נרשם גידול של כ- 12% בשווי שוק החברות בשנת 2016 יובל צוק, יחידת המחקר

נרשם גידול של כ- 12% בשווי שוק החברות בשנת 2016 בניכוי מניות הפארמה (טבע, מיילן ופריגו) צניחת שערי מניות הפארמה הגדולות הביאה ב-2016 לירידת שווי של כ-190 מיליארד שקל נמשכת מגמת העלייה בשיעור החזקות הציבור במניות שאינן דואליות – כ- 49% בסוף 2016
שווי השוק של 451 החברות, שמניותיהן נסחרו בבורסה בתל אביב בסוף שנת 2016, הסתכם בכ-820 מיליארד שקל בסוף השנה – נמוך בכ-14% משווי השוק של 461 החברות הבורסאיות בסוף שנת 2015 (כ-951 מיליארד שקל).
 
בניכוי שלוש חברות הפארמה הגדולות, נרשמה עלייה של כ-12% בשווי החברות הבורסאיות – כ-552 מיליארד שקל בסוף 2016 לעומת כ-494 מיליארד שקל אשתקד.
 
הקיטון בשווי השוק נובע מהצניחה בשער מנייתן של שלוש חברות הפארמה הגדולות – טבע (44%-), מיילן (31%-) ופריגו (43%-), אשר הביא לירידה מצרפית של כ-190 מיליארד שקל בשווין.
 
יש לציין כי הצניחה בשערי חברות הפארמה הנ"ל גרמה לירידת מדד המניות הכללי בכ-11% בשנת 2016, וללא מניות אלו (אשר משקלן היווה כ-48% ממדד זה בתחילת השנה וכ-33% בסופה) הייתה נרשמת עלייה הן במדד המניות הכללי והן במדדי הדגל ת"א-25 ות"א-100.
לפי חלוקה ענפית (ללא חברות הפארמה הגדולות), בשנת 2016 חל גידול בשווי כל אחד מהענפים (ראה טבלה 3).
טבלה 1: התפתחות שווי השוק של החברות הבורסאיות 2016-2014
 
שווי שוק בסוף שנה
2014
2015(1)
2016(1)
 
 
 מיליארדי ₪
משקל מסך השווי הכולל
 מיליארדי ₪
משקל מסך השווי הכולל
 מיליארדי ₪
משקל מסך השווי הכולל
שינוי 2016 לעומת 2015
כל החברות
777.8
100%
951.2
100%
820.0
100%
13.8%-
    מתוכן: חברות מדד ת"א-25
574.1
74%
727.7
75%
556.9
68%
23.5%-
               חברות מדד ת"א-75
125.1
16%
134.4
14%
159.3
19%
18.5%
    מתוכן: חברות התרופות(2)
304.3
39%
457.4
48%
268.6
33%
41.3%-
החברות הדואליות
417.4
54%
579.5
61%
403.3
49%
30.4%-
ללא החברות הדואליות
360.4
46%
371.6
39%
416.9
51%
12.2%
 
(1)   שווי שוק החברות כולל מניות בכורה לא סחירות של טבע, בשווי כ-11.8 מיליארד שקל בסוף 2016 (14.5 מ' שקל בסוף 2015)
(2)   טבע, פריגו ומיילן (החל מ-2015)
 
באופן דומה, בעקבות הירידה בשווי חברות הפארמה, בהן שיעור החזקות הציבור גבוה בהרבה מהממוצע בבורסה, חלה ירידה השנה גם בשיעור החזקות הציבור במניות, מכ-69.5% בסוף שנת 2015 לכ-64.5%.
בניכוי מניות הפארמה שיעור החזקות הציבור רשם עלייה של כ-2% בשנת 2016 והסתכם בכ-52.9%.
 
בניכוי החברות הדואליות נמשכת מגמת הגידול ההדרגתי בשיעור החזקות הציבור, משיעור של 39.6% בסוף שנת 2011 עד 48.8% בסוף שנת 2016. חלק מהגידול ניתן לזקוף למכירות מניות ע"י בעלי עניין בשווי של כ-6 מיליארד שקל בשנת 2016- חלקם כהערכות לקראת הרפורמה במדדי המניות שהושקה בפברואר 2017.
 
