זינוק חד בהיקף הנפקות אג"ח חברות לציבור במחצית הראשונה של ‏2015 נורית דרור, יחידת המחקר, יוני 2015

שיא בגיוסי אג"ח  ע"י הסקטור העסקי - גויסו כ-32.4 מיליארד שקל– כמעט פי שניים מהגיוס במחצית המקבילה אשתקד;
***
שש מנפיקות חדשות גייסו כ-5 מיליארד שקל;
***
עלייה בריכוזיות ההנפקות – כ-57% מהסכום גויס ב-12 הנפקות ענק;
***
עלייה חדה בשווי סדרה מונפקת השנה לעומת השווי הממוצע בחמש השנים האחרונות
***
הבנקים וחברות הנדל"ן הצליחו למחזר את כל החוב לשנת 2015 ואת מרבית החוב לשנה הבאה
***
 
במחצית הראשונה של שנת 2015 גייסו חברות באמצעות אג"ח סחיר לציבור (לא כולל הנפקות והקצאות של אג"ח במסגרת מערכת המסחר למוסדיים ובמסגרת "נ.ש.ר") סכום שיא בהיקף של כ-32.4 מיליארד שקל, לאחר גיוס בסך כ-37 בכל שנת 2014, כ-67% יותר מהגיוס במחצית הקודמת וכמעט פי שניים מהגיוס במחצית המקבילה אשתקד.
 
התפתחות שוק האג"ח בבורסה הגיעה לשיא בשנת 2007 בה גייס הסקטור העסקי כ-45 מיליארד שקל באמצעות אג"ח חברות. עם פרוץ משבר האשראי בארה"ב צנח היקף הגיוס בשוק האג"ח והסתכם בכ-18 מיליארד שקל בשנת 2008.
מאז, חלה עלייה מתמשכת בהיקף הפעילות בשוק איגרות החוב שכבר ב-2009 חזר והיווה במה מרכזית לגיוסים ע"י חברות, וב-2015 כאמור רשם שיא בהיקף הגיוס.
 
להתפתחות המואצת תרמו בעיקר הצמצום בהיקף הנפקות אג"ח ע"י הממשלה, שנה שלישית ברציפות,  והריבית הנמוכה ברמת שפל היסטורי (0.1% החל במרץ 2015) שמוזילה את העלויות לחברה המנפיקה ומאפשרת למחזר אשראי יקר באמצעות אשראי זול יותר.
 
להלן, המאפיינים העיקריים של הנפקות והקצאות של אג"ח חברות לציבור במחצית הראשונה של שנת 2015:
גיוס שיא ע"י חברות חדשות:
שש חברות חדשות גייסו כ-5 מיליארד שקל במחצית הראשונה של 2015, לעומת שמונה מנפיקות חדשות בכל שנת 2014 שגייסו כ-3 מיליארד שקל. יצוין כי בשנת הגאות בשוק איגרות החוב - שנת 2007 – הנפיקו 27 חברות חדשות אג"ח בהיקף של כ-3.5 מיליארד שקל.
 
בין המנפיקות החדשות במחצית הראשונה של השנה שלוש חברות זרות העוסקות בייזום פרויקטים של  נדל"ן ובנדל"ן מניב בניו-יורק שגייסו כ-2.5 מיליארד שקל בהנפקות של אג"ח לציבור, בדומה לסכום שגייסו חמש חברות נדל"ן מניב זרות בכל שנת 2014.
בקבוצה זו בולטת בגודלה הנפקה שביצעה מויניאן לימיטד בסך כ-1.4 מיליארד שקל.  שתי המנפיקות הנוספות הן רילייטד (כ-0.8 מיליארד שקל), וג'י.אפ.איי (כ-0.2 מיליארד שקל).
 
בראש המנפיקות הישראליות החדשות – מגדל ביטוח הון ורכבת ישראל שגייסו  כ-1 מיליארד שקל כל אחת, מהציבור. המנפיקה השלישית היא אלדן תחבורה (כ-450 מיליון שקל).
עלייה בריכוזיות ההנפקות:
במחצית הראשונה של השנה נמשכת העלייה בריכוזיות ההנפקות ובוצעו 12 הנפקות ענק של אג"ח(2) בסכום כולל של כ-18 מיליארד שקל המהווה כ-57% מסך הגיוס בהנפקות לציבור. זאת לעומת שבע הנפקות ענק בשנת 2014 בסך כ-12 מיליארד שקל  המהווים כ-37% מסך הגיוס בהנפקות אג"ח לציבור.
 
