לוח 7 - אגרות חוב טבלת ענפים

שנה חודש
01/06/2019 - 30/06/2019
 
סה"כמחוץ לבורסהבבורסהשווי שוק במיליוני ש"ח 
37,091,742.6
9,583,929.3
27,507,813.3
294,872.9
אג"ח ממשלתיות - בלתי צמודות
1,245,436.9
357,660
887,776.9
42,001.2
אג"ח ממשלתיות - ריבית משתנה - "גילון", גילון חדש   
35,205,153.3
9,050,318.8
26,154,834.5
246,179
אג"ח ממשלתיות - ריבית קבועה - "שחר"   
641,152.4
175,950.6
465,201.8
6,692.7
אג"ח ממשלתיות - אג"ח ממשלתית קצרה   
16,822,869.5
1,809,148.5
15,013,721.0
211,377.3
אג"ח ממשלתיות - צמודות מדד
16,822,869.5
1,809,148.5
15,013,721
211,377.3
אג"ח ממשלתיות - "גליל"   
6,804,133.9
77,556.6
6,726,577.3
202,980.2
אג"ח קונצרניות - צמודות מדד
6,570,779
72,104.9
6,498,674.1
193,190.3
אג"ח קונצרניות - צמודות מדד - ריבית קבועה.   
20,556.5
 
20,556.5
717.7
אג"ח קונצרניות - צמודות מדד - ריבית משתנה.   
212,798.4
5,451.7
207,346.7
9,072.3
אג"ח קונצרניות - צמודות מדד -היברידיות.   
385,948.7
866.8
385,081.9
17,193.9
אג"ח - צמודות מט"ח
385,948.7
866.8
385,081.9
17,193.9
אג"ח קונצרניות - צמודות מט"ח   
6,366,014.8
103,678.3
6,262,336.5
131,020.2
אג"ח קונצרניות - לא צמודות
5,883,720
85,314.1
5,798,405.9
119,679.6
אג"ח קונצרניות - לא צמודות   
459,846
18,364.1
441,481.9
9,554.7
אג"ח קונצרניות - לא צמודות, ריבית משתנה   
22,448.8
 
22,448.8
1,786
אג"ח קונצרניות - לא צמודות, היברידיות.   
109,910.4
109,910.4
43,576.1
ניירות ערך למשקיעים מוסדיים
82,498.9
978.4
81,520.5
1,480.1
ניירות ערך מסחריים
 
 
 
 
 
53,914,612.1
11,393,077.8
42,521,534.3
506,250.2
סה"כ אג"ח ממשלתיות
13,748,506.7
183,080.1
13,565,426.6
396,250.5
סה"כ אג"ח לא-ממשלתיות
67,663,118.8
11,576,157.9
56,086,960.9
902,500.7
סה"כ איגרות חוב
 
 
 
 
 
1,862,568.6
1,862,568.6
27,852.4
קרנות סל בשוק האג"ח*
140,591.6
185.7
140,405.9
5,863.0
מכשירים פיננסים*
140,591.6
185.7
140,405.9
5,863
אג"ח מובנות   
 
 
 
 
 
2,003,160.2
185.7
2,002,974.5
33,715.4
סה"כ מכשירים פיננסים*
 
 
 
 
 
69,666,279.0
11,576,343.6
58,089,935.4
סה"כ בבורסה
75,057.4
75,057.4
סה"כ אגרות חוב שנמחקו
69,741,336.4
11,576,343.6
58,164,992.8
סה"כ בורסה + אגרות חוב שנמחקו
 ייצוא נתונים מהטבלה 
* שווי שוק כולל החזקות חברות בנות