תנאי שימוש מהדורת ספטמבר 2020

התנאים המפורטים להלן מהווים תנאי שימוש מחייבים לשימוש באתר (להלן: "האתר") ובשירותים והמוצרים המוצעים בו. הגלישה באתר והגישה אל המוצרים והשירותים, הינה בכפוף לתנאים המפורטים במסמך תנאי שימוש זה, בכפוף למדיניות הפרטיות (ביחד להלן – "הסכם השימוש"/"תנאי השימוש"). על ידי כניסתך לאתר הינך מביע הסכמתך לתנאים אלו. תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד. החלוקה לסעיפים וכותרות הינה לשם נוחות בלבד ולא תשמש לצרכי פרשנות.

1. כללי

1.1. האתר מופעל על ידי הבורסה לניירות ערך בתל - אביב בע"מ (להלן: "הבורסה").

1.2. האתר מספק מוצרים, מידע, תכנים ושירותים שונים, חלקם ניתנים ללא תמורה וחלקם ניתנים לרכישה בתשלום (להלן: "השירותים").

1.3. מובהר, כי האמור בהסכם השימוש חל על כל השירותים המוצעים באתר, לרבות השירותים המוצעים במכשירי סלולר או מכשירי קצה אחרים.

1.4. גלישתך באתר והשימוש בשירותים הניתנים במסגרתו, בין על ידך או על ידי מי מטעמך, מהווים הסכמה לאמור בתנאי שימוש אלה. בנוסף, ייתכן ושימוש בשירותים מסוימים באתר יהיה כפוף לתנאים  נוספים שיפורטו  בהקשר לשירות  המסוים.  מובהר, כי תנאים נוספים כאמור נועדו להוסיף על תנאי השימוש ואין בהם כדי לגרוע מהם.

1.5. בעת גלישתך באתר והשימוש בו, אנו עשויים לאסוף מידע אודותיך, מסוגים שונים ובאופנים שונים. במקרים מסוימים אנו עשויים להעביר מידע אודותיך לצדדים שלישיים, לצורך מטרות מוגדרות מראש. סוגי המידע שאנו עשויים לאסוף, המטרות לשמן נאסף המידע, ופרטים לגבי הגורמים אליהם אנו עשויים להעביר מידע כאמור או חלק ממנו , מפורטים בהרחבה במדיניות הפרטיות שלנו.

1.6. מובהר כי אינך חייב למסור לנו מידע כלשהו אודותיך, ואולם , יתכן כי מתן שירותים מסוימים לא יתאפשר ללא מסירת מידע כאמור. לבירור נוסף מוצע לעיין במדיניות הפרטיות של הבורסה המהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה.

1.7. לבורסה הזכות לשנות מעת לעת את האתר לרבות הוספת ו/או גריעת שירותים ו/או שינוי תנאי השימוש  ו/או הפסקת פעילות האתר באופן מלא או חלקי, על פי שיקול דעתה הבלעדי, וכל שינוי יחייב את הגולשים ממועד פרסומו באתר, או קבלת הודעה על כך בדרך אחרת כלשהי, לפי המוקדם. אנו ממליצים לך לבדוק את הנוסח המופיע באתר מעת לעת.

1.8. בכל מקרה של סתירה בין תוכן המופיע באתר ובין זה המופיע ברישומי הבורסה, יגבר זה המופיע ברישומי הבורסה. "רישומי הבורסה" הם כל ספר, פנקס, מסמך, דף חשבון וכיוצא באלה, וכן כל אמצעי אחסון או שמירת נתונים, דיגיטלי או אחר.

1.9. על התוכן המצוי באתר, הגישה של המשתמש אליו והשימוש בו, יחולו דיני מדינת ישראל, ומקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע לתנאי השימוש באתר, ובכלל זה מדיניות הפרטיות, הינו בבתי המשפט בעלי הסמכות העניינית במחוז תל-אביב – יפו.

