לוח 6א - סיכום אג"ח

שנה חודש
סה"כ מחזורי המסחר ממוצע יומי מחזורי המסחר מספר עסקאות מספר עסקאות יומי ממוצע
01/08/2019 - 31/08/2019 
סה"כ מחזורי המסחר
 
סה''כ עסקאותעסקאות מחוץ לבורסהנעילהרציףפתיחהסה"כ בבורסהשווי שוק במיליוני ש"ח
**
מספר ני"ע בקבוצהענף
98,092
11,805,386.2
1,823,564.5
39,199,074.6
50,823.9
41,073,463.1
312,883.2
20
אג"ח ממשלתיות - בלתי צמודות
52,286
1,603,645.8
874,308.1
14,314,440.7
99,668.4
15,288,417.2
216,301.9
12
אג"ח ממשלתיות - צמודות מדד
367,801
21,707.4
961,122.8
4,900,544.7
16,999.9
5,878,667.4
203,309.9
268
אג"ח קונצרניות - צמודות מדד
23,509
1,000.1
31,414.3
447,399.7
4,071
482,884.9
16,415.8
25
אג"ח - צמודות מט"ח
417,538
43,609.3
783,716.9
5,373,472.1
26,780.5
6,183,969.4
132,432.4
346
אג"ח קונצרניות - לא צמודות
545
2,492
95.2
97,715
20
97,830.3
44,459.7
52
ניירות ערך למשקיעים מוסדיים
959,771
13,477,840.8
4,474,221.8
64,332,646.8
198,363.7
69,005,232.3
925,802.9
723
סה"כ איגרות חוב
 
 
 
 
 
 
 
 
 
29,181
 
1,364.8
2,065,390.4
8,912.4
2,075,667.6
28,442.7
202
קרנות סל בשוק האג"ח*
867
1,894.5
1,812.4
63,673
854.3
66,339.6
1,535.7
7
ניירות ערך מסחריים
94
 
 
6,981.7
177.9
7,159.5
8.1
6
קרן חוץ נסחרת אג"ח
3,003
 
3,940.1
214,554.3
323.9
218,818.3
7,816.4
4
מכשירים פיננסים*
32,184
5,304.9
2,279,944.7
9,236.3
2,294,485.9
36,259.1
206
סה"כ מכשירים פיננסים*
 ייצוא נתונים מהטבלה 
   עמודות נוספות   
* שווי שוק כולל החזקות חברות בנות
** עבור קרנות חוץ - שדה שווי שוק מכיל את שווי אחזקות בחשבון מסלקת הבורסה ביורוקליר