לוח 9 - מעו"ף ריכוז לפי קבוצות

מדד ת"א-35
מדד ת"א-125
מדד ת"א בנקים-5
דולר
אירו
כיל
נכסי בסיס נוספים  
31/07/2019 - 01/07/2019
במונחי נכס בסיס
(אלפי ש"ח)
בפרמיות
(אלפי ש"ח)
ביחידותגודל עסקה ממוצעת ביחידותמספר עסקאות יומי ממוצעמספר עסקאות בתקופהמספר ימי מסחר בתקופה לחתךחתך
14,955,356.974,398.493,6652.144,651.31,026,98023מדד ת"א-35
10,093,593.761,903.363,3132.130,006.2690,14323אופציות חודשיות  
0 000023חוזים חודשיים  
4,861,763.212,495.130,3532.114,645.1336,83723אופציות שבועיות  
0 000023חוזים שבועיים  
 ייצוא נתונים מהטבלה 
   עמודות נוספות   
מספר חשבונות :
      מקסימלי יומי לתקופה2,988
      תאריך15/07/2019
      לסוף תקופה2,797
מדד לסוף תקופה (בנקודות)1,624.42
שינוי מדד מתחילת התקופה (%)1.65
מחזור בנכס בסיס (אלפי ש"ח)15,192,088.2
יחס מחזור *6.8206
* יחס מחזור במונחי נכס בסיס (משוקלל דלתא) לסך מחזור בני"ע מדד ת"א-35