לוח 8 - אגרות חוב שנפדו (נמחקו)

שנה חודש
01/10/2019 - 31/10/2019
 
סה"כמחוץ לבורסהבבורסהתאריך מסחר אחרוןסימולשםמספר
317,868.6
 
317,868.6
15/10/2019ממצמ1019ממשל צמודה 10191114750
 
 
 
24/09/2019פנהס.ק2פניקס הון אגח ב1120799
298.9
22.4
276.5
24/10/2019אנזהב.ק3אינטרנט זהבאגחג1120880
 
 
 
26/09/2019אורנ.ק1אורון אגח א1135714
 
 
 
24/09/2019פרשק.ק10פרשקובסקי אגח י1139997
 
 
 
24/09/2019גלוב.ק10גזית גלוב אגח י1260488
215.9
 
215.9
03/10/2019בזהב.ק2בית הזהב אגח ב2350072
7,135
 
7,135
22/10/2019פלר.ק6פולאר השק אגח ו6980247
282.1
 
282.1
03/10/2019ישפרו.ק2ישפרו אגח ב7430069
1,556.4
 
1,556.4
07/10/2019גבמנ.ק8גבאי מניב אגח ח7710171
327,356.9
22.4
327,334.5
סה"כ
 ייצוא נתונים מהטבלה