לוח 7 - אגרות חוב טבלת ענפים

שנה חודש
01/12/2020 - 31/12/2020
 
סה"כמחוץ לבורסהבבורסהשווי שוק במיליוני ש"ח 
32,517,434.1
6,806,085.6
25,711,348.5
394,677.3
אג"ח ממשלתיות - בלתי צמודות
1,236,882.7
451,786
785,096.7
43,727.4
אג"ח ממשלתיות - ריבית משתנה - "גילון", גילון חדש   
29,805,121.1
5,905,832.6
23,899,288.5
331,492.5
אג"ח ממשלתיות - ריבית קבועה - "שחר"   
1,475,430.2
448,466.9
1,026,963.3
19,457.4
אג"ח ממשלתיות - אג"ח ממשלתית קצרה   
14,922,519.3
1,585,626.2
13,336,893.1
236,248.5
אג"ח ממשלתיות - צמודות מדד
14,922,519.3
1,585,626.2
13,336,893.1
236,248.5
אג"ח ממשלתיות - "גליל"   
8,384,450.6
35,830.2
8,348,620.4
196,114.5
אג"ח קונצרניות - צמודות מדד
8,096,889
26,340
8,070,549
180,812.6
אג"ח קונצרניות - צמודות מדד - ריבית קבועה.   
13,247.3
 
13,247.3
715.6
אג"ח קונצרניות - צמודות מדד - ריבית משתנה.   
274,314.3
9,490.2
264,824.1
14,586.2
אג"ח קונצרניות - צמודות מדד -היברידיות.   
399,955.2
20,705.2
379,250
13,533.2
אג"ח - צמודות מט"ח
399,955.2
20,705.2
379,250
13,533.2
אג"ח קונצרניות - צמודות מט"ח   
7,950,240
67,204.1
7,883,035.9
137,847.7
אג"ח קונצרניות - לא צמודות
7,736,405.2
66,648.9
7,669,756.3
130,781.4
אג"ח קונצרניות - לא צמודות   
159,873.8
 
159,873.8
5,317.9
אג"ח קונצרניות - לא צמודות, ריבית משתנה   
53,961.1
555.3
53,405.8
1,748.5
אג"ח קונצרניות - לא צמודות, היברידיות.   
32,084.1
3,295.2
28,788.9
33,103.5
אגח למשקיעים מוסדיים
7,304.2
7,304.2
66.1
ניירות ערך מסחריים
 
 
 
 
 
47,439,953.4
8,391,711.8
39,048,241.6
630,925.8
סה"כ אג"ח ממשלתיות
16,774,034.1
127,034.7
16,646,999.4
380,665.0
סה"כ אג"ח לא-ממשלתיות
64,213,987.5
8,518,746.5
55,695,241.0
1,011,590.8
סה"כ איגרות חוב
 
 
 
 
 
3,204,374.2
6,099.5
3,198,274.7
30,599.6
קרנות סל בשוק האג"ח*
47,531.3
47,531.3
87.0
קרן חוץ נסחרת אג"ח
1 2
 ייצוא נתונים מהטבלה 
* שווי שוק כולל החזקות חברות בנות