חלוקת דיבידנדים בסך של 17.5 מיליארד שקל ע"י החברות הבורסאיות בשנת 2016 יובל צוק, יחידת המחקר

181 חברות שהן כ-40% מהחברות הבורסאיות חילקו דיבידנדים
*****
ענף השירותים הפיננסיים העניק את תשואת הדיבידנד הענפית הגבוהה ביותר (6.1%)
*****
טבע ניצבת שוב בראש המחלקות – חילקה דיבידנדים בסך של כ-5.3 מיליארד שקל
*****
שיעור תשואת הדיבידנד בשנת 2016 עמד על 2%, לעומת שיעור תשואה
של כ- 2.2% בשנת 2015 ושל 3.4% לפני חמש שנים

  

סך הדיבידנדים שחולקו בשנת 2016 ע"י החברות שמניותיהן נסחרות בבורסה בת"א הסתכם בכ-17.5 מיליארד שקל.
בשנת 2016 חילקו דיבידנדים 181 חברות, שמניותיהן נסחרו בבורסה בסוף השנה. בסה"כ היוו החברות המחלקות למעלה מ-40% ממספר החברות הבורסאיות, בדומה לשנה הקודמת.
חלק ניכר מבין 181 חברות אלו מחלקות דיבידנד באופן קבוע – כשני שליש מהן (120 חברות) חילקו דיבידנד בכל אחת משלוש השנים האחרונות, וכמחציתן (86) חילקו דיבידנד בכל אחת מחמש השנים האחרונות.
נזכיר כי במרץ 2017 אישר דירקטוריון הבורסה עקרונות לקביעת הנחיות שיאפשרו לחברות להנפיק מניות בכורה המקנות זכות עדיפה לדיבידנדים ואינן מקנות זכויות הצבעה. ההנפקה תתאפשר רק לחברות הנכללות במדדי ת"א-125 ו- SME60, או לחילופין לחברות ששווי השוק שלהן מעל 500 מיליון שקל. כמו כן, הנפקת מניות הבכורה תתאפשר לחברות ששווי ושיעור החזקות הציבור שלהן במניות הרגילות הינו כנדרש מחברה חדשה. מבין 152 החברות אשר נוהגות לחלק דיבידנדים באופן קבוע (חילקו דיבידנדים לפחות בשלוש מתוך ארבע השנים האחרונות) 112 חברות עומדות בכללים ותוכלנה להנפיק מניות בכורה.
תשואת הדיבידנד הממוצעת(1) המשיכה במגמת ירידה גם בשנה האחרונה. תשואת הדיבידנד ירדה בהדרגה מ-3.6% בשנת 2010 ועד 2.0% בשנת 2016. הקיטון בתשואה השנה נובע מהקיטון בסכומי הדיבידנד שחילקו החברות הבורסאיות ב-10.5%, בעוד שווי השוק הממוצע ירד בכ-5% בלבד.
חלוקת דיבידנדים - לפי מדדי מניות עיקריים
20 חברות מדד ת"א-25 חילקו בשנת 2016 דיבידנדים בסך של כ-11.4 מיליארד שקל (כ-65% מסך כל הדיבידנדים), לעומת 22 מבין חברות המדד אשתקד אשר חילקו 13.1 מיליארד שקל (כ-67% מסך כל הדיבידנדים).
חלה עליה קלה בתשואת הדיבידנד של מניות מדד ת"א-25 (ראה לוח 1), מתשואה של כ- 1.9% בשנה שעברה לתשואה של כ-2.1% השנה.
בזק (6.7%) וקבוצת דלק (5.0%) הן החברות הבולטות בתשואת הדיבידנד מבין חברות המדד.
