לוח 8א - מק"מ שנפדו (נמחקו)

שנה חודש
01/07/2020 - 31/07/2020
 
סה"כמחוץ לבורסהבבורסהתאריך מסחר אחרוןסימולשםמספר
32,030
 
32,030
05/07/2020מקמ720מ.ק.מ. 7208200727
32,030
32,030
סה"כ
 ייצוא נתונים מהטבלה