לוח 8א - מק"מ שנפדו (נמחקו)

שנה חודש
01/12/2020 - 31/12/2020
 
סה"כמחוץ לבורסהבבורסהתאריך מסחר אחרוןסימולשםמספר
 
 
 
29/11/2020מקמ1210מ.ק.מ. 12108201212
סה"כ
 ייצוא נתונים מהטבלה