחרונה בספטמבר 2012 והודיעה מיד אחר כך על ביטול מדיניות הדיבידנד שלה, לא חילקה מאז דיבידנד. סלקום חילקה בשנת 2013 דיבידנד צנוע יחסית בסך של כ-85 מיליון שקל.
 
·                  תשואות הדיבידנד הגבוהות ביותר מבין חברות מדד ת"א-100 שייכות למיטב דש (כ-54%) ובזק (כ-21%) המוזכרות לעיל, וכן לגולף (כ-14%).
 
·                  תשואת הדיבידנד הענפית הגבוהה ביותר שייכת לענף השירותים הפיננסיים בזכות הדיבידנדים שחילקו בתי ההשקעות, והיא הסתכמה בכ-17%. תשואת דיבידנד ענפית גבוהה (כ-12%) נרשמה כמו בכל אחת מהשנים האחרונות בענף המסחר והשירותים, שוב בעיקר בזכות הדיבידנדים שחילקה בזק.
 
·                 26 מבין 28 החברות, שמניותיהן היו כלולות בסוף שנת 2013 במדד התל-דיב, חילקו דיבידנד בשנה זו. תשואת הדיבידנד של חברות המדד הסתכמה בכ-5.7%, לעומת תשואה של כ-7.1% בשנה הקודמת. שתי החברות שלא חילקו דיבידנד הינן פרטנר ופז נפט, שלא חילקה דיבידנד בשנים 2012 ו-2013 ובשל כך נגרעה מהמדד במרץ 2014. יש לציין כי בינואר 2014 חזרה פז נפט לחלק ושילמה דיבידנד בסך 250 מיליון שקל. תשואת הדיבידנד של החברות במדד זה (5.7%) גבוהה יחסית לתשואת הדיבידנד של חברות מדד ת"א-25 (2.7%) ושל חברות מדד ת"א-75 (3.3%).
מדד התל-דיב עלה בשנת 2013 בכ-30% - כפול מתשואת מדד ת"א-100 (כ-15%).
 
·           16 חברות שמניותיהן הרכיבו את מדד ת"א-25 במחצית השנייה של שנת 2013 חילקו השנה כ-12.3 מיליארד שקל, לעומת 13 מחברות המדד אשתקד שחילקו כ-12.9 מיליארד שקל בשנת 2012 (ראה לוח 3). תשואת הדיבידנד של מניות המדד המשיכה לרדת מ-3.4%, 3.3% ו-3.1% בשנים 2010, 2011 ו-2012, בהתאמה, ל-2.7% בשנת 2013.
 
·                  מבין חברות מדד ת"א-25 שלא חילקו דיבידנד בשנת 2013 בולטת החברה לישראל, אשר חילקה בשנים 2012 ו-2011 סך של כ-450 מיליון שקל וכ-250 מיליון שקל, בהתאמה. זאת על רקע ההפסדים הגבוהים של רוב חברות הקבוצה ובראשן צים, קורוס (מיזם המכוניות), בטר פלייס שפעילותה הופסקה בשנת 2013 ובתי זיקוק. האחרונה, שלא חילקה דיבידנד מאז שנת 2010, אימצה אמנם מדיניות חלוקת דיבידנד בתחילת 2012, אך נאלצה לוותר על חלוקה בשל הפסדיה המתמשכים ובשל הסכמות עם הבנקים לחלק דיבידנד רק אם תעמוד ביחסים ובאמות פיננסיים שנקבעו ובאישורם.
מתודולוגיה
הנתונים בסקירה זו החל משנת 2009 נלקחו מתוך דיווחי החברות הבורסאיות באתר "מאיה" על חלוקת דיבידנד, והם כוללים דיבידנדים אשר שולמו במהלך אותן שנים. לעומת זאת, הנתונים עד כולל שנת 2008 כוללים דיבידנדים אשר הוכרזו במהלך כל שנה.
 
הנתונים אינם כוללים דיבידנדים בסך כ-180 מיליון שקל, שחולקו ע"י חברות שמניותיהן נמחקו מהמסחר במהלך השנה.
בשנת 2013 לא חולקו דיבידנדים בעין.
 
תשואת הדיבידנד הכוללת וכן הענפית מחושבת לפי שווי שוק ממוצע של תחילת השנה וסופה.
תשואת הדיבידנד של החברות עצמן מחושבת לפי מחיר המניה ביום האקס.

למאמר המלא, כולל לוחות נתונים ותרשים ​