לוח 4 - ניירות מדד ת"א 125 (לפי סדר יורד מחזור יומי ממוצע)

שנה חודש
01/10/2019 - 31/10/2019
 
מספר ימי מסחר בתקופהס.ת. של התשואהשווי שוק
במיליוני ש"ח
*

      
מספר עסקאות יומי ממוצע סה"כמחזור יומי
ממוצע
מחוץ
לבורסה
באלפי ש"ח

      
מחזור יומי ממוצע בבורסה סה"כסימולשם נייר
16
2.20
37,715.8
2,287.9
17,552.1
81,558.2
לאומילאומי
16
2.22
37,638.4
1,811.5
1,918.1
63,035.2
פעליםפועלים
16
10.09
31,470.3
1,735.3
339.9
60,915.1
טבעטבע
16
2.49
18,740.7
1,884
2,682.7
55,247.2
דסקנטדיסקונט א
16
2.79
34,620.9
1,603.7
2,110.1
42,771.5
נייסנייס
16
3.42
20,037.5
1,481.3
1,618.2
35,285.2
כיל.כיל
16
2.50
20,491.1
1,398.4
1,154.8
34,956.5
מזטפמזרחי טפחות
16
2.99
25,503.6
1,425.8
455.6
34,471.7
אלבמעאלביט מערכות
16
5.88
25,513
513.9
22.6
25,199.4
פרגופריגו
16
1.72
9,704.9
860.8
1,251.1
23,442.6
בנלמבינלאומי
16
2.49
4,427.8
713
19,320.2
22,488.7
כלכלכלכלית ירושלים
16
2.92
32,925.6
884
434.1
18,518.8
עזרלעזריאלי קבוצה
16
2.61
8,780.3
971.5
354.3
17,209.6
אלחץאלוני חץ
16
5.38
8,289.3
958.5
266.9
14,830.8
טאוארטאואר
16
5.47
5,272.8
841.1
1,359
13,909.4
דלקקבדלק קבוצה
16
5.00
46,137.2
470.8
20.2
13,692.3
אפאפאיי.אפ.אפ
16
4.78
6,432.5
1,017.1
583.4
13,489.1
בזקבזק
16
5.43
5,633.2
700.3
6,700.8
11,265
שובשיכון ובינוי
16
3.15
5,670.5
664.8
217.9
11,007.3
שפרסלשופרסל
16
2.12
13,865.2
483
146.8
10,243.1
ארמתאורמת טכנו
16
 
1,305
571.4
972
10,040.3
ברסההבורסה לניע בתא
16
2.64
9,286.8
526.7
474.1
9,697.7
אמותאמות
16
2.82
5,795.7
608.6
542.4
9,450.3
בזןבזן
16
2.49
5,495.7
472.7
208.6
9,203
פזנפטפז נפט
16
2.68
6,034.8
645.8
645.9
9,167
הראלהראל השקעות
1 2 3 4 5 6
 ייצוא נתונים מהטבלה 
   עמודות נוספות   

* עבור קרנות חוץ - שדה שווי שוק מכיל את שווי אחזקות בחשבון מסלקת הבורסה ביורוקליר