ההנפקות הגדולות זו השנה השניה היו של הבנקים:
·        בנק הפועלים גייס כ-5.1 מיליארד שקל בשתי הנפקות. אשתקד גייס הבנק כ-3 מיליארד שקל בהנפקה של אג"ח לציבור.
·        בנק מזרחי טפחות ביצע שתי הנפקות בסכום כולל של כ-5 מיליארד שקל, כ-3.15 מיליארד שקל מתוכם בהנפקת אג"ח הגדולה ביותר בתולדות הבורסה. אשתקד גייס הבנק כ-5.8 מיליארד שקל בשלוש הנפקות של אג"ח לציבור.
גיוס באמצעות סדרות חדשות
הסכום שגויס באמצעות סדרות חדשות מגיע לכ-73% מהסכום שגויס במחצית הראשונה של 2015, בדומה לשיעור בשנה שעברה ובדומה לחודשים ינואר-ספטמבר 2010 – החודשים שקדמו להחלת המלצות ועדת חודק.
 
יצוין כי בהשפעת יישום מסקנות חודק, החל ברבעון האחרון של 2010, החלה ירידה חדה במשקל ההנפקות של סדרות חדשות – ומשקלן ירד לכ-45% וכ-36% מסך הגיוס בהנפקות לציבור בשנים 2011 ו-2012.     
ב-2013 נבלמה הירידה ומשקל הסדרות החדשות עלה לכ-50% מהסכום שגויס בהנפקות אג"ח לציבור, בין היתר מהרחבת היישום של המלצות ועדת חודק גם על הנפקה של סדרות קיימות החל מתחילת שנת 2013, ומהגעתן של סדרות אג"ח ותיקות לפדיון סופי.
עלייה חדה בשווי הממוצע של סדרה חדשה
בחינת שווי סדרה חדשה מונפקת מורה כי במחצית הראשונה של 2015 חלה עלייה משמעותית בהיקף הגיוס באמצעות סדרות גדולות ביחס לחמש השנים הקודמות 2014-2010 (לוח 3, להלן):
 
·        כ-12 מיליארד שקל – סכום המהווה כ-53% מהסכום שגויס במחצית הראשונה של 2015 גויס באמצעות סדרות גדולות(4) חדשות, לעומת כ-37% וכ-8% בשנים 2014 ו-2013 בהתאמה. שווי ממוצע לסדרה גדולה עלה מכ-1 מיליארד שקל בשנים 2012-2010 לכ-1.2 מיליארד שקל בשנת 2013 ולכ-1.5 מיליארד שקל ויותר בממוצע בשנת 2014 ובמחצית הראשונה של 2015. 
 
·        ירידה נרשמה בחלקו של הגיוס באמצעות סדרות בינוניות(4) ובשנתיים האחרונות הן היוו כ-38% מהסכום המגויס בהנפקה של סדרות חדשות, לעומת שיא של 67% בשנת 2012.
 
·        השנה חלה ירידה בגיוס באמצעות סדרות קטנות(4) מכ-39% ו-25% בשנים 2013 ו-2014 בהתאמה, לכ-8% בלבד במחצית הראשונה של 2015. במחצית הראשונה של השנה גויסו כ-1.8 מיליארד שקל באמצעות סדרות חדשות קטנות, לעומת כ-6 מיליארד שקל שגויסו בכל אחת מהשנים 2014-2013.
עלייה במשקל הגיוס באמצעות אג"ח בדירוג AAA ובדירוג AA:
מהתפלגות הנפקות אג"ח של סדרות חדשות בלבד לציבור על פי קבוצות דירוג, עולה כי (ראה לוח 4, להלן):
 
