לוח 6א - סיכום אג"ח

שנה חודש
סה"כ מחזורי המסחר ממוצע יומי מחזורי המסחר מספר עסקאות מספר עסקאות יומי ממוצע
01/09/2019 - 30/09/2019 
סה"כ מחזורי המסחר
 
סה''כ עסקאותעסקאות מחוץ לבורסהנעילהרציףפתיחהסה"כ בבורסהשווי שוק במיליוני ש"ח
**
מספר ני"ע בקבוצהענף
76,377
8,207,421.7
1,799,242.6
24,709,160.4
16,261.3
26,524,664.3
319,160.6
21
אג"ח ממשלתיות - בלתי צמודות
45,048
1,660,808.1
932,262.8
12,807,226.8
118,035.4
13,857,525
217,691
12
אג"ח ממשלתיות - צמודות מדד
338,819
872,837.7
983,262.5
4,169,230.6
11,715.8
5,164,208.9
203,198.7
271
אג"ח קונצרניות - צמודות מדד
21,313
 
24,773.9
489,328.5
3,738.9
517,841.3
16,172.8
25
אג"ח - צמודות מט"ח
397,358
539,246.8
770,959.2
5,139,183.2
27,286.8
5,937,429.2
135,822.8
356
אג"ח קונצרניות - לא צמודות
142
12,330.9
256.8
52,388.7
 
52,645.4
44,268
52
ניירות ערך למשקיעים מוסדיים
879,057
11,292,645.2
4,510,757.8
47,366,518.2
177,038.2
52,054,314.1
936,313.9
737
סה"כ איגרות חוב
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25,434
210.7
1,386.2
1,697,755.7
10,575.4
1,709,717.3
28,554.3
193
קרנות סל בשוק האג"ח*
343
 
1,240.8
13,610
210.5
15,061.3
1,537.6
7
ניירות ערך מסחריים
75
 
 
3,645.6
62.9
3,708.5
12.1
9
קרן חוץ נסחרת אג"ח
2,279
 
7,795.5
135,113
467.2
143,375.8
8,589.2
4
מכשירים פיננסים*
27,713
210.7
9,181.7
1,832,868.7
11,042.6
1,853,093.1
37,143.5
197
סה"כ מכשירים פיננסים*
 ייצוא נתונים מהטבלה 
   עמודות נוספות   
* שווי שוק כולל החזקות חברות בנות
** עבור קרנות חוץ - שדה שווי שוק מכיל את שווי אחזקות בחשבון מסלקת הבורסה ביורוקליר