הסקטור הריאלי צפוי לפדות אג"ח סחיר בסך כ-27 מיליארד שקל בשנת 2018 נורית דרור, יחידת המחקר

התגברות הגיוסים בשוק איגרות החוב בתל-אביב ע"י חברות הסקטור הריאלי ברבעון הראשון של 2018, זאת בהמשך לגיוסים ערים משנת 2016;
כ-70% מגיוסי הסקטור הריאלי בשנים האחרונות נועדו למימון פדיונות אג"ח סחיר וכ-30% למימון פעילות שוטפת ולהרחבת פעילות החברות
***
הסקטור הריאלי צפוי לפדות אג"ח סחיר בסך כ-27 מיליארד שקל בשנת 2018, ובסך כ-29 מיליארד שקל בכל אחת מהשנים
 2021-2019;
חברות הנדל"ן שבלטו עם כמחצית גיוסי הסקטור הריאלי בשנים
2017-2014, מהוות, כצפוי, כ-45% מהפדיונות הצפויים בשנים
 2019-2018;
מבוא
ההתפתחות המואצת של שוק אג"ח חברות, מגמה שהחלה ב-2003 בעקבות רפורמות בשוק ההון, הואצה בשלוש השנים האחרונות. גיוסי הסקטור הריאלי בשוק איגרות החוב עלו מכ-26 מיליארד שקל בממוצע בשנה ב-2013-2009, לכ-33 מיליארד שקל בממוצע בשנה ב-2015-2014, ולכ-51 בממוצע בשנים 2017-2016. ברבעון הראשון של 2018 זינק גיוס הסקטור הריאלי והסתכם בכ-18 מיליארד שקל, סכום המהווה כ-32% מסך הגיוס בכל שנת 2017.
להתפתחות המואצת בגיוסים תרמו בין היתר:
·       ירידה הדרגתית מתמשכת של הריבית במשק, מרמה של 3% בספטמבר 2011 ל-1% באוקטובר 2013, ולרמת שפל היסטורי של  0.1% החל מחודש מרץ 2015.
·       המשך התרחבות הפעילות במשק וצמיחה יציבה של כ-3% בשנים אחרונות.
 
סקירה זו עוסקת בתחזית פדיונות אג"ח סחיר של הסקטור הריאלי בשנת 2018 ובשנה הבאה, תוך ניתוח החברות הבולטות בהיקף הפדיונות ובחינת הגיוסים שביצעו השנה ובשנתיים הקודמות. ההנחה היא שאם היקף הגיוסים נמוך מהיקף הפדיונות – סביר להניח שחברות אלה יבצעו גיוסים נוספים השנה, טרם העלאת הריבית.
גיוסי הסקטור הריאלי(1) החל בשנת 2014 ועד תום הרבעון הראשון של 2018, הסתכמו בכ-150 מיליארד שקל, לעומת פדיונות של כ-105 מיליארד שקל בשנים 2018-2015 (עד 2017 – פדיונות בפועל, ומשנת 2018 פדיונות צפויים).
כלומר, כ-70% מגיוסי הסקטור הריאלי בהנפקות אג"ח נועדו למיחזור חובות סחירים בעלויות נמוכות, וכ-30% מהגיוסים נועדו למימון פעילות שוטפת והרחבת הפעילות העיסקית.
הסקטור הריאלי צפוי לפדות אג"ח סחיר בסך כ-27 מיליארד שקל בשנת 2018, ובסך כ-29 מיליארד שקל בכל אחת מהשנים 2021-2019, המשך לפדיונות בסך כ-25 מיליארד שקל בשנת 2017. קצב הפדיונות המואץ, משקף את התגברות הגיוסים.
חברות הנדל"ן שבלטו בשנים האחרונות עם גיוס המהווה כמחצית הגיוסים ע"י הסקטור הריאלי בשוק איגרות החוב, גייסו כ-9 מיליארד שקל ברבעון הראשון של השנה – סכום המהווה כ-63% מגיוסי הסקטור העסקי.
חברות הנדל"ן בולטות גם עם פדיונות צפויים של אג"ח סחיר בהיקף של כ-12 מיליארד שקל השנה, ובפדיונות בסכום דומה בשנה הבאה, סכום זה מהווה כ-45% מסך פדיונות אג"ח הסקטור הריאלי בשנים אלה.
___________
 (1)   הגיוסים כוללים: הנפקות לציבור, אג"ח רצף מוסדיים, ואג"ח להמרה. הגיוסים אינם כוללים: גיוס בחו"ל, חברות חדשות, ונע"מ (ניירות ערך מסחריים).

