לוח 9 - מעו"ף ריכוז לפי קבוצות

מדד ת"א-35
מדד ת"א-125
מדד ת"א בנקים-5
דולר
אירו
איי.סי.אל
נכסי בסיס נוספים  
31/12/2020 - 01/12/2020
במונחי נכס בסיס
(אלפי ש"ח)
בפרמיות
(אלפי ש"ח)
ביחידותגודל עסקה ממוצעת ביחידותמספר עסקאות יומי ממוצעמספר עסקאות בתקופהמספר ימי מסחר בתקופה לחתךחתך
14,672,788.1105,018.4100,1242.148,044.71,105,02823מדד ת"א-35
9,285,365.684,232.263,5812.229,558.1679,83623אופציות חודשיות  
0 000023חוזים חודשיים  
5,387,422.520,786.236,542218,486.6425,19223אופציות שבועיות  
0 000023חוזים שבועיים  
 ייצוא נתונים מהטבלה 
   עמודות נוספות   
מספר חשבונות :
      מקסימלי יומי לתקופה3,492
      תאריך21/12/2020
      לסוף תקופה2,893
מדד לסוף תקופה (בנקודות)1,499.05
שינוי מדד מתחילת התקופה (%)2.53
מחזור בנכס בסיס (אלפי ש"ח)16,963,085.4
יחס מחזור *5.8858
* יחס מחזור במונחי נכס בסיס (משוקלל דלתא) לסך מחזור בני"ע מדד ת"א-35