חלוקת דיבידנדים ע"י החברות בבורסת ת"א בשנת 2014 יובל צוק, יחידת המחקר

סך הדיבידנד שחולק בשנת 2014 הסתכם בכ-18.8 מיליארד שקל, בדומה לשנת 2013 ירידה קלה במספר החברות המחלקות נמשכת מגמת הירידה בתשואת הדיבידנד, זו השנה הרביעית ברציפות טבע שוב בראש רשימת המחלקות עם דיבידנדים בסך של כ-4.1 מיליארד שקל
 
סך הדיבידנדים שחולקו ע"י החברות שמניותיהן נסחרות בבורסה בת"א הסתכם בשנת 2014 בכ-18.8 מיליארד שקל, עלייה של כ-1% לעומת שנת 2013 בה חולקו כ-18.7 מיליארד שקל.
 
מספר החברות המחלקות ירד מ-177 חברות בשנת 2013 ל-169 חברות בשנת 2014. למרות קיטון זה, משקל שוויין של המחלקות מסך שווי השוק של החברות הבורסאיות בסוף שנה עלה מ-71% אשתקד ל-76% ב-2014, בעיקר עקב הגידול החד בשוויין של מניות הפארמה טבע ופריגו.
 
תשואת הדיבידנד הממוצעת בשנת 2014 הסתכמה בכ-2.6%, לעומת כ-2.9% וכ-3.0% בשנים 2013 ו-2012, בהתאמה. הקיטון בתשואה נובע מהגידול בשווי השוק הממוצע של החברות הבורסאיות בשנת 2014 של כ-14% לעומת שוויין הממוצע בשנת 2013.
 
כרבע מהחברות חילקו דיבידנד בכל אחת משלוש השנים האחרונות, וכחמישית מהן אף חילקו בכל חמש השנים האחרונות.
חלוקת דיבידנדים - לפי מדדי מניות עיקריים
18 חברות שמניותיהן כלולות במדד ת"א-25 בסוף שנת 2014 חילקו בשנה זו כ-13.5 מיליארד שקל (כ-72% מסך כל הדיבידנדים), לעומת 16 מחברות המדד אשתקד שחילקו 12.3 מיליארד שקל בשנת 2013 (ראה לוח 3).
 
36 חברות מבין החברות שמניותיהן נכללו בסוף שנת 2014 במדד ת"א-75 חילקו כ-3.3 מיליארד שקל (כ-17% מסך כל הדיבידנדים), בעוד אשתקד חילקו 38 חברות המדד כ-3.8 מיליארד שקל.
 
תשואת הדיבידנד של מניות שני המדדים המשיכה במגמת הירידה, זו השנה הרביעית ברציפות.
תשואת הדיבידנד של חברות מדד ת"א-25 הסתכמה בכ-2.6% בשנת 2014, לעומת 2.7%, 3.1% ו-3.3% בשנים 2013, 2012 ו-2011, בהתאמה. תשואת הדיבידנד של חברות מדד ת"א-75 ירדה באופן חד לכ-2.5% בשנת 2014 –  
לעומת 3.3%, 3.1% ו-4.5% בשלוש השנים הקודמות, בהתאמה.
 
תשואות הדיבידנד הגבוהות ביותר מבין חברות מדד ת"א-100 שייכות לבזק (כ-12%), דיסקונט השקעות (9.9%), דלק רכב (9.7%) ופז נפט (9.2%).
 
בין חברות מדד ת"א-25 שלא חילקו דיבידנד בשנת 2014 בולטות שלוש חברות: בנק לאומי שלא שילמה דיבידנד לבעלי מניותיה מאז יוני 2011;  החברה לישראל, שחדלה מלשלם דיבידנדים במאי 2012; ואופקו שאינה נוהגת לחלק דיבידנדים.
המחלקות הגדולות:
·                  טבע שמרה על מיקומה בצמרת רשימת מחלקות הדיבידנדים, כאשר סך הדיבידנדים הרבעוניים שחילקה בשנת 2014 הסתכם בכ-4.1 מיליארד שקל (בניכוי דיבידנד לחברות בנות, המחזיקות במניות החברה, בסך של כחצי מיליארד שקל), לעומת כ-3.9 מיליארד שקל בשנת 2013 (בניכוי דיבידנד לחברות בנות, המחזיקות במניות החברה, בסך של כ-430 מיליון שקל). החברה המשיכה להגדיל את שיעור הדיבידנד הרבעוני למניה, כפי שעשתה בשנים האחרונות, אך תשואת הדיבידנד ירדה מ-3.2% בשנת 2013 ל-2.6% בשנת 2014 בעקבות הזינוק החד של כ-64% בשער המניה במהלך שנת 2014.
במקביל לחלוקת דיבידנדים הגדילה החברה את תכנית הרכישה העצמית של מניותיה ע"י חברות בנות עד סך של 3 מיליארד דולר, ובהתאם לה בוצעה רכישה עצמית של מניות ברבעון הרביעי בסך של כחצי מיליארד דולר.
 
