לוח 6א - סיכום אג"ח

שנה חודש
סה"כ מחזורי המסחר ממוצע יומי מחזורי המסחר מספר עסקאות מספר עסקאות יומי ממוצע
01/10/2019 - 31/10/2019 
סה"כ מחזורי המסחר
 
סה''כ עסקאותעסקאות מחוץ לבורסהנעילהרציףפתיחהסה"כ בבורסהשווי שוק במיליוני ש"ח
**
מספר ני"ע בקבוצהענף
59,135
6,034,528.5
1,100,567.2
20,593,144.3
33,540.8
21,727,252.3
321,649.2
21
אג"ח ממשלתיות - בלתי צמודות
37,684
443,919.6
857,486.4
8,826,753.3
88,601
9,772,840.7
209,954.3
11
אג"ח ממשלתיות - צמודות מדד
290,396
42,031.7
624,431
3,985,419.6
16,059.2
4,625,909.8
207,135.1
271
אג"ח קונצרניות - צמודות מדד
16,529
10,688.8
18,316.5
295,629.2
3,205
317,150.6
16,528.7
25
אג"ח - צמודות מט"ח
332,127
83,391.9
597,991.8
4,201,778.9
34,212.1
4,833,982.8
138,474
361
אג"ח קונצרניות - לא צמודות
81
24,267
90.9
8,667
30.8
8,788.7
44,582.2
53
ניירות ערך למשקיעים מוסדיים
735,952
6,638,827.5
3,198,883.8
37,911,392.3
175,648.9
41,285,924.9
938,323.5
742
סה"כ איגרות חוב
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19,412
260.8
2,244.3
1,328,015.7
10,766.1
1,341,026.1
28,796.4
193
קרנות סל בשוק האג"ח*
210
 
382.6
9,974
319.1
10,675.7
1,538.7
7
ניירות ערך מסחריים
134
 
10.7
23,086.5
239.5
23,336.7
35.4
9
קרן חוץ נסחרת אג"ח
2,026
 
1,995.4
112,279.1
555.3
114,829.8
8,673.2
4
מכשירים פיננסים*
21,438
260.8
4,239.7
1,440,294.8
11,321.4
1,455,855.9
37,469.6
197
סה"כ מכשירים פיננסים*
 ייצוא נתונים מהטבלה 
   עמודות נוספות   
* שווי שוק כולל החזקות חברות בנות
** עבור קרנות חוץ - שדה שווי שוק מכיל את שווי אחזקות בחשבון מסלקת הבורסה ביורוקליר