לוח 8א - מק"מ שנפדו (נמחקו)

שנה חודש
01/06/2019 - 30/06/2019
 
סה"כמחוץ לבורסהבבורסהתאריך מסחר אחרוןסימולשםמספר
12,283.1
 
12,283.1
02/06/2019מקמ619מ.ק.מ. 6198190613
12,283.1
12,283.1
סה"כ
 ייצוא נתונים מהטבלה