·                  כימיקלים לישראל נמצאת במקום השני ברשימה בזכות דיבידנדים בסך של כ-3 מיליארד שקל ששילמה בשנת 2014, לעומת כ-2.3 מיליארד שקל בשנת 2013. החברה חילקה דיבידנדים שוטפים בסך של כ-1.3 מיליארד שקל בהתאם למדיניות חלוקת הדיבידנדים שלה מאז שנת 2007 לחלק דיבידנד רבעוני בגובה של עד 70% מהרווח הנקי. בנוסף חילקה דיבידנד חד-פעמי בסך של כ-1.7 מיליארד שקל, אשר הביא לעליית תשואת הדיבידנד של החברה לכ-8.0% לעומת 5.5% בשנה הקודמת. יש לציין כי באוקטובר 2014 הודיעה מעלות על הורדת דירוג האג"ח של החברה בשל מדיניות דיבידנדים אגרסיבית יחסית, על רקע חוסר הוודאות לגבי המלצות ועדת ששינסקי, שהביאה לגידול המינוף של החברה.
 
·                  בזק ניצבת במקום השלישי לאחר שחילקה דיבידנדים בסך כ-2.1 מיליארד שקל, לעומת כ-2.8 מיליארד שקל בשנת 2013, אשר שולמו בהתאם למדיניות חלוקת דיבידנד שאימצה החברה לחלק מדי כחצי שנה דיבידנד בשיעור של 100% מהרווח החצי שנתי. יש לציין כי בשנת 2013 חילקה בזק דיבידנד מיוחד בסך של 1 מיליארד שקל (מתוך סך של 3 מיליארד שקל שאושרו לחלוקה מיוחדת בשנים 2011-2013), כך שלמעשה מדובר בגידול בסך הדיבידנדים השוטפים ששילמה החברה מ-1.8 מיליארד שקל בשנת 2013 לכ-2.1 מיליארד שקל – בעקבות גידול ברווחי החברה במחצית השנייה של 2013 ובמחצית הראשונה של שנת 2014. תשואת הדיבידנד של בזק הינה הגבוהה ביותר מבין חברות מדד ת"א-100 והסתכמה בכ-12%.
 
·                  קבוצת דלק שילמה 530 מיליון שקל כדיבידנד בשנת 2014, סכום זהה לזה ששולם בשנה הקודמת, ונותרה במקום הרביעי ברשימה. הדיבידנדים מומנו הן ממימושי החזקות והן מדיבידנדים שחילקו חברות הקבוצה מהם נהנתה חברת האם. החברה, שגיבשה אסטרטגיה להתמקד בתחום האנרגיה, המשיכה לממש נכסים שאינם בתחומי הליבה, כגון: ריפבליק (ביטוח); ברק קפיטל (מסחר נוסטרו); דלק אירופה, דלק US ורודשף (דלקים ושירותי דרכים בחו"ל).
חברות הקבוצה שחילקו דיבידנדים בשנת 2014 הן: שותפויות אבנר ודלק קידוחים שחזרו לחלק את רווחיהן לראשונה מאז שנת 2009 ונמצאות במקומות 9 ו-10 ברשימה לאחר ששילמו כ-340 מיליון שקל כל אחת; דלק רכב שבמקום ה-11 בזכות דיבידנד בסך של כ-326 מיליון שקל; וחברת הבת הפניקס שחילקה 200 מיליון שקל.
 
·                 במקום החמישי ברשימת מחלקות הדיבידנדים נמצאת פז נפט אשר חילקה דיבידנדים בסך של 500 מיליון שקל, לאחר שנמנעה מחלוקת דיבידנדים בשנים 2012 ו-2013. תשואת הדיבידנד של מניית החברה הסתכמה ב-9.2%.
 
