לוח 8 - אגרות חוב שנפדו (נמחקו)

שנה חודש
01/08/2019 - 31/08/2019
 
סה"כמחוץ לבורסהבבורסהתאריך מסחר אחרוןסימולשםמספר
16,466.1
 
16,466.1
05/08/2019מגתכ.ק2מגדלי תיכוןאגחב1136803
11,807.8
 
11,807.8
22/08/2019ממקצ0819ממשל קצרה 08/191156371
28,273.9
28,273.9
סה"כ
 ייצוא נתונים מהטבלה