עלייה של 11% בשווי השוק של החברות הבורסאיות בשנת 2014 יובל צוק, יחידת המחקר, פברואר 2015

שוויין המצרפי של חברות הפארמה טבע ופריגו זינק בכ-50% *** עלייה של כ-13% בשווי חברות הטכנולוגיה *** ירידה של כ-18% בשווי חברות ושותפויות חיפושי הנפט והגז ***
שווי השוק של החברות הבורסאיות, שמניותיהן נסחרו בבורסה בתל אביב בסוף שנת 2014, הסתכם בכ-778 מיליארד שקל – עלייה של כ-11% לעומת סוף שנת 2013 בה הסתכם השווי בכ-703 מיליארד שקל.
 
הגידול בשווי השוק של החברות הבורסאיות נובע מעליית שערי המניות בשנת 2014, בה עלה מדד המניות הכללי ב-11.5%.
 
למרות הירידה הקלה במשקל מניות מדד ת"א-25 מסך המסחר בבורסה בשנת 2014, עלה משקלן של מניות המדד מסך שווי השוק מכ-67% אשתקד ל-74%. גידול זה נובע מהעלייה החדה בשווי חברות הפארמה טבע ופריגו, בעוד ששוויין המצטבר של יתרת חברות המדד נותר כמעט ללא שינוי.
לעומת זאת, משקלן של החברות שמניותיהן נסחרו במדד ת"א-75 בסוף שנת 2014 מסך שווי השוק ירד ל-16% לעומת כ-21% בסוף שנת 2013, במקביל לירידה של כ-10% במדד זה במהלך שנת 2014. זאת למרות העלייה בחלקן מסך מהמסחר מכ-20% בשנת 2013 ל-24% בשנת 2014.
גורמים נוספים שתרמו לגידול בשווי השוק בשנת 2014 הינם:
 • גיוסי הון בהנפקות משניות והקצאות פרטיות של מניות וכתבי אופציה: סך ההנפקות המשניות וההקצאות הפרטיות הסתכם בשנת 2014 בכ-11 מיליארד שקל (כולל גיוס הון בחו"ל).
 • הנפקות ראשוניות: חמש מניות החלו להיסחר לראשונה בשנת 2014 – שפיר הנדסה, אינרום בנייה, קבוצת אשטרום, מגדלי הים התיכון וסקייליין – ששוויין בסוף שנת 2014 הסתכם בכ-4.4 מיליארד שקל (מהן שפיר הנדסה בשווי של כ-2.1 מיליארד שקל).
 • רישום מניות אי.די.בי. פיתוח: כחמש שנים לאחר מחיקתן בדרך של הצעת רכש, נרשמו למסחר במאי 2014 מניות אי.די.בי. פיתוח במסגרת השלמת ההסדר באי.די.בי. אחזקות. שווי החברה בסוף שנת 2014 הסתכם ב-584 מיליון שקל.
 • רישום למסחר של חברה דואלית: פלאזה סנטרס, אשר שווייה בסוף השנה הסתכם ב-146 מיליון שקל.
 • מימושי אופציות למניות: הסתכמו בשנת 2014 ב-392 מיליון שקל.
לעומת זאת, מספר גורמים הביאו לקיזוז הגידול בשווי השוק של החברות:
 • מחיקה מהמסחר בבורסה של 40 מניות, אשר שוויין בתחילת שנת 2014 הסתכם בכ-9 מיליארד שקל.
 
  • הצעות רכש: 6 חברות שמניותיהן נמחקו מהמסחר כתוצאה מהצעות רכש, ששווין בתחילת שנת 2014 הסתכם בכ-1.1 מיליארד שקל. הבולטות בהן: קרדן רכב ואשלד (ששוויין היה 467 מיליון שקל ו-241 מיליון שקל, בהתאמה), חברות שכבה שלישית שמניותיהן נמחקו בעקבות חוק הריכוזיות.
 
  • מיזוגים: 8 חברות שמניותיהן נמחקו מהמסחר כתוצאה ממיזוג ורכישה ע"י חברה אחרת, ששוויין בתחילת שנת 2014 הסתכם בכ-7.2 מיליארד שקל. הבולטות בהן: גיוון (שווי של 3.3 מיליארד שקל) שנמכרה ע"י "דיסקונט השקעות" לחברה בינ"ל, וכור שהתמזגה עם "דיסקונט השקעות" (שווי של 3.2 מיליארד שקל).
 