·                 אלרון הינה היחידה מבין חברות ענף הביומד שחילקה דיבידנד בשנת 2014. סך הדיבידנד שחילקה החברה הסתכם ב-400 מיליון שקל, ועיקרו נובע מרווח בסך של כ-374 מיליון שקל (המיוחס לבעלי מניותיה) בו הכירה החברה  ממכירת מניות "גיוון אימג'ינג" ברבעון הראשון של השנה.
 
·                 בנק הפועלים החל בתשלומי דיבידנד מדי רבעון החל ממועד עדכון מדיניות חלוקת הדיבידנד ביולי 2013. הבנק חילק בסך כולל של 447 מיליון שקל בשנת 2014 לאחר שקיבל אישור מהמפקח על הבנקים לחלוקת דיבידנד בגובה של 15% מהרווח הנקי.
 
·                  חברת הביטוח מגדל, שהשליטה בה נמכרה בעסקת רכישה ממונפת לידי שלמה אליהו בסוף אוקטובר 2012, חילקה גם בשנת 2014, בדומה לשנת 2013, דיבידנד בסך 400 מיליון שקל אשר הניב תשואת דיבידנד גבוהה של כ-7%.
חלוקת דיבידנד – לפי ענפים
·                  תשואת הדיבידנד הענפית הגבוהה ביותר שייכת לענף הביטוח (5.6%) בזכות הדיבידנדים שחילקו "מגדל" ו"הפניקס" (ראה לעיל), וכן "הראל השקעות" (כ-320 מיליון שקל).
·                  תשואת הדיבידנד הענפית השנייה בגובהה שייכת לענף המסחר והשירותים (5.4%), בזכות הדיבידנדים הגבוהים ששילמה "בזק", כמוזכר לעיל.
·                  בדומה לאשתקד, גם בשנת 2014 תשואת הדיבידנד הענפית הנמוכה ביותר שייכת לענף הבנקים (1.1%), לאחר שרק שניים מתוך חמשת הבנקים הגדולים(2) חילקו דיבידנד לבעלי מניותיהם – "בנק הפועלים" (המוזכר לעיל) ו"הבנק הבינלאומי" (285 מיליון שקל).
יש לציין, כי דירקטוריון מזרחי טפחות עדכן בסוף שנת 2014 את מדיניות חלוקת הדיבידנד של הבנק ואף קיבל את אישור המפקח על הבנקים לחלק דיבידנד מדי רבעון בשנים 2015 ו-2016.
 
·                 28 מבין 34 החברות, שמניותיהן היו כלולות בסוף שנת 2014 במדד התל-דיב, חילקו דיבידנד בשנה זו. תשואת הדיבידנד של חברות המדד הסתכמה בכ-3.8%, לעומת תשואה של כ-5.7% ושל כ-7.1% בשנים 2013 ו-2012, בהתאמה. במרץ 2015 נוספו למדד 6 חברות, בראשן חברות המגזר הפיננסי הבנק הבינלאומי, הפניקס ומנורה מבטחים החזקות, שחילקו דיבידנד שנתיים ברציפות בשנים 2013 ו-2014. בין החברות שנגרעו מהמדד במרץ 2015 בולטות סלקום ופרטנר, שלאור הירידה ברווחיותן חדלו מלחלק דיבידנד.
מתודולוגיה
הנתונים בסקירה זו נלקחו מתוך דיווחי החברות הבורסאיות באתר "מאיה" על חלוקת דיבידנד, וחושבו לפי מועד התשלום בפועל של הדיבידנדים בכל אחת מהשנים.
 
הנתונים לכל שנה אינם כוללים דיבידנדים שחולקו ע"י חברות, שמניותיהן נמחקו מהמסחר במהלך אותה שנה.
בשנת 2014 הנתונים אינם כוללים דיבידנד בסך כ-2.1 מיליארד שקל, אשר חולק ע"י כור טרם מיזוגה לתוך דיסקונט השקעות.
 
כמו כן, הנתונים אינם כוללים דיבידנדים בעין שחולקו בשנת 2014 ע"י חברות בורסאיות: ביו-סל שחילקה את מניות פרוטליקס לבעלי מניותיה (89 מיליון שקל), וזד.בי.איי. שחילקה את מניות בי.ג'י.איי (45 מיליון שקל).
 
תשואת הדיבידנד הכוללת וכן הענפית מחושבת לפי שווי שוק ממוצע של תחילת השנה וסופה.
תשואת הדיבידנד של החברות עצמן מחושבת לפי מחיר המניה ביום האקס.
למאמר המלא כולל לוחות נתונים
קישור למאמר  המלא