·        בשנים 2014 ו-2015 דורגו סה"כ 6 סדרות של אג"ח חדשות בדירוג  מקבוצת "AAA", כשבשנים 2013-2010 לא דורגה אף סדרה חדשה בדירוג זה. במחצית הראשונה של 2015 גויסו כ-8.4 מיליארד שקל באמצעות 5 סדרות, שהנפיקו הבנקים פועלים ומזרחי טפחות, כאשר ב-2014 גויסו כ-3 מיליארד שקל באמצעות סדרה אחת שהנפיק בנק הפועלים.
·        החלק העיקרי של הגיוסים הינו באמצעות אג"ח בדירוג מקבוצת "A" ומעלה -  כ-93% במחצית הראשונה של 2015, לעומת כ-84% וכ-77% בשנים 2014 ו-2013, בהתאמה.
·        חלה ירידה  חדה בהנפקות של אג"ח לא מדורג. במחצית הראשונה של 2015 גויסו כ-0.3 מיליארד שקל בלבד באמצעות הנפקות אג"ח לא מדורג לציבור, סכום המהווה כ-2% בלבד מהסכום שגויס באמצעות הנפקות של סדרות אג"ח חדשות לציבור, לעומת כ-13%-6% בשנים 2014-2010.
חברות הנדל"ן והבנקים ממחזרים חוב ומובילים בהיקף הגיוסים:
הענפים הבולטים בהיקף הגיוס במחצית הראשונה של 2015 הם ענף הבנקאות ואחריו ענף הנדל"ן, המנצלים את הריבית הנמוכה במשק כדי למחזר חוב ולהיערך לקראת פדיונות אג"ח(6)- בהיקף של כ-24 מיליארד שקל בענף הבנקאות וכ-20 מיליארד שקל בענף הנדל"ן, בשנים 2016-2015.
 
ענף הבנקאות חזר להוביל בהיקף הגיוסים במחצית הראשונה של השנה, לאחר שלוש שנים בהן תפס ענף הנדל"ן את מקומו.  הבנקים גייסו כ-13 מיליארד שקל במחצית הראשונה של 2015, לעומת כ-10 מיליארד שקל בכל שנת 2014. הסכום שגייסו הבנקים השנה מהווה כ-40% מסך הגיוסים באמצעות אג"ח חברות במחצית הראשונה של 2015.
 
הבנקים שצפויים לפדות אג"ח בסך כ-13.6 וכ-10.2 מיליארד שקל בשנים 2015 ו-2016 בהתאמה, גייסו במחצית הראשונה של 2015 כ-13 מיליארד שקל - ובכך מחזרו את מרבית החוב  לשנה זו - כ-96% מהסכום אותו הן אמורות לפדות השנה.
 
הבנקים שגייסו במחצית הראשונה של 2015 ומחזרו חוב:
·        בנק מזרחי טפחות גייס כ-5.5 מיליארד שקל בשתי הנפקות של אג"ח לציבור, וצפוי לפדות אג"ח בסך כ-6.2 מיליארד שקל בשנים 2015 ו-2016. הבנק מיחזר את כל החוב לשנת 2015 ואת מרבית (כ-77%) החוב לשנת 2016. יצוין כי ב-2017 צפוי הבנק לפדות אג"ח בסך כ-4 מיליארד שקל.
·        בנק הפועלים גייס כ-5.1 מיליארד שקל בשתי הנפקות של אג"ח לציבור, וצפוי לפדות אג"ח בסך כ-3.5 וכ-1.8 מיליארד שקל בשנים 2015 ו-2016 בהתאמה. הבנק מיחזר את כל החוב לשנת 2015 ואת מרבית (כ-90%) החוב לשנת 2016. יצוין כי ב-2017 צפוי הבנק לפדות אג"ח בסך כ-3 מיליארד שקל.
·        הבנק הבינלאומי הראשון גייס כ-1.4 מיליארד שקל בשתי הנפקות של אג"ח לציבור, וצפוי לפדות אג"ח בסך כ-0.9 בשנים 2016-2015 וסכום דומה בשנת 2017. הבנק מיחזר את כל החוב לשנים 2016-2015 ואת מרבית (כ-55%) החוב לשנת 2017.
·        את רשימת המנפיקים בענף הבנקאות חותם בנק דקסיה ישראל  שגייס כ-0.8 מיליארד שקל בהנפקה אחת של אג"ח לציבור ובכך מחזר את מלוא החוב הצפוי מפדיונות אג"ח בשנת 2015.
 
בנק לאומי שצפוי לפדות אג"ח בסכום של כ-6 מיליארד שקל בשנים 2016-2015 וסכום דומה ב-2017, טרם הנפיק השנה. (הבנק פרסם בימים אלה הודעה על כוונתו לגייס בקרוב).
 