טבלה 2: התפתחות שיעור ושווי החזקות הציבור במניות 2016-2014
 
 
2014
2015
2016
 
שיעור החזקות ציבור
שווי החזקות ציבור
שיעור החזקות ציבור
שווי החזקות ציבור
שיעור החזקות ציבור
שווי החזקות ציבור
כל המניות
64.2%
499.5
69.5%
651.1
64.5%
521.0
    מתוכן: מניות מדד ת"א-25
73.2%
420.1
78.6%
560.8
75.4%
410.8
               מניות מדד ת"א-75
45.5%
56.9
46.5%
62.4
48.7%
77.5
    מתוכן: חברות התרופות(2)
89.4%
272.2
90.3%
400.1
89.4%
229.6
המניות הדואליות
80.7%
336.6
84.3%
476.3
81.2%
317.9
ללא המניות הדואליות
45.2%
162.9
47.1%
174.7
48.8%
203.1
 
גורמים שתרמו לגידול בשווי השוק בשנת 2016:
 • רישום כפול של חברות דואליות: השנה נרשמו 3 מניות חדשות למסחר בבורסת ת"א לפי חוק הרישום הכפול, אשר שוויין בסוף שנת 2016 הסתכם ב-993 מיליון שקל – מטומי (499 מיליון שקל), אביליטי (274 מיליון שקל) ופוינטר (220 מיליון שקל).
 • גיוסי הון בהנפקות משניות והקצאות פרטיות של מניות וכתבי אופציה: סך ההנפקות המשניות וההקצאות הפרטיות הסתכם בשנת 2016 בכ-28.5 מיליארד שקל (כולל גיוס הון בחו"ל).
 • הנפקות ראשוניות: שלוש מניות החלו להיסחר לראשונה בשנת 2016 במסגרת הנפקה ראשונית –
אוברסיז, אשר השלימה הצעת מכר של כ-46% ממניותיה תמורת כ-182 מיליון שקל; מגוריט שגייסה 61 מיליון שקל מהציבור תמורת 25.2% מהון המניות; וחברת וונטייז אשר גייסה 16.1 מיליון שקל תמורת כ-16% מההון.
שווי שלוש חברות אלו בסוף שנת 2016 הסתכם ב-681 מיליון שקל.
 • שתי חברות מניות חדשות נוספות הן מירלנד, אשר אג"ח שלה נסחרו בבורסת ת"א, רשמה את מניותיה למסחר במסגרת הסדר חוב; ושגריר אשר פוצלה מחברת פוינטר בדרך של חלוקת מניותיה בדרך של דיבידנד בעין.
 • עליית שערי המניות בבורסה: בשנת 2016 הניבו רוב מדדי המניות בבורסה תשואה חיובית למשקיעים. בניכוי שלוש מניות הפארמה, גם מדדי הדגל ת"א-25 ות"א-100 היו מניבים תשואה חיובית.
 • מימושי אופציות למניות בסך כ-850 מיליון שקל.
לעומת זאת - גורמים שהקטינו את שווי השוק של החברות:
 • מחיקה מהמסחר בבורסה של 18 מניות, אשר שוויין בתחילת שנת 2016 הסתכם בכ-15.3 מיליארד שקל.
 
  • מיזוגים: מניותיהן של 6 חברות נמחקו מהמסחר כתוצאה ממיזוגן ורכישתן ע"י חברה אחרת, והשווי הכולל שלהן בתחילת השנה הסתכם בכ-10.5 מיליארד שקל. הבולטות מביניהן:
   • אסם שהתמזגה לתוך חברת האם נסטלה. ערב המיזוג הסתכם שווייה בכ-9.2 מיליארד שקל.
   • איזיצ'יפ שהתמזגה לתוך חברת מלאנוקס הנסחרת בארה"ב, כשערב המיזוג נסחרו מניותיה בשווי של 3.0 מיליארד שקל.
 
  • הצעות רכש: 4 מניות נמחקו מהמסחר בבורסה בעקבות הצעת רכש ע"י חברת האם. שוויין בתחילת שנת 2016 הסתכם בכ-1 מיליארד שקל.
הבולטת מביניהן היא אקסלנס השקעות (שווי בתחילת שנה 821 מיליון שקל), אשר הייתה חברת "שכבה שלישית" לפי חוק הריכוזיות ומחיקתה תרמה להשטחת הפירמידה בקבוצת דלק.
 
  • מחיקה של חברות דואליות: שלוש מניות דואליות נמחקו מהמסחר במהלך שנת 2016 – איתוראן וסיליקום בעקבות בקשתן להימחק מהמסחר בת"א, ואלון רבוע כחול אשר במסגרת הסדר הועברו כל מניותיה לידי מוטי בן משה (ואג"ח שלה ממשיכות להיסחר בת"א).
שווי שלוש חברות אלו בתחילת שנת 2016 הסתכם בכ-2.5 מיליארד שקל.
 
