לוח 9 - מעו"ף ריכוז לפי קבוצות

מדד ת"א-35
מדד ת"א-125
מדד ת"א בנקים-5
דולר
אירו
איי.סי.אל
נכסי בסיס נוספים  
30/06/2020 - 01/06/2020
במונחי נכס בסיס
(אלפי ש"ח)
בפרמיות
(אלפי ש"ח)
ביחידותגודל עסקה ממוצעת ביחידותמספר עסקאות יומי ממוצעמספר עסקאות בתקופהמספר ימי מסחר בתקופה לחתךחתך
000000215-מדד ת"א בנקים
00000021אופציות  
0 000021חוזים עתידיים  
 ייצוא נתונים מהטבלה 
   עמודות נוספות   
מספר חשבונות :
      מקסימלי יומי לתקופה0
      תאריך30/06/2020
      לסוף תקופה0
מדד לסוף תקופה (בנקודות)1,838.62
שינוי מדד מתחילת התקופה (%)-3.57
מחזור בנכס בסיס (אלפי ש"ח)5,577,180
יחס מחזור *0
* יחס מחזור במונחי נכס בסיס (משוקלל דלתא) לסך מחזור בני"ע 5-מדד ת"א בנקים