 

תחזית פידיונות אג"ח חברותחזית פידיונות אג"ח חברות

במיליוני שקלים
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
תחזית פדיונות אג"ח נכון ל-1.1.2018
 
סקטור/ענף
שנת 2018
שנת 2019
שנת 2020
שנת 2021
שנת 2022
 
סה"כ סקטור ריאלי
26,683
29,012
29,140
28,861
26,555
 
   מזה: נדל"ן
12,116
13,462
15,578
13,620
12,315
 
           מסחר ושרותים
5,897
4,831
4,392
3,820
3,662
 
           השקעות
4,001
4,799
3,528
3,362
4,667
 
אנרגיה וחיפושי נפט וגז
3,281
4,654
3,667
5,918
3,742
 
           תעשייה
712
462
907
1,300
1,261
 
           טכנולוגיה וביומד
677
805
1,068
841
909
 
 
 
 
 
 
 

 

ניתוח תחזית פדיונות השנה ובשנה הבאה לפי ענפים
·        הענף המוביל בהיקף הפדיונות הינו ענף הנדל"ן – כ-100 חברות נדל"ן צפויות לפדות אג"ח בסך כ-12 מיליארד שקל השנה ובסך כ-13.5 מיליארד שקל בשנת 2019.
גזית גלוב היא החברה המובילה בהיקף הפדיונות וצפויה לפדות אג"ח בסך כ-1.3 מיליארד שקל השנה ובסך כ-1.5 מיליארד שקל בשנה הבאה, בנוסף לפדיון אג"ח לא סחיר ופירעון הלוואות בנקאיות ואחרות בסכום כולל בהיקף של כ-1.8 מיליארד שקל.
החברה ביצעה בפברואר השנה הנפקה גדולה של אג"ח לציבור וגייסה כ-0.9 מיליארד שקל. בשנתיים האחרונות 2017-2016 לא הנפיקה החברה איגרות חוב, ויש להניח שתנסה לגייס עוד השנה סכום נוסף.
מליסרון צפויה לפדות אג"ח סחיר בסך כ-0.6 מיליארד שקל בכל אחת מהשנים 2019-2018. החברה הנפיקה במרץ אג"ח בסך כ-0.2 מיליארד שקל בלבד, אך גייסה כ-1.9 מיליארד שקל בשתי הנפקות של אג"ח בשנת 2017, וכ-1.2 מיליארד שקל בהנפקת ענק של אג"ח בשנת 2016. בחינת הפדיונות בפועל בשנים 2017-2016 מורה כי לחברה היו פדיונות בסך כ-0.4 מיליארד שקל בכל אחת מהשנים, ואשראי חוץ בנקאי פרטי נוסף בסך כ-0.3 מיליארד שקל. כך שהגיוסים שביצעה החברה בשנים 2017-2016 נועדו חלקם לפעילות החברה וחלקם לפדיונות האג"ח.
קבוצת עזריאלי גייסה כ-1.4 מיליארד שקל בפברואר השנה. לחברה פדיונות אג"ח סחיר בסכום מצטבר של כ-0.9 מיליארד שקל בשנים 2019-2018 ואשראי לא סחיר בסך כ-1 מיליארד שקל בשנת 2018. בשנתיים הקודמות גייסה החברה כ-1.4 וכ-2.2 מיליארד שקל בהתאמה, בהנפקת אג"ח – כנגד פדיונות בסך כ-0.8 מיליארד שקל, ואשראי בנקאי וחוץ בנקאי לא סחיר בסך כ- 2 מיליארד שקל.
 