  • הסדר/פירוק: 5 חברות נקלעו לקשיים ומניותיהן נמחקו מהמסחר לאחר הסדר חוב או מינוי מפרק.
מבין חברות אלו יש לציין את אי.די.בי. פתוח (שווי שוק מניות ערב המחיקה 1.4 מיליארד שקל), אשר מניותיה נמחקו במסגרת הסדר והיא הפכה לחברת אג"ח. ארבע החברות האחרות היו חברות קטנות ששווין המצטבר היה 85 מיליון שקל.
 
 • דיבידנדים שחילקו החברות הבורסאיות בשנת 2016 בסך של כ-17 מיליארד שקל.
 
 • רכישה עצמית של מניות ע"י החברות עצמן, מקטינה את שווי החברות הבורסאיות.
כך לדוגמא, השנה העבירה טבע את מניותיה אשר היו מוחזקות בידי חברות הבנות שלה לחברה עצמה, כמניות רדומות, ששווין בסוף 2016 הסתכם בכ-15 מיליארד שקל.
 
טבלה 3: שווי שוק החברות הבורסאיות לפי חלוקה ענפית
 
 
2015
2016
 
ענף/תת-ענף
מספר חברות
שווי שוק (מיליארדי ₪)
31.12.15
משקל מסך השווי הכולל
מספר חברות
שווי שוק (מיליארדי ₪)
31.12.16
משקל מסך השווי הכולל
שינוי בשווי לעומת אשתקד
בנקים
10
74.3
7.8%
10
88.6
10.8%
19.2%
ביטוח
7
16.2
1.7%
7
18.6
2.3%
14.9%
שירותים פיננסיים
13
3.8
0.4%
12
4.2
0.5%
11.8%
סה"כ ענף-על פיננסי
30
94.3
9.9%
29
111.4
13.6%
18.1%
ביומד
56
35.7
3.8%
56
37.1
4.5%
3.7%
טכנולוגיה
74
67.0
7.0%
75
77.5
9.5%
15.7%
סה"כ ענף-על הייטק
130
102.7
10.8%
131
114.6
14.0%
11.5%
מסחר ושרותים
66
58.2
6.1%
67
60.0
7.3%
3.0%
נדל"ן ובינוי
94
82.3
8.7%
91
100.5
12.3%
22.1%
תעשייה
71
535.1
56.3%
65
346.7
42.3%
35%-
   מזה: תרופות*
4
457.6
48.1%
4
268.8
32.8%
41.3%-
השקעו ואחזקות
50
39.2
4.1%
46
42.0
5.1%
7.3%
חיפושי נפט וגז
20
39.3
4.1%
18
45.0
5.5%
14.6%
סה"כ ענף-על ריאלי
301
754.1
79.3%
291
594.1
72.4%
21.2%-
 
 
 
 
 
 
 
 
סה"כ
461
951.2
100%
451
820.0
100%
14%-
* טבע, מיילן, פריגו ורקח, המסווגות בבורסה כחברות תעשייה
להלן סקירת הענפים והחברות הבולטות בהן חל שינוי מהותי בשווי השוק:
ענף התעשייה
שווי חברות ענף התעשייה צנח בכ-35% ב-2016, בעיקר עקב ירידת שערי מניות הפארמה הגדולות – טבע, מיילן ופריגו.
בניכוי חברות הפארמה לא חל כמעט שינוי בשווי חברות התעשיה לעומת אשתקד, ושווין הסתכם בכ-78 מיליארד שקל.
 
כפי שהוזכר לעיל, שלוש חברות הפארמה מחקו  כ-190 מיליארד שקל מסך שווי השוק של החברות הבורסאיות. 
 
ירידת השווי החדה של טבע נבעה בעיקר מצניחת המניה בכ-44% באופן הדרגתי לאורך השנה. ירידות השערים נבעו ממספר סיבות, ובראשן: הודעת רשות ההגבלים האמריקנית על חקירה לגבי תיאום מחירי תרופות; פרשיית שוחד ע"י בכירים; רכישת אקטביס תמורת סכום שהתברר כגבוה מדי; ורכישת RIMSA המקסיקנית אשר לטענת טבע מנהליה רימו אותה והסתירו ממנה מידע.
במסגרת רכישת חברת אקטביס ביצעה טבע הקצאה פרטית לחברת אלרגן, אשר הגדילה את שווי השוק שלה  באותו מועד בכ-21 מיליארד שקל. אך יש לציין כי באותו חודש העבירה טבע מניות רדומות שהוחזקו ע"י חברות הבנות שלה לידי טבע עצמה, ששוויין בסוף 2016 כ-15 מיליארד שקל, מהלך שהביא למחיקת מניות אלו מההון הרשום למסחר והקטנת שווי השוק.
 
