לוח 9 - מעו"ף ריכוז לפי קבוצות

מדד ת"א-35
מדד ת"א-125
מדד ת"א בנקים-5
דולר
אירו
איי.סי.אל
נכסי בסיס נוספים  
31/12/2021 - 01/12/2021
במונחי נכס בסיס
(אלפי ש"ח)
בפרמיות
(אלפי ש"ח)
ביחידותגודל עסקה ממוצעת ביחידותמספר עסקאות יומי ממוצעמספר עסקאות בתקופהמספר ימי מסחר בתקופה לחתךחתך
00000022מדד ת"א-125
00000022אופציות  
0 000022חוזים עתידיים  
 ייצוא נתונים מהטבלה 
    עמודות נוספות    
מספר חשבונות :
      מקסימלי יומי לתקופה4
      תאריך30/12/2021
      לסוף תקופה4
מדד לסוף תקופה (בנקודות)2,056.51
שינוי מדד מתחילת התקופה (%)5.21
מחזור בנכס בסיס (אלפי ש"ח)27,888,477.7
יחס מחזור *0
* יחס מחזור במונחי נכס בסיס (משוקלל דלתא) לסך מחזור בני"ע מדד ת"א-125