לוח 7 - אגרות חוב טבלת ענפים

שנה חודש
01/10/2019 - 31/10/2019
 
סה"כמחוץ לבורסהבבורסהשווי שוק במיליוני ש"ח 
27,761,780.8
6,034,528.5
21,727,252.3
321,649.2
אג"ח ממשלתיות - בלתי צמודות
1,823,701.6
165,680.3
1,658,021.3
44,458.5
אג"ח ממשלתיות - ריבית משתנה - "גילון", גילון חדש   
25,616,592.4
5,568,034.5
20,048,557.9
268,273.5
אג"ח ממשלתיות - ריבית קבועה - "שחר"   
321,486.8
300,813.7
20,673.1
8,917.2
אג"ח ממשלתיות - אג"ח ממשלתית קצרה   
10,216,760.3
443,919.6
9,772,840.7
209,954.3
אג"ח ממשלתיות - צמודות מדד
10,216,760.3
443,919.6
9,772,840.7
209,954.3
אג"ח ממשלתיות - "גליל"   
4,667,941.5
42,031.7
4,625,909.8
207,135.1
אג"ח קונצרניות - צמודות מדד
4,345,279.9
24,142.3
4,321,137.6
194,800.5
אג"ח קונצרניות - צמודות מדד - ריבית קבועה.   
39,969.5
100.8
39,868.7
704.9
אג"ח קונצרניות - צמודות מדד - ריבית משתנה.   
282,692.2
17,788.6
264,903.6
11,629.6
אג"ח קונצרניות - צמודות מדד -היברידיות.   
327,839.4
10,688.8
317,150.6
16,528.7
אג"ח - צמודות מט"ח
327,839.4
10,688.8
317,150.6
16,528.7
אג"ח קונצרניות - צמודות מט"ח   
4,917,374.7
83,391.9
4,833,982.8
138,474.0
אג"ח קונצרניות - לא צמודות
4,567,435.7
82,036.6
4,485,399.1
127,311.3
אג"ח קונצרניות - לא צמודות   
324,342
1,355.3
322,986.7
9,371
אג"ח קונצרניות - לא צמודות, ריבית משתנה   
25,597
 
25,597
1,791.7
אג"ח קונצרניות - לא צמודות, היברידיות.   
33,055.7
24,267.0
8,788.7
44,582.2
ניירות ערך למשקיעים מוסדיים
10,675.7
10,675.7
1,538.7
ניירות ערך מסחריים
 
 
 
 
 
37,978,541.1
6,478,448.1
31,500,093.0
531,603.5
סה"כ אג"ח ממשלתיות
9,956,887.0
160,379.4
9,796,507.6
408,258.7
סה"כ אג"ח לא-ממשלתיות
47,935,428.1
6,638,827.5
41,296,600.6
939,862.2
סה"כ איגרות חוב
 
 
 
 
 
1,341,286.9
260.8
1,341,026.1
28,796.4
קרנות סל בשוק האג"ח*
23,336.7
23,336.7
35.4
קרן חוץ נסחרת אג"ח
1 2
 ייצוא נתונים מהטבלה 
* שווי שוק כולל החזקות חברות בנות