חמש חברות מדד ת"א-25 לא חילקו דיבידנד בשנת 2016: מיילן ואופקו שאינן נוהגות לחלק דיבידנדים; הבנקים לאומי ודיסקונט שלא שילמו דיבידנד לבעלי המניות בשנים האחרונות; והחברה לישראל.
42 חברות שמניותיהן כלולות במדד ת"א-75 בסוף שנת 2016 חילקו כ-3.5 מיליארד שקל – כחמישית מסך כל הדיבידנד שחולק, זאת בהשוואה ל-43 חברות המדד שחילקו בשנת 2015 כ-4.1 מיליארד שקל.
תשואת הדיבידנד של חברות מדד ת"א-75 ירדה ל-2.2% לעומת 3.1% אשתקד. זאת בשל הגידול שחל בשווי השוק הממוצע של מניות המדד בשנת 2016 של כ-8% וירידה של כ-14% בסך הדיבידנדים שחולקו השנה.
תשואות הדיבידנד הגבוהות ביותר מבין חברות מדד ת"א-75 שייכות לבי קומיוניקיישנס (כ-12%), דלק רכב (8.5%), ואל על (8.2%).
תשואת הדיבידנד של החברות שמניותיהן כלולות במדד תל-דיב בסוף שנת 2016 מסתכמת בדומה לאשתקד ב-3.1%.
מחלקות הדיבידנד הגדולות:
·                  טבע ניצבת זו שנה רביעית ברציפות בראש צמרת מחלקות הדיבידנדים, בזכות חלוקת דיבידנדים מדי רבעון לבעלי המניות הרגילות בסך כולל של כ-5.1 מיליארד שקל, ובנוסף דיבידנד בסך של כ-253 מיליון שקל לבעלי מניות הבכורה. זאת בהשוואה לכ-4.5 מיליארד שקל בשנת 2015 וכ-4.1 מיליארד שקל בשנת 2014. בעקבות צניחת המניה בכ-44% בשנה האחרונה בעוד התשלום הרבעוני למניה נותר ללא שינוי, עלתה תשואת הדיבידנד של טבע מ-2.2% בשנת 2015 ל-2.8% בשנת 2016.
טבע, אשר בשנים הקודמות השתמשה במזומנים שלה לרכישה עצמית של מניות במקביל לחלוקת דיבידנדים, חדלה מרכישת מניות של עצמה מאז תחילת 2015 בה רכשה מניות בסך של כ-1.7 מיליארד שקל.
·                  בזק שמרה על המקום השני עם דיבידנדים בסך של כ-1.4 מיליארד שקל בשנת 2016 – זאת לעומת כ-1.8, כ-2.1 וכ-2.8 מיליארד שקל בשנים 2015, 2014 ו-2013, בהתאמה. הקיטון בסכומי הדיבידנד נובע מהירידה ברווחיות בזק, אשר בהתאם למדיניותה מחלקת מדי חצי שנה דיבידנד בשיעור של 100% מהרווח הנקי החצי שנתי.
תשואת הדיבידנד של בזק נותרה הגבוהה ביותר מבין מניות מדד ת"א-25 בשנת 2016. למרות שתשואת בהדיבידנד שלה ירדה  ל- 6.7% ב- 2016 לעומת כ-12% בשנת 2014 וכ-8.8% בשנת 2015.
·                  חברת האם של בזק, בי קומיוניקיישנס, חילקה דיבידנד בסך של 355 מיליון שקל, ורשמה את תשואת הדיבידנד הגבוהה ביותר מבין חברות מדד ת"א-100 (12.1%).
 
