לוח 6א - סיכום אג"ח

שנה חודש
סה"כ מחזורי המסחר ממוצע יומי מחזורי המסחר מספר עסקאות מספר עסקאות יומי ממוצע
01/01/2019 - 31/01/2019 
סה"כ מחזורי המסחר
 
סה''כ עסקאותעסקאות מחוץ לבורסהנעילהרציףפתיחהסה"כ בבורסהשווי שוק במיליוני ש"חמספר ני"ע בקבוצהענף
90,862
7,610,438.9
2,950,242.5
31,603,369
24,251.9
34,577,863.5
291,401.7
20
אג"ח ממשלתיות - בלתי צמודות
53,165
1,525,857.2
985,412.1
15,141,549.5
157,498.7
16,284,460.4
201,671.1
11
אג"ח ממשלתיות - צמודות מדד
416,868
285,721.4
842,336.2
6,315,431.6
23,292.2
7,181,060
191,693.7
273
אג"ח קונצרניות - צמודות מדד
31,002
7,968.8
33,102.9
766,282.2
4,167
803,552.1
17,464.4
25
אג"ח - צמודות מט"ח
524,273
311,406.8
882,348.5
8,638,661.3
35,105.3
9,556,115.1
129,728.8
338
אג"ח קונצרניות - לא צמודות
200
12,458.7
737.2
54,048.3
6
54,791.5
43,617.2
54
ניירות ערך למשקיעים מוסדיים
1,116,370
9,753,851.8
5,694,179.4
62,519,341.9
244,321.1
68,457,842.6
875,576.9
721
סה"כ איגרות חוב
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31,799
2,996.3
4,519.6
2,224,936.5
9,280.9
2,238,737.1
26,695.2
205
קרנות סל בשוק האג"ח*
201
 
224.6
9,965
87.9
10,277.5
390.9
3
ניירות ערך מסחריים
4,220
 
3,197.5
260,712.8
1,002.8
264,913.2
6,293.3
3
מכשירים פיננסים*
36,019
2,996.3
7,717.1
2,485,649.3
10,283.7
2,503,650.3
32,988.5
208
סה"כ מכשירים פיננסים*
 ייצוא נתונים מהטבלה 
   עמודות נוספות   
* שווי שוק כולל החזקות חברות בנות