לוח 8א - מק"מ שנפדו (נמחקו)

שנה חודש
01/10/2019 - 31/10/2019
 
סה"כמחוץ לבורסהבבורסהתאריך מסחר אחרוןסימולשםמספר
 
 
 
25/09/2019מקמ1019מ.ק.מ. 10198191017
סה"כ
 ייצוא נתונים מהטבלה