·                 בנק הפועלים המשיך לחלק דיבידנד מדי רבעון אשר הסתכם בשנת 2016 בכ-685 מיליון שקל, לעומת 569 מיליון שקל אשתקד. לאור השיפור המתמשך בהלימות ההון של הבנק, ניתנו לבנק אישורים מהמפקחת על הבנקים להגדלת שיעור חלוקת הדיבידנד בהדרגה מ-15% מהרווח הנקי ב-2014 ועד 40% מהרווח הנקי באפריל 2017.
 
·                  כימיקלים לישראל, אשר סיימה את שנת 2016 בהפסד, צמצמה את סכומי הדיבידנדים וחילקה בשנת 2016 דיבידנדים בסך של 620 מיליון שקל – לעומת כ-1.4 מיליארד שקל בשנת 2015 וכ-3 מיליארד שקל בשנת 2014. נוכח מאמצי החברה לחיזוק מצבה הפיננסי ולאור התנודתיות המתמשכת וחוסר הוודאות בשוק הסחורות החקלאיות החליט דירקטוריון החברה לעדכן את מדיניות חלוקת הדיבידנד בשנים 2016-2017 כך ששיעור הדיבידנד יהווה עד 50% מהרווח השנתי הנקי המתואם, לעומת עד 70% מהרווח הנקי עד אז.
 
·                  קבוצת דלק חילקה בשנת 2016 דיבידנדים בסך של כ-460 מיליון שקל, לעומת כ-500 מיליון שקל וכ-530 מיליון שקל בשנים 2015 ו-2014, בהתאמה. לאור השינויים באופי פעילות החברה שחלו בעקבות ההחלטה להתמקד בתחום האנרגיה, ביטל הדירקטוריון במרץ 2015 את מדיניות הדיבידנד לחלוקת כ-50% מהרווח השנתי. המניה רשמה תשואת דיבידנד של 5.0%, השנייה בגובהה מבין מניות מדד ת"א-25.
 
