לוח 6א - סיכום אג"ח

שנה חודש
סה"כ מחזורי המסחר ממוצע יומי מחזורי המסחר מספר עסקאות מספר עסקאות יומי ממוצע
01/09/2021 - 30/09/2021 
סה"כ מחזורי המסחר
 
סה''כ עסקאותעסקאות מחוץ לבורסהנעילהרציףפתיחהסה"כ בבורסהשווי שוק במיליוני ש"ח
**
מספר ני"ע בקבוצהענף
43,023
2,186,018.1
848,035.7
14,902,990.3
14,187.5
15,765,213.6
419,187.4
24
אג"ח ממשלתיות - בלתי צמודות
34,859
814,449.9
1,546,561.6
7,695,355.1
96,416
9,338,332.7
250,013.8
12
אג"ח ממשלתיות - צמודות מדד
266,897
2,593.8
1,054,122.1
3,881,052.4
11,121.4
4,946,296
209,946.1
249
אג"ח קונצרניות - צמודות מדד
9,266
33,415.1
20,686.4
186,841.7
1,310.1
208,838.3
13,107.6
26
אג"ח - צמודות מט"ח
287,353
10,231.7
959,600.8
2,783,798.7
19,523.6
3,762,923
139,003.7
365
אג"ח קונצרניות - לא צמודות
114
64.8
197.2
32,538.1
 
32,735.3
33,288.7
57
TASE-UP אגח
641,512
3,046,773.4
4,429,203.8
29,482,576.3
142,558.6
34,054,338.9
1,064,547.3
733
סה"כ איגרות חוב
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13,618
63,310.9
1,156.4
1,550,641.6
10,460
1,562,258
31,460.5
173
קרנות סל בשוק האג"ח*
215
 
2.3
5,652.7
662.9
6,317.9
97
10
קרן חוץ נסחרת אג"ח
1,283
 
1,827.7
69,105.9
191.3
71,124.9
7,854
6
מכשירים פיננסים*
14,901
63,310.9
2,984.1
1,619,747.5
10,651.3
1,633,382.9
39,314.5
179
סה"כ מכשירים פיננסים*
 ייצוא נתונים מהטבלה 
    עמודות נוספות    
* שווי שוק כולל החזקות חברות בנות
** עבור קרנות חוץ - שדה שווי שוק מכיל את שווי אחזקות בחשבון מסלקת הבורסה ביורוקליר