לוח 8א - מק"מ שנפדו (נמחקו)

שנה חודש
01/08/2019 - 31/08/2019
 
סה"כמחוץ לבורסהבבורסהתאריך מסחר אחרוןסימולשםמספר
231,817
 
231,817
04/08/2019מקמ819מ.ק.מ. 8198190811
231,817
231,817
סה"כ
 ייצוא נתונים מהטבלה