·                 שותפות ישראמקו, אשר חילקה אשתקד לראשונה מאז 2008 רווחים למחזיקי יחידות ההשתתפות בסך של כ-518 מיליון שקל, שילמה בשנת 2016 כ-231 מיליון שקל ובתחילת 2017 כ-268 מיליון שקל נוספים. ביוני 2017 חילקה השותפות את מלוא רווחיה הראויים לחלוקה שנצברו עד סוף 2016 בסך של כ-1.8 מיליארד שקל אשר מומן ע"י גיוס חוב בהיקף של כ-1.6 מיליארד שקל בחודש מאי 2017.
במאי 2017 הודיעה על אימוץ מדיניות חלוקת רווחים לשנים 2017-2019 לפיה תפעל לחלק את מלוא הרווחים הראויים לחלוקה שייצברו בכל אחת מהשנים האלו.
חלוקת דיבידנד – לפי ענפים
·                  תשואת הדיבידנד הענפית הגבוהה ביותר שייכת גם השנה בדומה לאשתקד לענף השירותים הפיננסיים (6.1%), לאחר ש-10 מתוך 12 חברות הענף חילקו דיבידנד השנה.
·                  תשואת הדיבידנד הענפית השנייה בגובהה שייכת לענף המסחר והשירותים (5.2%), בעיקר בזכות הדיבידנדים הגבוהים שחילקה בזק ובעלת השליטה בה, בי קומיוניקיישנס, בסך של כ-1.8 מיליארד שקל.
·                  בענף הנדל"ן חל השנה גידול במספר המחלקות וסך הדיבידנדים שחולקו גבוה בכ-12% בהשוואה לאשתקד. גם השנה תשואת הדיבידנד הענפית נשמרה על כ-3%.
·                  תשואת הדיבידנד הענפית של מניות הבנקים הסתכמה בכ-1.5%. התשואה הנמוכה יחסית נובעת מהדרישות הרגולטוריות של יחס הלימות הון הנדרש מהם אשר מנעה מחלק מהבנקים לשלם דיבידנד גבוה יותר או בכלל. עם זאת, נראה כי חל שיפור בקרב הבנקים בעניין זה – בנק לאומי, אשר לא שילם דיבידנדים מאז שנת 2011, אימץ מדיניות חלוקת 20% מהרווח הנקי מדי רבעון; מזרחי טפחות אימץ מדיניות חלוקת דיבידנד בשיעור של 30% מהרווח הנקי החל משנת 2017, לעומת שיעור של כ-15% בשנתיים הקודמות; בנק דיסקונט, אשר לא חילק דיבידנדים מאז שנת 2008, הודיע על כוונתו לבחון במהלך שנת 2017 אימוץ מדיניות חלוקת דיבידנד וכי הפיקוח על הבנקים נתן אישור עקרוני למתווה החלוקה שהוצג בפניו; ובנק הפועלים כאמור לעיל הגדיל בשנת 2017 את שיעור הרווח לחלוקה ל-40%. נכון ליוני 2017 חילקו 7 מתוך 9 הבנקים דיבידנד, למעט דיסקונט המוזכר לעיל ואגוד שאינו מחלק דיבידנדים מזה שנים בשל מגבלות החלות עליו.
·                  שתי חברות ביטוח בלבד חילקו דיבידנד בשנת 2016 – הראל השקעות ואיי.די.איי. ביטוח. תשואת הדיבידנד של ענף הביטוח הסתכמה ב-1.6%, הנמוכה ביותר מאז שנת 2009.
בסוף 2014 הציגה הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון מתווה ליישום דרישות ההון החדשות מכוח התקינה החדשה "סולבנסי 2", בה יצטרכו לעמוד חברות הביטוח החל מהדוחות הכספיים השנתיים לשנת 2016. באוגוסט 2016 פרסמה הממונה מכתב בדבר חלוקת דיבידנד לפיו חברת ביטוח לא רשאית לחלק דיבידנד אלא אם לאחר ביצוע החלוקה יש לחברה יחס כושר פרעון בשיעור של 115% לפחות עד וכולל הדוחות הכספיים לדצמבר 2017. דרישות אלו ממשיכות לאלץ את חברות הביטוח להיערך בהתאם ולבצע פעולות לטובת חיזוק עתודות ההון ולהפחית או להימנע מתשלומי דיבידנד.
·                  תשואת הדיבידנד הענפית הנמוכה ביותר שייכת לענף האנרגיה וחיפושי נפט וגז (1.3%) לאחר ששש חברות ושותפויות חילקו דיבידנדים בסך של כ-690 מיליון שקל. יש לציין כי בשנת 2017 הכריזו כבר מספר חברות ושותפויות על חלוקת רווחיהן, ביניהן: ישראמקו אשר כפי שצוין לעיל חילקה את רווחיה הראויים לחלוקה בסך של כ-1.8 מיליארד שקל; דלק אנרגיה שחילקה לראשונה בתולדותיה דיבידנד בסך 400 מיליון שקל ; דלק קידוחים שהכריזה על חלוקת רווחים בסך של כ-650 מיליון שקל לאחר השלמת המיזוג עם שותפות אבנר; ובתי זיקוק שלא חילקה דיבידנד מאז שנת 2010, הכריזה על חלוקת דיבידנד בסך של כ-325 מיליון שקל.
מתודולוגיה
הנתונים בסקירה זו נלקחו מתוך דיווחי החברות הבורסאיות באתר "מאיה" על חלוקת דיבידנד במזומן, וחושבו לפי מועד התשלום בפועל של הדיבידנדים בכל אחת מהשנים.
הנתונים לכל שנה אינם כוללים דיבידנדים שחולקו ע"י חברות, שמניותיהן נמחקו מהמסחר במהלך אותה שנה.
בשנת 2014 הנתונים אינם כוללים דיבידנד בסך כ-2.1 מיליארד שקל, אשר חולק ע"י כור טרם מיזוגה לתוך דיסקונט השקעות.
כמו כן, הנתונים אינם כוללים דיבידנדים בעין שחולקו ע"י חברות בורסאיות.
בשנת 2016:
-        חלוקת מניות שגריר רכב ע"י פוינטר בשווי של כ-50 מיליון שקל
בשנת 2015:
-        חלוקת מניות קנון ע"י החברה לישראל בשווי של כ-3.9 מיליארד שקל.
-        חלוקת מניות טאואר ע"י קנון הולדינגס בשווי של כ-935 מיליון שקל.
-        חלוקת מניות אנרג'יקס ע"י אמות בשווי של כ-39 מיליון שקל.
-        חלוקת מניות ארגמן ע"י לודזיה בשווי של כ-0.5 מיליון שקל.
 
תשואת הדיבידנד הכוללת וכן הענפית מחושבת לפי שווי שוק ממוצע של תחילת השנה וסופה.
תשואת הדיבידנד של החברות עצמן מחושבת לפי מחיר המניה ביום האקס.
למאמר המלא כולל לוחות נתונים
למאמר המלא - לחץ כאן