לוח 7 - אגרות חוב טבלת ענפים

שנה חודש
01/07/2020 - 31/07/2020
 
סה"כמחוץ לבורסהבבורסהשווי שוק במיליוני ש"ח 
28,943,685.2
6,141,514.2
22,802,171.0
351,587.8
אג"ח ממשלתיות - בלתי צמודות
1,242,871.6
484,600.4
758,271.2
35,207.3
אג"ח ממשלתיות - ריבית משתנה - "גילון", גילון חדש   
27,089,676.4
5,316,607
21,773,069.4
307,030.4
אג"ח ממשלתיות - ריבית קבועה - "שחר"   
611,137.2
340,306.8
270,830.4
9,350.2
אג"ח ממשלתיות - אג"ח ממשלתית קצרה   
18,590,338.7
2,818,012.4
15,772,326.3
224,567.9
אג"ח ממשלתיות - צמודות מדד
18,590,338.7
2,818,012.4
15,772,326.3
224,567.9
אג"ח ממשלתיות - "גליל"   
9,647,178.7
151,983.9
9,495,194.8
191,155.3
אג"ח קונצרניות - צמודות מדד
9,394,847.4
151,983.9
9,242,863.5
177,535.2
אג"ח קונצרניות - צמודות מדד - ריבית קבועה.   
24,438.9
 
24,438.9
706.2
אג"ח קונצרניות - צמודות מדד - ריבית משתנה.   
227,892.3
 
227,892.3
12,913.8
אג"ח קונצרניות - צמודות מדד -היברידיות.   
476,162.3
2,578.4
473,583.9
14,189.7
אג"ח - צמודות מט"ח
476,162.3
2,578.4
473,583.9
14,189.7
אג"ח קונצרניות - צמודות מט"ח   
7,502,793.3
198,573.6
7,304,219.7
133,841.0
אג"ח קונצרניות - לא צמודות
7,236,011.8
195,319.2
7,040,692.6
125,679.7
אג"ח קונצרניות - לא צמודות   
239,426.7
3,254.4
236,172.3
6,414.3
אג"ח קונצרניות - לא צמודות, ריבית משתנה   
27,354.8
 
27,354.8
1,747
אג"ח קונצרניות - לא צמודות, היברידיות.   
170,245.5
74,022.0
96,223.5
32,909.9
אגח למשקיעים מוסדיים
13,799.2
644.1
13,155.1
148.0
ניירות ערך מסחריים
 
 
 
 
 
47,534,023.9
8,959,526.6
38,574,497.3
576,155.7
סה"כ אג"ח ממשלתיות
17,810,179.0
427,802.0
17,382,377.0
372,243.9
סה"כ אג"ח לא-ממשלתיות
65,344,202.9
9,387,328.6
55,956,874.3
948,399.6
סה"כ איגרות חוב
 
 
 
 
 
2,986,642.5
2,041.3
2,984,601.2
28,058.8
קרנות סל בשוק האג"ח*
17,340.9
504.1
16,836.8
93.9
קרן חוץ נסחרת אג"ח
1 2
 ייצוא נתונים מהטבלה 
* שווי שוק כולל החזקות חברות בנות