פריגו מחקה כ-35 מיליארד שקל משווייה בשנת 2016, לאחר ירידת שער מנייתה בכ-43%. ירידה זו נבעה בין השאר מפרישת המנכ"ל ג'ו פאפא ומאזהרות רווח.
 
מניית מיילן ירדה בכ-31% בשנה האחרונה והביאה למחיקת 31 מיליארד שקל משווי החברה. אחת הסיבות לירידת המניה הייתה הצהרת מזכירת המדינה האמריקאית,הילרי קלינטון, כי במידה ותיבחר היא תפעל להעניש חברות כמו מיילן שמעלות את מחירי תרופות המקור שלהן.
 
סיבה נוספת לירידה בשווי שוק חברות התעשייה היא מחיקתה מהמסחר של אסם בחודש אפריל האחרון (שווי של 9.2 מיליארד שקל ערב המיזוג עם נסטלה).
 
לעומת זאת, בשוויין של מספר חברות תעשייה חל גידול בשיעור חד. הבולטות מביניהן:
·       שווי חברת סודהסטרים, אשר הצטרפה לבורסת ת"א במסגרת הרישום הכפול בדצמבר 2015, צמח מכ-1.4 מיליארד שקל לכ-3.3 מיליארד שקל, בזכות זינוק מנייתה בכ-130% במהלך השנה.
·       עלייה חדה של כ-78% בשער מניית סנו, שהובילה לגידול שווי שוק החברה בכ-1 מיליארד שקל, לכ-2.3 מיליארד שקל.
 
ענף הנדל"ן
 
שווי חברות הענף עלה בשנת 2016 בכ-22% בהשוואה לשנה הקודמת, בעיקר בזכות עליית שערי המניות של חברות הנדל"ן המניב הגדולות – עזריאלי, מליסרון, אמות, ביג, וכן כלכלית לירושלים ומבני תעשיה שביצעו גם הנפקת מניות לציבור והנפקת זכויות. שווי הענף גדל גם בזכות הנפקות והקצאות פרטיות שביצעו חברות הנדל"ן בשנת 2016 בסך של כ-2.2 מיליארד שקל.
 
ענף חיפושי הנפט והגז
 
בשנת 2016 נרשם גידול בשווי החברות והשותפויות של כ-15%, בהובלת דלק אנרגיה ושותפויות הנפט וגז בהן היא מחזיקה – דלק קידוחים ואבנר, אשר סך שווי השוק של שלושתן עלה בכ-4.3 מיליארד שקל בשנת 2016.
 
בנקים וביטוח
 
שווי שוק הבנקים עלה בכ-19% בשנת 2016 בעקבות עליות שערים נאות במניות כל הבנקים.
מדד ת"א-בנקים עלה בשיעור דומה בכ-18% בשנה זו.
 
גם בענף הביטוח נרשמו עליות שערים בשנת 2016, ושווי חברות הענף עלה בכ-15%.
 
חברת הראל השקעות נותרה החברה הגדולה בענף (במונחי שווי שוק) עם שווי שוק של 3.8 מיליארד שקל.
הפניקס הינה חברת הביטוח השנייה בגודלה (מקום חמישי אשתקד) עם שווי שוק של 3.3 מיליארד שקל, לאחר זינוק חד במניה של כ-54%.
 
טכנולוגיה
 
שווי חברות ענף הטכנולוגיה בסוף 2016 עלה בכ-16% בהשוואה לאשתקד.
בשנת 2016 נרשמו עליות שערים נאות בכל מניותיהן של חברות הטכנולוגיה הגדולות, שהתבטאו בעליית מדד ת"א-טכנולוגיה בכ-24%. כמו כן רישום 4 חברות טכנולוגיה חדשות – מטומי, אביליטי, וונטייז ופוינטר – הגדיל את שווי השוק בכ-1 מיליארד שקל בסוף 2016.  העלייה בשווי חברות הענף קוזזה ממחיקת איזיצ'יפ, איתוראן וסיליקום, אשר שוויין בסוף שנת 2015 הסתכם בכ-5.3 מיליארד שקל.
להלן השינויים הבולטים בענף:
 
