יתרות מכירות בחסר - חודשי ורב שנתי

יתרות מכירות בחסר

יתרות מכירות בחסר, חודשיות - במניות, באיגרות חוב ובמק"מ, 1998 עד השנה הנוכחית (במיליוני ש"ח, מחירים שוטפים)