לוח 6א - סיכום אג"ח

שנה חודש
סה"כ מחזורי המסחר ממוצע יומי מחזורי המסחר מספר עסקאות מספר עסקאות יומי ממוצע
01/05/2019 - 31/05/2019 
סה"כ מחזורי המסחר
 
סה''כ עסקאותעסקאות מחוץ לבורסהנעילהרציףפתיחהסה"כ בבורסהשווי שוק במיליוני ש"חמספר ני"ע בקבוצהענף
66,604
7,747,603.3
1,505,517.3
24,072,936.9
15,526.6
25,593,980.8
288,222.2
19
אג"ח ממשלתיות - בלתי צמודות
55,051
815,321.9
1,486,558.3
15,993,497.3
103,346.4
17,583,402
207,766.6
12
אג"ח ממשלתיות - צמודות מדד
377,470
87,189.3
4,688,940.8
5,575,987.8
24,924.4
10,289,853
197,972.2
268
אג"ח קונצרניות - צמודות מדד
21,521
1,133.5
52,434.7
422,450.2
2,254
477,138.8
17,332.7
25
אג"ח - צמודות מט"ח
377,991
41,298.4
3,443,622.1
5,569,083.7
30,797.2
9,043,503
132,518.4
343
אג"ח קונצרניות - לא צמודות
68
34,023.3
58.4
39,311.3
 
39,369.7
43,924.5
51
ניירות ערך למשקיעים מוסדיים
898,705
8,726,569.7
11,177,131.6
51,673,267.2
176,848.6
63,027,247.3
887,736.6
718
סה"כ איגרות חוב
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22,744
 
2,802.1
1,437,765
13,471.5
1,454,038.7
27,376.4
194
קרנות סל בשוק האג"ח*
345
 
909
13,374.6
305.1
14,588.7
1,118.5
5
ניירות ערך מסחריים
1,835
 
1,722.2
59,594.1
335.5
61,651.9
5,827.7
2
מכשירים פיננסים*
24,579
4,524.3
1,497,359.1
13,807
1,515,690.6
33,204.1
196
סה"כ מכשירים פיננסים*
 ייצוא נתונים מהטבלה 
   עמודות נוספות   
* שווי שוק כולל החזקות חברות בנות