לוח 6א - סיכום אג"ח

שנה חודש
סה"כ מחזורי המסחר ממוצע יומי מחזורי המסחר מספר עסקאות מספר עסקאות יומי ממוצע
01/12/2020 - 31/12/2020 
סה"כ מחזורי המסחר
 
סה''כ עסקאותעסקאות מחוץ לבורסהנעילהרציףפתיחהסה"כ בבורסהשווי שוק במיליוני ש"ח
**
מספר ני"ע בקבוצהענף
79,521
6,806,085.6
1,795,451.7
23,902,580
13,316.8
25,711,348.5
394,677.3
24
אג"ח ממשלתיות - בלתי צמודות
52,225
1,585,626.2
942,649.8
12,262,259.7
131,983.7
13,336,893.1
236,248.5
12
אג"ח ממשלתיות - צמודות מדד
475,546
35,830.2
1,415,622.9
6,915,687.9
17,309.6
8,348,620.4
196,114.5
250
אג"ח קונצרניות - צמודות מדד
24,377
20,705.2
32,584
343,244.3
3,421.7
379,250
13,533.2
24
אג"ח - צמודות מט"ח
560,409
67,204.1
1,460,125.2
6,386,829.5
36,081.2
7,883,035.9
137,847.7
363
אג"ח קונצרניות - לא צמודות
287
3,295.2
484.6
28,169.3
135
28,788.9
33,103.5
55
אגח למשקיעים מוסדיים
1,192,365
8,518,746.5
5,646,918.2
49,838,770.7
202,248
55,687,936.8
1,011,524.7
728
סה"כ איגרות חוב
 
 
 
 
 
 
 
 
 
36,444
6,099.5
13,857.6
3,169,089.9
15,327.2
3,198,274.7
30,599.6
173
קרנות סל בשוק האג"ח*
686
 
85.7
46,578.5
867.2
47,531.3
87
10
קרן חוץ נסחרת אג"ח
105
 
30.5
7,253.7
20
7,304.2
66.1
1
ניירות ערך מסחריים
2,853
6,929.4
4,859.3
186,052.9
898.3
191,810.5
7,572.5
6
מכשירים פיננסים*
39,297
13,028.9
18,716.9
3,355,142.8
16,225.5
3,390,085.2
38,172.1
179
סה"כ מכשירים פיננסים*
 ייצוא נתונים מהטבלה 
   עמודות נוספות   
* שווי שוק כולל החזקות חברות בנות
** עבור קרנות חוץ - שדה שווי שוק מכיל את שווי אחזקות בחשבון מסלקת הבורסה ביורוקליר