לוח 9 - מעו"ף ריכוז לפי קבוצות

מדד ת"א-35
מדד ת"א-125
מדד ת"א בנקים-5
דולר
אירו
איי.סי.אל
נכסי בסיס נוספים  
30/04/2020 - 01/04/2020
במונחי נכס בסיס
(אלפי ש"ח)
בפרמיות
(אלפי ש"ח)
ביחידותגודל עסקה ממוצעת ביחידותמספר עסקאות יומי ממוצעמספר עסקאות בתקופהמספר ימי מסחר בתקופה לחתךחתך
216,075.29,292.41,637101.516.125816מדד ת"א-125
216,075.29,292.41,637101.516.125816אופציות  
0 000016חוזים עתידיים  
 ייצוא נתונים מהטבלה 
   עמודות נוספות   
מספר חשבונות :
      מקסימלי יומי לתקופה37
      תאריך22/04/2020
      לסוף תקופה35
מדד לסוף תקופה (בנקודות)1,407.20
שינוי מדד מתחילת התקופה (%)10.21
מחזור בנכס בסיס (אלפי ש"ח)23,555,642.1
יחס מחזור *0.0725
* יחס מחזור במונחי נכס בסיס (משוקלל דלתא) לסך מחזור בני"ע מדד ת"א-125