לוח 6א - סיכום אג"ח

שנה חודש
סה"כ מחזורי המסחר ממוצע יומי מחזורי המסחר מספר עסקאות מספר עסקאות יומי ממוצע
01/12/2019 - 31/12/2019 
סה"כ מחזורי המסחר
 
סה''כ עסקאותעסקאות מחוץ לבורסהנעילהרציףפתיחהסה"כ בבורסהשווי שוק במיליוני ש"ח
**
מספר ני"ע בקבוצהענף
80,806
4,415,078
1,574,223
26,093,545.9
58,908.9
27,726,677.7
319,458.1
21
אג"ח ממשלתיות - בלתי צמודות
50,196
373,232.7
752,318
14,915,240.6
110,876.5
15,778,435.1
213,311.5
11
אג"ח ממשלתיות - צמודות מדד
445,971
1,608,427.8
2,386,174.2
7,294,716.7
219,799.3
9,900,690.3
203,831.5
264
אג"ח קונצרניות - צמודות מדד
26,503
4,217.2
24,932.6
480,524.5
4,750.5
510,207.6
16,140.7
25
אג"ח - צמודות מט"ח
524,861
150,101.9
1,996,847
7,124,465
81,033.6
9,202,345.6
144,118.9
370
אג"ח קונצרניות - לא צמודות
578
37,833.4
2,865.5
205,923
163.9
208,952.4
36,551.9
54
ניירות ערך למשקיעים מוסדיים
1,128,915
6,588,891
6,737,360.3
56,114,415.7
475,532.7
63,327,308.7
933,412.6
745
סה"כ איגרות חוב
 
 
 
 
 
 
 
 
 
24,386
132,129
1,613.5
2,660,502.5
14,566.9
2,676,682.9
28,856.3
187
קרנות סל בשוק האג"ח*
229
 
1,211
16,169.3
55
17,435.3
1,339.4
6
ניירות ערך מסחריים
192
 
9.3
10,992.7
164
11,166.1
48.1
10
קרן חוץ נסחרת אג"ח
2,210
 
3,490.4
98,535.2
340.9
102,366.4
8,998.4
4
מכשירים פיננסים*
26,596
132,129
5,103.9
2,759,037.7
14,907.8
2,779,049.3
37,854.7
191
סה"כ מכשירים פיננסים*
 ייצוא נתונים מהטבלה 
   עמודות נוספות   
* שווי שוק כולל החזקות חברות בנות
** עבור קרנות חוץ - שדה שווי שוק מכיל את שווי אחזקות בחשבון מסלקת הבורסה ביורוקליר