לוח 7 - אגרות חוב טבלת ענפים

שנה חודש
01/03/2019 - 31/03/2019
 
סה"כמחוץ לבורסהבבורסהשווי שוק במיליוני ש"ח 
33,581,201.1
5,311,017.3
28,270,183.8
290,234.0
אג"ח ממשלתיות - בלתי צמודות
1,116,221.5
327,729
788,492.5
40,169.7
אג"ח ממשלתיות - ריבית משתנה - "גילון", גילון חדש   
31,598,388.7
4,313,587.8
27,284,800.9
246,736.3
אג"ח ממשלתיות - ריבית קבועה - "שחר"   
866,590.9
669,700.5
196,890.4
3,328.1
אג"ח ממשלתיות - אג"ח ממשלתית קצרה   
16,052,980.3
1,582,779.5
14,470,200.8
207,920.6
אג"ח ממשלתיות - צמודות מדד
16,052,980.3
1,582,779.5
14,470,200.8
207,920.6
אג"ח ממשלתיות - "גליל"   
8,082,180
228,211.8
7,853,968.2
193,638.7
אג"ח קונצרניות - צמודות מדד
7,805,061.4
217,979.8
7,587,081.6
185,110.2
אג"ח קונצרניות - צמודות מדד - ריבית קבועה.   
5,089.9
 
5,089.9
717.2
אג"ח קונצרניות - צמודות מדד - ריבית משתנה.   
272,028.7
10,232
261,796.7
7,811.3
אג"ח קונצרניות - צמודות מדד -היברידיות.   
615,512.7
69,233.4
546,279.3
17,733.4
אג"ח - צמודות מט"ח
615,512.7
69,233.4
546,279.3
17,733.4
אג"ח קונצרניות - צמודות מט"ח   
6,953,113.3
282,772.3
6,670,341.0
132,118.0
אג"ח קונצרניות - לא צמודות
6,448,261.2
272,250.3
6,176,010.9
118,073.1
אג"ח קונצרניות - לא צמודות   
454,337.4
10,522
443,815.4
12,280.1
אג"ח קונצרניות - לא צמודות, ריבית משתנה   
50,514.6
 
50,514.6
1,764.8
אג"ח קונצרניות - לא צמודות, היברידיות.   
23,006.5
23,006.5
43,487.1
ניירות ערך למשקיעים מוסדיים
60,957.4
60,957.4
1,116.4
ניירות ערך מסחריים
 
 
 
 
 
49,634,181.4
6,893,796.8
42,740,384.6
498,154.6
סה"כ אג"ח ממשלתיות
15,734,769.9
580,217.5
15,154,552.4
388,093.6
סה"כ אג"ח לא-ממשלתיות
65,368,951.3
7,474,014.3
57,894,937.0
886,248.2
סה"כ איגרות חוב
 
 
 
 
 
1,944,689.2
100
1,944,589.2
27,383.1
קרנות סל בשוק האג"ח*
203,855.9
203,855.9
5,728.2
מכשירים פיננסים*
203,855.9
 
203,855.9
5,728.2
אג"ח מובנות   
 
 
 
 
 
2,148,545.1
100
2,148,445.1
33,111.3
סה"כ מכשירים פיננסים*
 
 
 
 
 
67,517,496.4
7,474,114.3
60,043,382.1
סה"כ בבורסה
113,268.8
4,705.5
108,563.3
סה"כ אגרות חוב שנמחקו
67,630,765.2
7,478,819.8
60,151,945.4
סה"כ בורסה + אגרות חוב שנמחקו
 ייצוא נתונים מהטבלה 
* שווי שוק כולל החזקות חברות בנות