לוח 8 - אגרות חוב שנפדו (נמחקו)

שנה חודש
01/07/2020 - 31/07/2020
 
סה"כמחוץ לבורסהבבורסהתאריך מסחר אחרוןסימולשםמספר
1,054.8
 
1,054.8
08/07/2020סלענד.ק1סלע נדלן אגח א1128586
236.6
 
236.6
27/07/2020שלנד.ק2שלמה נדלן אגח ב1129436
11,785.4
 
11,785.4
02/07/2020יארס.ק1יואייארסי אגח א1141837
1,266.5
 
1,266.5
02/07/2020יארס.ק2יואייארסי אגח ב1141845
1,497.1
 
1,497.1
21/07/2020פסג.ס142פסג.מש 5/951148501
2,095.5
 
2,095.5
21/07/2020פסג.ס145פסג.מש מדינה+101148543
1,163
 
1,163
21/07/2020פסג.ס140פסג.משקונצמדינה1148550
302.9
 
302.9
21/07/2020פסג.ס146פסג.משאגח1148576
 
 
 
14/06/2020פסג.סכ2פסג.כשתלבונדתשו1155084
662.3
 
662.3
07/07/2020מלסרן.ק5מליסרון אגח ה3230091
3,791.2
 
3,791.2
27/07/2020אלרנ.ק2אלרוב נדלן אגחב3870094
23,855.3
23,855.3
סה"כ
 ייצוא נתונים מהטבלה