·       שווי אורמת טכנולוגיות, אשר החלה להיסחר בבורסת ת"א בפברואר 2015 בתום הליך מיזוג עם חברת האם אורמת תעשיות לפי שווי של כ-5.8 מיליארד שקל, עלה לכ-10.2 מיליארד שקל בזכות תשואת המניה של כ-47% בשנת 2016 (וכמעט כפול מהשער בו נרשמה המניה ב-2015).
·       שווי השוק של אלביט מערכות ונייס עלה בכ-2 מיליארד שקל כל אחת, בעיקר בזכות עליות שערי המניות.
·       גם שווי טאואר גדל בכ-2 מיליארד שקל בשנת 2016, בזכות עליית שער המניה בכ-32% וכן בעקבות המרות אג"ח למניות ומימושי כתבי אופציה.
·       הירידה החדה ביותר בשווי שוק שייכת לחברת פריון, שמאז המיזוג עם קונדואיט בתחילת 2014 לפי שווי של כ-2.9 מיליארד שקל רושמת מנייתה ירידה מתמשכת, בשל תוצאות עסקיות מאכזבות ומאבקים בין בעלי מניות. במהלך 2016 צנחה המניה בכ-63% והביאה לקיטון השווי בכ-690 מיליון שקל נוספים, לכ-410 מיליון שקל.
 
ביומד
 
גם השנה חל גידול בשווי חברות ענף הביומד, למרות ירידה במדד ת"א-ביומד.
שווי חברות הענף עלה בכ-4%, בעוד מדד ת"א-ביומד רשם ירידה של כ-12%.
 
ההבדל במגמות נובע בעיקר מהעובדה שמשקלה של אופקו מסך שווי השוק של חברות הביומד גבוה בהרבה ממשקלה במדד הביומד, בשל מגבלת משקל של 10% במועד עדכון המדד (בסוף שנת 2016 שווי אופקו היווה כשני שליש מסך שווי שוק ענף הביומד, בעוד משקלה במדד הביומד היה כ-13% בלבד).
 
להלן השינויים הבולטים בשווי שוק חברות הענף:
 
·       אופקו, ששוויה עלה בכ-2.9 מיליארד שקל, בעיקר בזכות עליית שער המניה בכ-12%.
·       מזור רובוטיקה ששווי השוק שלה זינק בכ-150% לסך של כ-2.1 מיליארד שקל, וזאת בעקבות חתימתה על הסכם מסחרי והסכם השקעה אסטרטגי עם חברת המכשור הרפואי הבינלאומית מדטרוניק שלאחריו זינקה המניה במקביל לעלייה חדה במחזורי המסחר.
·       שתי החברות בהן נרשמה ירידת שווי השוק הגדולה ביותר הן שתי החברות הזרות, מנקיינד ונבידאה, אשר נרשמו בבורסת ת"א בשנת 2015 ומנייתן צנחה במהלך 2016 בלמעלה מ-50%.
 
מסחר ושירותים
 
סך שווי חברות ענף המסחר והשירותים עלה בכ-3% במהלך שנת 2016.
עלייה זו הושגה בזכות עליות שערים במניותיהן של חברות הצריכה, ובראשן סלקום, שופרסל, ישרוטל, קרסו מוטורס ואלקטרה צריכה.
הגידול בשווי קוזז ע"י קיטון שווי בזק וחברת האם בי קומיוניקיישנס, הן מירידה בשער המניות בכ-15% כל אחת והן מתשלומי דיבידנדים בשנת 2016 בסך של כ-1.4 מיליארד שקל ע"י בזק ושל כ-355 מיליון שקל ע"י בי קומיוניקיישנס.
 
 
הלוח* המצ"ב מציג את שווי השוק של 451 החברות שמניותיהן רשומות בבורסה בסוף שנת 2016.
 
 
 
 
_______________________________
*  שווי שוק חברה, המוצג בלוחות, מוגדר כשווי המניות וכתבי האופציה הרשומים למסחר (ללא אג"ח להמרה).
הנתונים בטבלה מתייחסים ל-447 חברות ושותפויות מוגבלות, הנסחרות בבורסה בסוף שנת 2016, בהן 28 חברות אשר מניותיהן נמצאות ברשימת השימור.
הלוח לא כולל 4 חברות אשר המסחר במניותיהן מושעה (נכון לסוף שנת 2016).