ענף הנדל"ן הוא השני שבלט בהיקף הגיוסים במחצית הראשונה של השנה. חברות הנדל"ן גייסו כ-12 מיליארד שקל במחצית הראשונה של  2015 (כולל כ-2.5 מיליארד שקל ע"י חברות חדשות זרות), סכום המהווה כ-37% מסך הגיוסים בהנפקות ובהקצאות פרטיות של אג"ח  ב-2015.
חברות הנדל"ן הוותיקות שצפויות לפדות אג"ח בסך כ-10 מיליארד שקל בכל אחת מהשנים 2015 ו-2016, גייסו במחצית הראשונה של 2015 כ-9.4 מיליארד שקל - ובכך מחזרו כ-94% מהסכום אותו הן אמורות לפדות השנה.
 
בין ממחזרות החוב הבולטות:
·        גזית גלוב גייסה כ-1.5 מיליארד שקל בשתי הנפקות של אג"ח לציבור, וצפויה לפדות אג"ח בסך כ-2 מיליארד שקל בשנים 2016-2015.
·        מליסרון גייסה כ-0.9 מיליארד שקל בהנפקה אחת של אג"ח לציבור, וצפויה לפדות אג"ח בסך כ-1 מיליארד שקל בשנים 2017-2015..
·        קבוצת עזריאלי גייסה כ-0.6 מיליארד שקל בהנפקה אחת של אג"ח לציבור, וצפויה לפדות אג"ח בסך כ-0.6 מיליארד שקל בשנים 2017-2015, כשמרבית הסכום צפוי להפדות ב-2017.
·     נכסים ובנין גייסה כ-0.5 מיליארד שקל בהנפקה אחת של אג"ח לציבור, וצפויה לפדות אג"ח בסך כ-1.5 מיליארד שקל בשנים 2017-2015. החברה מחזרה עד כה את מלוא החוב לשנת 2015.
·     מבני תעשייה גייסה כ-0.3 מיליארד שקל בהנפקה אחת של אג"ח לציבור וצפויה לפדות אג"ח בסך כ-1.8 מיליארד שקל בשנים 2017-2015. החברה מחזרה עד כה את מחצית החוב לשנת 2015.
·        אמות גייסה כ-0.3 מיליארד שקל בהנפקה אחת של אג"ח לציבור וצפויה לפדות אג"ח בסך כ-0.7 מיליארד שקל בשנים 2017-2015. החברה מחזרה עד כה את מלוא החוב לשנת 2015.
 
עלייה במשקל הנפקות והקצאות של אג"ח צמוד מדד לציבור:
במחצית הראשונה של 2015 חלה עלייה במשקל הנפקות והקצאות פרטיות של אג"ח צמוד מדד מהסכום שגויס באמצעות אג"ח חברות מכ-49% בשנת 2014 לכ-59% השנה. במחצית הראשונה של 2015 גויסו כ-19 מיליארד שקל לעומת כ-17.7 מיליארד שקל בכל שנת 2014.  בנק מזרחי טפחות הנפיק סדרה ראשונה מזה זמן רב של אג"ח צמוד מדד בריבית משתנה – סד' 42 – בהיקף של כ-850 מיליון שקל.
 
במקביל ירד משקל הגיוס באמצעות הנפקות והקצאות פרטיות של אג"ח לא צמוד בריבית משתנה מהסכום שגויס באמצעות אג"ח חברות מכ-7% בשנת 2014 לכ-1% השנה. במחצית הראשונה של 2015 גויסו כחצי מיליארד שקל בלבד באמצעות אג"ח שקלי בריבית משתנה, לעומת כ-2.6 מיליארד שקל בכל שנת 2014.
 
יצוין כי משקל הגיוס באמצעות הנפקות והקצאות פרטיות של אג"ח לא צמוד בריבית קבועה מהסכום שגויס באמצעות אג"ח חברות ירד אף הוא מכ–43% - בשנת 2014 לכ-39% במחצית הראשונה של 2015. במחצית הראשונה של 2015 גויסו כ-12.5 מיליארד שקל באמצעות אג"ח שקלי בריבית קבועה, לעומת כ-15.3 מיליארד שקל בכל שנת 2014. בנוסף, קרדן רכב גייסה כ-74 מיליון שקל בהנפקה של סדרה שנייה חדשה של ני"ע מסחריים.

 

למאמר המלא כולל לוחות נתונים​