לוח 8 - אגרות חוב שנפדו (נמחקו)

שנה חודש
01/05/2019 - 31/05/2019
 
סה"כמחוץ לבורסהבבורסהתאריך מסחר אחרוןסימולשםמספר
5.8
 
5.8
28/05/2019סמט.ק4סאמיט אגח ד1092956
240,113.9
 
240,113.9
21/05/2019פזנפט.ק3פז נפט אגח ג1114073
359
 
359
28/05/2019הרהנ.ק3הראל הנפק אגח ג1119205
470,165.1
 
470,165.1
15/05/2019ממשק0519ממשל שקלית 05191131770
 
 
 
04/04/2019תכל.ס115תכ.חסתלבונד401144120
 
 
 
04/04/2019תכל.ס126תכ.חסתלבונדשקלי1144435
105,722
 
105,722
27/05/2019פעלה.ק29פועלים הנ אגח291940485
816,365.8
816,365.8
סה"כ
 ייצוא נתונים מהטבלה