לוח 5 - מניות והמירים שנמחקו

שנה חודש
01/10/2019 - 31/10/2019
 
סה"כמחוץ לבורסהבבורסהתאריך מסחר אחרוןסימולשםמספר
1,742.4
 
1,742.4
10/10/2019בטשרביטוח ישיר1083682
43.6
 
43.6
03/10/2019פנטרפוינטר1138189
31.6
 
31.6
06/10/2019אופל.א3אופל בלאנס אפ 31140706
0.1
 
0.1
15/10/2019אנפר.א1אינפימר אפ 11142090
32,222.7
 
32,222.7
23/10/2019תכל.ס116תכ.חסתא901144138
11.9
 
11.9
02/10/2019הרל.ס201הרל.SPRBANKSממ1150143
435.7
 
435.7
02/10/2019הרל.ס206הרל.NDX Q-50 ממ1150218
0.9
 
0.9
03/10/2019נאפט.א2נאוויטס פט אפ 21150978
 
 
 
25/09/2019אפלפ.א3אפולו אפ 31151091
1.1
 
1.1
15/10/2019קנשר.א2קנאשור אפ 21156512
17.1
 
17.1
28/10/2019הזיש.א6הזדמנות יהש אפ61157213
10.4
 
10.4
28/10/2019גנרש.א1ג'נריישן קפ אפ11157767
34,517.5
34,517.5
סה"כ
 ייצוא נתונים מהטבלה