לוח 6א - סיכום אג"ח

שנה חודש
סה"כ מחזורי המסחר ממוצע יומי מחזורי המסחר מספר עסקאות מספר עסקאות יומי ממוצע
01/07/2019 - 31/07/2019 
סה"כ מחזורי המסחר
 
סה''כ עסקאותעסקאות מחוץ לבורסהנעילהרציףפתיחהסה"כ בבורסהשווי שוק במיליוני ש"ח
**
מספר ני"ע בקבוצהענף
84,053
8,983,267.8
1,561,949.1
29,957,542.7
16,811.1
31,536,302.9
307,584.7
21
אג"ח ממשלתיות - בלתי צמודות
63,826
548,650.8
3,177,355
15,904,486.9
108,974.1
19,190,816
214,987.5
12
אג"ח ממשלתיות - צמודות מדד
428,912
30,340.6
1,179,996.3
7,530,802
18,933.8
8,729,732
203,957.3
267
אג"ח קונצרניות - צמודות מדד
28,730
 
40,063.2
660,910.2
3,489.2
704,462.5
16,886.8
25
אג"ח - צמודות מט"ח
456,146
344,058.4
790,817.3
6,383,741.4
42,733.6
7,217,292.2
133,083.2
344
אג"ח קונצרניות - לא צמודות
468
77,788.4
3,607.6
174,846.1
2,000.2
180,454
44,262
52
ניירות ערך למשקיעים מוסדיים
1,062,135
9,984,106
6,753,788.5
60,612,329.3
192,942
67,559,059.6
920,761.5
721
סה"כ איגרות חוב
 
 
 
 
 
 
 
 
 
33,759
5,374.9
3,298
2,681,549.8
13,277.7
2,698,125.5
28,410
200
קרנות סל בשוק האג"ח*
427
 
2,445.3
55,299.9
 
57,745.2
1,412.1
6
ניירות ערך מסחריים
2,770
 
5,592
170,281.2
282.8
176,156
6,115.4
3
מכשירים פיננסים*
36,529
5,374.9
8,890
2,851,831
13,560.5
2,874,281.5
34,525.4
203
סה"כ מכשירים פיננסים*
 ייצוא נתונים מהטבלה 
   עמודות נוספות   
* שווי שוק כולל החזקות חברות בנות
** עבור קרנות חוץ - שדה שווי שוק מכיל את שווי אחזקות בחשבון מסלקת הבורסה ביורוקליר