  • מחיקה של חברה דואלית: טופ אימג', ששווייה בתחילת 2014 הסתכם בכ-236 מיליון שקל, חדלה להיסחר בעקבות בקשתה להימחק מהמסחר בת"א.
 
  • כללי שימור: מניותיהן של 21 חברות נמחקו מהמסחר עקב אי-עמידה בכללי השימור, בשווי כולל של 401 מיליון שקל.
 
  • הסדר/פירוק: 4 חברות שמניותיהן נמחקו מהמסחר לאחר הסדר חוב או מינוי מפרק בשל היקלעותן לקשיים.
 
 • דיבידנדים שחילקו החברות הבורסאיות בשנת 2014 בסך של למעלה מ-20 מיליארד שקל.
 
 • רכישה עצמית של מניות ע"י החברות עצמן, אשר הקטינה את שווי החברות הבורסאיות.
שווי שוק החברות הבורסאיות לפי חלוקה ענפית
ענף התעשייה
 
בשנת 2014 נרשם גידול של 37% בשווי שוק החברות התעשייתיות, אשר נובע כמעט כולו מהעלייה החדה בשווי חברות הפארמה, טבע ופריגו, ביותר מ-100 מיליארד שקל.
 
הגורמים העיקריים לגידול בשווי חברות הענף:
 
·       שווייה של טבע זינק בכ-62% בעקבות עליית המנייה בשיעור חד של כ-64%.
·       שווי השוק של פריגו גדל בכ-30% בשנת 2014, שנבע בעיקרו מעליית שער המנייה בכ-24%. כמו כן, בדצמבר 2014 גייסה החברה בחו"ל כ-4 מיליארד שקל.
·       פרוטרום רשמה גידול של כ-66% בשווייה, בעקבות זינוק שער מנייתה בכ-62%.
·       שתי חברות תעשייה חדשות רשמו את מניותיהן למסחר בבורסה בשנת 2014 – שפיר הנדסה ואינרום בנייה, ששוויין בסוף השנה הסתכם בכ-2.8 מיליארד שקל.
 
הגורמים הבאים קיזזו את הגידול בשווי חברות הענף:
 
·       ירידה בשערי מניות יצרניות המזון, אסם ושטראוס, שהקטינה את סך שוויין בכ-2.5 מיליארד שקל.
·       מניית כיל אמנם עלתה בכ-6% בשנת 2014, אך בעקבות חלוקת דיבידנדים בסך של כ-3 מיליארד שקל ירד שווי שוק החברה בכ-2%.
 
ענף השקעה ואחזקות
 
שווי שוק חברות הענף ירד בשנת 2014 ב-18%, בעיקר בעקבות ירידות השערים החדות של קבוצת דלק ושל דיסקונט השקעות.
 
הגורמים העיקריים לירידת שווי חברות הענף:
 
·       שווייה של קבוצת דלק ירד מכ-15.6 מיליארד שקל אשתקד לכ-11.5 מיליארד שקל בסוף שנת 2014, בשל ירידת שער המניה בכ-24%. המנייה רשמה ירידות שערים של כ-25% בחודש דצמבר, שהגיעו לשיאן לקראת סוף החודש בעקבות הודעת הממונה על ההגבלים כי הוא נסוג מההסכם שגיבש עם השותפות במאגרי "לוויתן" ו"תמר" לגבי המשך אחזקתם במאגרים אלו.
 
·       מניית דיסקונט השקעות צנחה בחודשיים האחרונים של שנת 2014 בכ-68%, והביאה לירידת שווי החברה מכ-2.2 מיליארד שקל לכ-643 מיליון שקל. ברקע הירידות החדות - ההחלטה להנפיק את אדמה במחיר נמוך מציפיות משקיעי דסק"ש, ובהמשך ביטול הנפקה זו בשל ביקושים נמוכים. כמו כן, בדצמבר הורידה מעלות את דירוג האשראי של החברה, זאת בעקבות ירידה חדה בשווי נכסי החברה.
 
