לוח 6א - סיכום אג"ח

שנה חודש
סה"כ מחזורי המסחר ממוצע יומי מחזורי המסחר מספר עסקאות מספר עסקאות יומי ממוצע
01/06/2019 - 30/06/2019 
סה"כ מחזורי המסחר
 
סה''כ עסקאותעסקאות מחוץ לבורסהנעילהרציףפתיחהסה"כ בבורסהשווי שוק במיליוני ש"ח
**
מספר ני"ע בקבוצהענף
67,745
9,583,929.3
1,534,815.6
25,952,783
20,214.6
27,507,813.3
294,872.9
21
אג"ח ממשלתיות - בלתי צמודות
50,315
1,809,148.5
995,467.7
13,867,843.8
150,409.5
15,013,721
211,377.3
12
אג"ח ממשלתיות - צמודות מדד
375,951
77,556.6
1,097,670.9
5,607,551.9
21,354.5
6,726,577.3
202,980.2
270
אג"ח קונצרניות - צמודות מדד
19,961
866.8
28,723.5
353,030.1
3,328.3
385,081.9
17,193.9
25
אג"ח - צמודות מט"ח
399,049
103,678.3
822,602.8
5,414,470.9
25,262.8
6,262,336.5
131,020.2
340
אג"ח קונצרניות - לא צמודות
172
 
133.6
109,696.3
80.4
109,910.4
43,576.1
50
ניירות ערך למשקיעים מוסדיים
913,193
11,575,179.5
4,479,414.1
51,305,376
220,650.1
56,005,440.4
901,020.6
718
סה"כ איגרות חוב
 
 
 
 
 
 
 
 
 
26,287
 
2,532.8
1,847,974.2
12,061.7
1,862,568.6
27,852.4
199
קרנות סל בשוק האג"ח*
790
978.4
1,101.4
79,924.3
494.9
81,520.5
1,480.1
7
ניירות ערך מסחריים
1,977
185.7
1,440.2
138,743.2
222.5
140,405.9
5,863
2
מכשירים פיננסים*
28,264
185.7
3,973
1,986,717.4
12,284.2
2,002,974.5
33,715.4
201
סה"כ מכשירים פיננסים*
 ייצוא נתונים מהטבלה 
   עמודות נוספות   
* שווי שוק כולל החזקות חברות בנות
** עבור קרנות חוץ - שדה שווי שוק מכיל את שווי אחזקות בחשבון מסלקת הבורסה ביורוקליר