לוח 8א - מק"מ שנפדו (נמחקו)

שנה חודש
01/01/2019 - 31/01/2019
 
סה"כמחוץ לבורסהבבורסהתאריך מסחר אחרוןסימולשםמספר
 
 
 
30/12/2018מקמ119מ.ק.מ. 1198190118
סה"כ
 ייצוא נתונים מהטבלה