לוח 9 - מעו"ף ריכוז לפי קבוצות

מדד ת"א-35
מדד ת"א-125
מדד ת"א בנקים-5
דולר
אירו
כיל
נכסי בסיס נוספים  
31/10/2019 - 01/10/2019
במונחי נכס בסיס
(אלפי ש"ח)
בפרמיות
(אלפי ש"ח)
ביחידותגודל עסקה ממוצעת ביחידותמספר עסקאות יומי ממוצעמספר עסקאות בתקופהמספר ימי מסחר בתקופה לחתךחתך
15,388.3477.56050.71.219165-מדד ת"א בנקים
15,388.3477.56050.71.21916אופציות  
0 000016חוזים עתידיים  
 ייצוא נתונים מהטבלה 
   עמודות נוספות   
מספר חשבונות :
      מקסימלי יומי לתקופה16
      תאריך31/10/2019
      לסוף תקופה16
מדד לסוף תקופה (בנקודות)2,581.71
שינוי מדד מתחילת התקופה (%)4.37
מחזור בנכס בסיס (אלפי ש"ח)4,131,837
יחס מחזור *0.0298
* יחס מחזור במונחי נכס בסיס (משוקלל דלתא) לסך מחזור בני"ע 5-מדד ת"א בנקים