1.10. השירותים באתר זה אינם מוצעים מקום בו השימוש בהם אינו מותר על פי הדין המקומי.

2.  השימוש באתר

2.1. הגלישה ו/או השימוש באתר ו/או בשירותים נועדו אך ורק למטרותיו האישיות  של הגולש ואין לעשות בהם כל שימוש נוסף, מסחרי או אחר. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, השימוש כאמור הינו למטרות חוקיות ולמטרות אשר לשמן נועד האתר. כמו כן, חל איסור על ביצוע פעולה כלשהי אשר יש בה כדי להוות הפרה של הוראות תנאי שימוש אלו ו/או הוראות הדין ו/או שיש בה כדי לגרוע באיזו מזכויותיה של הבורסה ו/או של צד ג' אחר כלשהו ו/או העלולה להזיק לאתר.

2.2. אין לפרסם ברבים את המידע ו/או כל חלק ממנו ואין לפרסם כל מוצר שמקורו במידע, בין מודפס ובין שהוא מוטבע על גבי אמצעי מגנטי או אופטי כלשהו, או בכל אמצעי אחר, מבלי שניתן לכך אישור הבורסה מראש ובכתב ועל פי התנאים שיקבעו על ידה. אין להעתיק ו/או לשכפל ו/או להדפיס את המידע או כל חלק ממנו לצורך הפצה או פרסום בדרך כלשהי, מבלי שניתן לכך אישור הבורסה מראש ובכתב ועל פי התנאים שיקבעו על ידה.

2.3. אי נקיטת פעולה על ידי הבורסה הנוגעת להגנת זכויותיה אודות התכנים לא תהווה ויתור מצידה על כל זכות שקיימת לה מכוח הדין.

2.4. על המשתמשים בשירותים /בתוכן באתר, הכרוך במסירת מידע אישי על אחרים, מוטלת החובה לוודא כי שימושם נעשה בהתאם לדין, ובכלל זה בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, תשמ"א- 1981 וחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב-1982. 

3. התוכן המתפרסם באתר

3.1. הבורסה וכל מי שפועל מטעמה, אינם מתחייבים לשלמותו של המידע המופיע באתר, לעדכניותו, לנכונותו או להתאמתו לצורך מסוים זה או אחר, והם אינם אחראים לכול ליקוי, טעות, שגיאה, השמטה או אי-דיוק שנפלו באתר ו/או בשירותים המוצעים בו, מכול סיבה שהיא (ביחד להלן – "ליקוי").

3.2. באתר מתפרסמים, בין השאר,  תקנון הבורסה, ההנחיות על פי התקנון, חוקי העזר של מסלקת הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ וחוקי העזר של מסלקת מעו"ף בע"מ. באתר מוצג מידע נוסף הכולל, בין השאר, הסברים ותיאורים כלליים של נושאים המופיעים בתקנון, בהנחיות ובחוקי העזר הנזכרים לעיל. למען הסר ספק, מובהר כי הנוסח המחייב הינו הנוסח כפי שהוא מופיע בתקנון, בהנחיות ובחוקי העזר, לפי העניין וכי במקרה של סתירה יגבר האמור בתקנון, בהנחיות או בחוקי העזר, לפי העניין.

3.3. באתר מפורסמים רק נתונים היסטוריים שחושבו על ידי הבורסה החל מ – 1.1.2000. קיימים נתונים היסטוריים שהבורסה החלה לחשבם במועד מאוחר יותר והם מוצגים ממועד התחלת החישוב. הבורסה עשויה לשנות מפעם לפעם את דרכי החישוב של הנתונים ההיסטוריים.

3.4. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אין הבורסה אחראית בדרך כלשהי לתוכנם של דיווחי התאגידים הרשומים למסחר, המוצגים באתר. האחריות המלאה בקשר לדיווחים אלה חלה על התאגידים מטעמם נמסרו.