·       מחיקת כור, ששוויה בתחילת שנת 2014 הסתכם בכ-3.2 מיליארד שקל, בעקבות מיזוגה לתוך "דיסקונט השקעות" אשר התבצע בדרך של רכישת יתרת המניות שבידי הציבור ובידי "אי.די.בי. פיתוח" בתמורה למזומן בסך של כ-1.1 מיליארד שקל.
ענף חיפושי הנפט והגז
 
18 מבין 20 חברות ושותפויות חיפושי הנפט והגז רשמו תשואה שלילית בשנת 2014, והביאו לירידת שווי השוק הענפי בכ-18%.
הבולטות מביניהן הן השותפות למאגר "לוויתן" - דלק אנרגיה ושתי השותפויות שבשליטתה, אבנר ודלק קידוחים, ושותפות רציו, שבעקבות הודעת הממונה על ההגבלים העסקיים המוזכרת לעיל רשמו ירידות שערים חדות.
 
בנקים וביטוח
 
9 מתוך 10 מניות הבנקים סבלו מירידות שערים בשנת 2014, ומדד ת"א-בנקים הכולל את חמשת הבנקים הגדולים רשם ירידה של כ-6%.
שוויים של הבנקים קטן גם עקב חלוקת דיבידנדים בסך של כ-800 מיליון שקל, מתוכם כ-450 מיליון ע"י פועלים.
 
גם בענף הביטוח נרשמו ירידות שערים כאשר 6 מתוך 7 מניות ירדו בשנת 2014, אשר באו לידי ביטוי בירידת מדד ת"א-ביטוח בכ-11%.
חלוקת דיבידנדים בסך של כ-1.2 מיליארד שקל הקטינה גם היא את שווי חברות הענף.
 
הייטק
 
בעוד מדד ת"א-טכנולוגיה נותר כמעט ללא שינוי, עלה בשנת 2014 שווי חברות הטכנולוגיה בכ-13%.
שתי החברות העיקריות שתרמו לגידול בשווי הינן נייס, ששווייה גדל בכ-3.3 מיליארד שקל בעקבות עליית שער המנייה בכ-41% - בקיזוז רכישה עצמית של מניות וחלוקת דיבידנדים, וטאואר ששווייה זינק בכ-310% כתוצאה מזינוק של 161% בשער המנייה ומגידול של כ-20% בהון המניות כתוצאה מהקצאות פרטיות, המרות אג"ח למניות ומימושי כתבי אופציה.
כמו כן עלה שווי שוק חברות הטכנולוגיה מהנפקות והקצאות פרטיות בסך של כ-3.1 מיליארד שקל, מתוכן כ-2.4 מיליארד שקל נבעו מרכישה ומיזוג של חברת קונדואיט ע"י פריון נטוורק בתחילת ינואר.
 
בענף הביומד נרשמה ירידה של כ-11% בשווי חברות הענף, על אף ירידה חדה יותר של כ-34% במדד ת"א-ביומד. הסיבה לקיטון בשווי הענף הינה מחיקת מניית גיוון אימג'ינג מהמסחר במרץ 2014 בעקבות רכישה ומיזוג לתוך חברה זרה, ששווייה בתחילת 2014 הסתכם בכ-3.3 מיליארד שקל.
בשנת 2014 גדל שווייה של חברת אופקו, אשר מנייתה טיפסה בכ-34%, בכ-5 מיליארד שקל. גידול זה קוזז ע"י ירידה חדה של עשרות אחוזים שרשמו מניות ביומד רבות בשנת 2014, בראשן – קמהדע, שמנייתה צנחה בכ-72% ומחקה כ-1.3 מיליארד שקל משווי החברה; פוטומדקס, שבעקבות ירידת שער המנייה בכ-86% צנח שווייה בכ-800 מיליון שקל; אבוג'ן, כלל ביוטכנולוגיה ופרוטליקס.
 
 
הלוח* המצ"ב מציג את שווי השוק של 472 החברות שמניותיהן רשומות בבורסה בסוף שנת 2014.
 
 
_______________________________
*  שווי שוק חברה, המוצג בלוחות, מוגדר כשווי המניות וכתבי האופציה הרשומים למסחר (ללא אג"ח להמרה).
הנתונים בטבלה מתייחסים ל-472 חברות ושותפויות מוגבלות, הנסחרות בבורסה בסוף שנת 2014, בהן 26 חברות אשר מניותיהן נמצאות ברשימת השימור ו-10 חברות אשר המסחר במניותיהן מושעה.
הנתונים אינם כוללים 9 חברות שהנפיקו תעודות סל על מדדי מניות, וחברה אחת שרק אג"ח להמרה שלה רשומות למסחר.