·        ענף שני בהיקף הפדיונות הינו ענף המסחר והשירותיםכ-35 חברות צפויות לפדות אג"ח בסך כ-6 מיליארד שקל בשנת 2018 ובסך כ-5 מיליארד שקל בשנת 2019.
בראש הרשימה בולטות שלוש חברות התקשורת בזק, סלקום והוט עם פדיונות אג"ח סחיר בסך של כ-2.2 מיליארד שקל השנה ובסך של כ-1.3 מיליארד שקל בשנה הבאה.
לבזק פדיונות אג"ח סחיר בסך כ-0.8 מיליארד שקל בכל אחת מהשנים 2019-2018. בנוסף, לחברה אשראי חוץ בנקאי לא סחיר ואשראי בנקאי בסך כ-2 מיליארד שקל. החברה טרם הנפיקה השנה, ובשנתיים הקודמות – 2017 ו-2016 גייסה כ-0.4 וכ-0.7 מיליארד שקל בהתאמה, בהנפקות אג"ח, וזאת בדומה לפדיונות אג"ח סחיר באותה שנה.
לסלקום פדיונות אג"ח סחיר בסך כ-0.6-0.5 מיליארד שקל בכל אחת מהשנים 2018 ו-2019. החברה גייסה בינואר השנה כ-0.4 מיליארד שקל  בהנפקת אג"ח. החברה לא הנפיקה אג"ח בשנת 2017, וגייסה כ-0.4 מיליארד שקל בהנפקת אג"ח בשנת 2016, וזאת כשלחברה היו פדיונות אג"ח סחיר בסך כ-0.9 מיליארד שקל ב-2017, ופדיונות בסכום זניח ב-2016.        
להוט פדיונות אג"ח סחיר בסך כ-0.8 מיליארד שקל בשנת 2018, ואין פדיונות אג"ח סחיר בשנה הבאה. החברה לא הנפיקה אג"ח מאז שנת 2016.
לאור זאת יש להניח כי נראה את חברות אלה מגייסות בשוק האג"ח השנה.
 
חברות נוספות שבולטות בהיקף פדיונות הן חברות הליסינג לרכב אלבר ושלמה החזקות עם פדיונות בסך כ-0.4 מיליארד שקל כל חברה השנה, וגם ב-2019. אלבר הנפיקה במרץ 2018 אג"ח בסך כ-0.1 מיליארד שקל. החברה הנפיקה אג"ח בסך כ-0.7 מיליארד שקל בשנת 2017 וסכום דומה בשנת 2016, כנגד פדיונות אג"ח סחיר בסך כ-0.4 מיליארד שקל כל שנה, כלומר החברה גייסה יותר מסך הפדיונות בשנים אלה. שלמה החזקות לא הנפיקה עדיין אג"ח השנה, אך הנפיקה אג"ח בסך כ-0.4 ו-0.7 בשנים 2017 ו-2016 בהתאמה, כשלחברה פדיונות אג"ח סחיר בסך כ-0.5 מיליארד שקל בכל שנה.
מנפיקה בולטת בגיוס השנה בענף זה היא שופרסל שביצעה הרחבת סדרה של אג"ח שקלי וגייסה כ-0.6 מיליארד שקל, פי שניים מסך הפדיונות הצפויים לה השנה ובשנה הבאה. הגיוס נועד גם להרחבת פעילות החברה, שהשלימה בדצמבר 2017 את רכישת החזקות "המשביר" ברשת "ניו פארם" ומיזוג הרשת בחברה.
 
·        בענף ההשקעות לכ-20 חברות צפויים במצטבר פדיונות אג"ח סחיר בסך כ-4 וכ-5 מיליארד שקל בשנים 2018 ו-2019 בהתאמה.
החברה הבולטת היא קבוצת דלק עם פדיונות בסך כ-0.8 מיליארד שקל השנה ובסך כ-1.1 מיליארד שקל בשנת 2019. החברה גייסה בפברואר 2018 כ-0.5 מיליארד שקל. 
גיוסי החברה השנה אינם מכסים את הפדיונות הצפויים לה השנה ובשנה הבאה, כאשר גיוסי השנתיים הקודמות היו כנגד אשראים בסכום דומה: החברה גייסה כ-1 מיליארד שקל בהנפקת אג"ח בשנת 2017, וכ-1.1 מיליארד שקל בהנפקת אג"ח להמרה בשנת 2016. לחברה פדיונות אג"ח סחיר בסך כ-1.4 מיליארד שקל, ואשראי בנקאי בסך כ-0.5 מיליארד שקל בשנים אלה יחד.
לאור זאת ניתן להניח כי נראה את קבוצת דלק ממשיכה לגייס גם השנה בשוק האג"ח.
 
