לוח 7 - אגרות חוב טבלת ענפים

שנה חודש
01/08/2019 - 31/08/2019
 
סה"כמחוץ לבורסהבבורסהשווי שוק במיליוני ש"ח 
52,878,849.3
11,805,386.2
41,073,463.1
312,883.2
אג"ח ממשלתיות - בלתי צמודות
2,712,906.4
655,813.9
2,057,092.5
43,186.9
אג"ח ממשלתיות - ריבית משתנה - "גילון", גילון חדש   
47,734,783
10,729,629.8
37,005,153.2
262,797.1
אג"ח ממשלתיות - ריבית קבועה - "שחר"   
2,431,159.9
419,942.5
2,011,217.4
6,899.2
אג"ח ממשלתיות - אג"ח ממשלתית קצרה   
16,892,063.0
1,603,645.8
15,288,417.2
216,301.9
אג"ח ממשלתיות - צמודות מדד
16,892,063
1,603,645.8
15,288,417.2
216,301.9
אג"ח ממשלתיות - "גליל"   
5,900,374.8
21,707.4
5,878,667.4
203,309.9
אג"ח קונצרניות - צמודות מדד
5,656,228.5
21,707.4
5,634,521.1
192,260.6
אג"ח קונצרניות - צמודות מדד - ריבית קבועה.   
45,363.8
 
45,363.8
710.1
אג"ח קונצרניות - צמודות מדד - ריבית משתנה.   
198,782.5
 
198,782.5
10,339.2
אג"ח קונצרניות - צמודות מדד -היברידיות.   
483,885.0
1,000.1
482,884.9
16,415.8
אג"ח - צמודות מט"ח
483,885
1,000.1
482,884.9
16,415.8
אג"ח קונצרניות - צמודות מט"ח   
6,227,578.7
43,609.3
6,183,969.4
132,432.4
אג"ח קונצרניות - לא צמודות
5,683,297.6
33,235.9
5,650,061.7
121,313.8
אג"ח קונצרניות - לא צמודות   
513,164.2
10,373.4
502,790.8
9,330.4
אג"ח קונצרניות - לא צמודות, ריבית משתנה   
31,116.9
 
31,116.9
1,788.2
אג"ח קונצרניות - לא צמודות, היברידיות.   
100,322.3
2,492.0
97,830.3
44,459.7
ניירות ערך למשקיעים מוסדיים
68,234.1
1,894.5
66,339.6
1,535.7
ניירות ערך מסחריים
 
 
 
 
 
69,770,912.3
13,409,032.0
56,361,880.3
529,185.1
סה"כ אג"ח ממשלתיות
12,780,394.9
70,703.3
12,709,691.6
398,153.5
סה"כ אג"ח לא-ממשלתיות
82,551,307.2
13,479,735.3
69,071,571.9
927,338.6
סה"כ איגרות חוב
 
 
 
 
 
2,075,667.6
2,075,667.6
28,442.7
קרנות סל בשוק האג"ח*
7,159.5
7,159.5
8.1
קרן חוץ נסחרת אג"ח
1 2
 ייצוא נתונים מהטבלה 
* שווי שוק כולל החזקות חברות בנות