לוח 9 - מעו"ף ריכוז לפי קבוצות

מדד ת"א-35
מדד ת"א-125
מדד ת"א בנקים-5
דולר
אירו
כיל
נכסי בסיס נוספים  
31/10/2019 - 01/10/2019
במונחי נכס בסיס
(אלפי ש"ח)
בפרמיות
(אלפי ש"ח)
ביחידותגודל עסקה ממוצעת ביחידותמספר עסקאות יומי ממוצעמספר עסקאות בתקופהמספר ימי מסחר בתקופה לחתךחתך
116,829.91,335.52,980296.110.116116שער שקל/אירו
116,829.91,335.52,980296.110.116116אופציות  
0 000016חוזים עתידיים  
 ייצוא נתונים מהטבלה 
   עמודות נוספות   
מספר חשבונות :
      מקסימלי יומי לתקופה46
      תאריך27/10/2019
      לסוף תקופה43
שער מט"ח לסוף תקופה (ש"ח)3.94
שינוי שער מתחילת התקופה (%)3.4600