שתי חברות שלכל אחת מהן פדיונות אג"ח סחיר בסך כ-1.4 מיליארד שקל בשנים 2019-2018, סה"כ, הן החברה לישראל ואידיבי פתוח.
החברה לישראל הנפיקה במרץ השנה אג"ח בסך כ-0.8 מיליארד שקל, והנפיקה אג"ח בסכום דומה בשנת 2017, ולא הנפיקה אג"ח בשנת 2016. לחברה היו פדיונות אג"ח סחיר בסך כ-1.4 מיליארד שקל ואשראי בנקאי ואחר בסך כ-0.7 מיליארד שקל בשנים 2017-2016 יחד. כלומר, גיוסי החברה נמוכים משמעותית מהאשראי שעליה לפרוע.
אידיבי פתוח גייסה כ-2.1 מיליארד שקל בשלוש הנפקות של אג"ח בשנת 2017, וכ-0.7 מיליארד שקל בשתי הנפקות אג"ח בשנת 2016. כשלחברה היו פדיונות אג"ח סחיר בסך כ-0.8 מיליארד שקל, ואשראי בנקאי ואחר בסך כ-0.7 מיליארד שקל, בשנים 2017-2016 סה"כ. כלומר, החברה גייסה בשנים אלה 1.4 מיליארד שקל נוספים – ששימשו לפעילות שוטפת ו/או ינוצלו לפדיונות אג"ח סחיר בשנים 2019-2018.
 
·        לכ-10 חברות מענף האנרגיה וחיפושי נפט וגז צפויים במצטבר פדיונות אג"ח סחיר בסך כ-3.3 וכ-4.7 מיליארד שקל בשנים 2018 ו-2019 בהתאמה.
שתי חברות מובילות עם פדיונות בהיקף של כ-1.1 מיליארד שקל בשנת 2018 ופדיונות זניחים בשנת 2019 הן – חברת החשמל, והחברה הייעודית דלק תמר שבבעלות שותפות הנפט והגז "דלק קידוחים" , שלה איגרות חוב הנסחרות ברצף מוסדיים.
 
חברת החשמל גייסה כ-3.5 מיליארד שקל בפברואר השנה ממשקיעים מוסדיים בארה"ב באמצעות אג"ח צמוד דולר בריבית 4.25% שנרשם למסחר ברצף מוסדיים. החברה גייסה בתל-אביב כ-4.3 וכ-4.8 מיליארד שקל במספר הנפקות של אג"ח בשנת 2017 ובשנת 2016 בהתאמה.
גיוסי הענק שמבצעת החברה בשנים האחרונות עדיין נמוכים משמעותית מהיקף האשראי שעל החברה להחזיר וכולל פדיון אג"ח סחיר אג"ח לא סחיר והתחייבות בנקאית בסך כ-7 מיליארד שקל בכל אחת מהשנים 2019-2016.
 
החברה הייעודית דלק תמר שאיגרות החוב שלה כאמור נסחרות ברצף מוסדיים לא ביצעה גיוסים בשוק איגרות החוב מאז מאי 2014.
 
חברה שלישית היא פז נפט שאין לה פדיונות אג"ח סחיר בסכום מהותי השנה, אך צפויים לה פדיונות בסך כ-3 מיליארד שקל בשנת 2019. החברה טרם הנפיקה אג"ח השנה, אך גייסה כ-0.4 וכ-1.8 בשנים 2017 ו-2016 בהתאמה. לחברה היה אשראי בנקאי בסך כ-0.8 מיליארד שקל בשנת 2016 ובשנים 2018-2017 לא היה אשראי סחיר או בנקאי לפדיון.
למאמר המלא - כולל גרפים ולוחות נתונים
למאמר המלא לחץ כאן