לוח 8א - מק"מ שנפדו (נמחקו)

שנה חודש
01/03/2019 - 31/03/2019
 
סה"כמחוץ לבורסהבבורסהתאריך מסחר אחרוןסימולשםמספר
6,590.2
 
6,590.2
03/03/2019מקמ319מ.ק.מ. 3198190316
6,590.2
6,590.2
סה"כ
 ייצוא נתונים מהטבלה