לוח 6א - סיכום אג"ח

שנה חודש
סה"כ מחזורי המסחר ממוצע יומי מחזורי המסחר מספר עסקאות מספר עסקאות יומי ממוצע
01/04/2020 - 30/04/2020 
סה"כ מחזורי המסחר
 
סה''כ עסקאותעסקאות מחוץ לבורסהנעילהרציףפתיחהסה"כ בבורסהשווי שוק במיליוני ש"ח
**
מספר ני"ע בקבוצהענף
70,047
7,590,507.8
4,271,626.5
26,888,881.5
12,763.4
31,173,271.5
323,725.3
22
אג"ח ממשלתיות - בלתי צמודות
39,021
528,067.3
1,392,192.6
10,533,523.6
93,403.7
12,019,119.9
217,012.4
11
אג"ח ממשלתיות - צמודות מדד
334,611
66,530.7
1,304,772.2
5,841,025.2
20,840.2
7,166,637.6
192,586.5
256
אג"ח קונצרניות - צמודות מדד
17,367
4,071.4
31,948.5
315,770.6
1,933.3
349,652.4
14,561.1
24
אג"ח - צמודות מט"ח
373,775
41,768.9
1,024,813
4,932,612
19,660.5
5,977,085.5
137,434.5
370
אג"ח קונצרניות - לא צמודות
359
21,675.7
966
84,701.8
52.1
85,719.9
34,652.5
53
ניירות ערך למשקיעים מוסדיים
835,180
8,252,621.8
8,026,318.8
48,596,514.7
148,653.2
56,771,486.8
919,972.3
736
סה"כ איגרות חוב
 
 
 
 
 
 
 
 
 
52,092
21,043
5,978.2
3,132,892.5
30,042.1
3,168,912.8
27,031.3
183
קרנות סל בשוק האג"ח*
251
 
4.3
27,365.8
11.1
27,381.2
75.8
10
קרן חוץ נסחרת אג"ח
264
10,312.8
261.1
8,224
253.9
8,739
525.2
4
ניירות ערך מסחריים
2,350
1,058,300.7
2,420.8
120,917.5
406.9
123,745.2
8,218
6
מכשירים פיננסים*
54,442
1,079,343.7
8,399
3,253,810
30,449
3,292,658
35,249.3
189
סה"כ מכשירים פיננסים*
 ייצוא נתונים מהטבלה 
   עמודות נוספות   
* שווי שוק כולל החזקות חברות בנות
** עבור קרנות חוץ - שדה שווי שוק מכיל את שווי אחזקות בחשבון מסלקת הבורסה ביורוקליר