3.5. אין במידע או בכל חלק ממנו משום הבעת דעה ו/או המלצה כלשהי לגבי ניירות הערך הנזכרים באתר ו/או לגבי התאגידים שהנפיקו ניירות ערך אלה.

3.6. אין לראות במידע או בכל חלק ממנו משום המלצה או עצה לנהוג בדרך זו או אחרת בכל הקשור לקבלת החלטות בתחום ההשקעות, בתחום המיסוי או בתחום המשפטי. השימוש באתר ובשירותים אינו נועד להוות תחליף להתייעצות עם מומחים. המשתמש יישא במלוא האחריות בגין קבלת החלטות השקעה או כל החלטה אחרת על סמך השירותים.

3.7. השימוש באתר ובשירותים נועד אך ורק לצרכים אישיים והינו באחריות המשתמש בלבד. המשתמש פוטר בזה את הבורסה מכל אחריות בשל ליקוי ומכל אחריות בשל נזק שייגרם לו כתוצאה מהשימוש באתר ו/או שימוש במידע.

4.  קישורים לאתרים אחרים ותוכן של צד שלישי

4.1. בעת גלישתך באתר, יתכן שתוכל לגשת למידע, מוצרים, מודעות פרסומיות, באנרים, או שירותים של צדדים שלישיים, בין היתר על ידי לחיצה על קישורים המופיעים באתר או בדרך אחרת (להלן: "תכני הצד שלישי"). אם לא נאמר במפורש אחרת, הבורסה אינה קשורה בשום צורה שהיא לתכני הצד השלישי, אינה אחראית לטיבם ו/או למהימנותם ו/או לנכונותם ואינה מתחייבת כי כל הקישורים יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל. כל טענה הקשורה לתכני הצד השלישי, עליך להפנות לצד השלישי הרלוונטי.

4.2. כדי לברר את התנאים והמחירים החלים על תכנים ושירותים של צדדים שלישיים, ככל שאלה אינם מופיעים באתר באופן ברור דיו, או בכלל, אנא פנה לצדדים השלישיים הרלוונטיים.

4.3. למען הסר ספק, ככל שאתר הבורסה יכלול קישורים לאתרי אינטרנט אחרים, הבורסה לא תהא אחראית למדיניות הפרטיות ואבטחת המידע של אתרים אלה.

4.4. הבורסה לא תהא אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, שייגרם לך כתוצאה מהשימוש באתרים אלה, וכל שימוש שיעשה על ידך יהא באחריותך המלאה והבלעדית.

5. הגבלת אחריות

5.1. השימוש בתכנים ו/או בשירותים המוצגים באתר, יעשה על אחריותך הבלעדית והמלאה.

5.2. קבלת השירותים מאתר זה ואיכותם תלויה בגורמים טכנולוגיים שאינם תמיד בשליטת הבורסה, כמו זמינות ותקינות של רשת האינטרנט וכן ציוד הקצה שברשותך ותחת אחריותך.

5.3. הבורסה אינה מתחייבת כי השירות או התוכן הניתן באתר לא יופרע, יינתן כסדרו ללא הפסקות ו/או יהיה חסין מפני נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל הבורסה או מי מספקיה או יפגע מכל סיבה אחרת, והבורסה לא תהיה אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, עגמת נפש וכיו"ב שיגרמו לך ו/או למי מטעמך עקב כך.

5.4. הבורסה נוקטת אמצעים על מנת להבטיח לך גלישה בטוחה, אולם היא אינה יכולה להבטיח חסינות מוחלטת מפני ניסיונות חדירה למערכותיה ו/או חדירה לא מורשית לאתר ו/או הפרעות ו/או שיבושים שייגרמו למערכות המחשוב ו/או לפעילותו התקינה של האתר. הבורסה לא תהיה אחראית לנזק שיגרם בעקבות אירועים אלה, אם נקטה אמצעי אבטחת מידע סבירים ומקובלים.

5.5. הנך מתחייב לגלוש באתר בהתאם לכל דין ולא לבצע כל פעולת חדירה ו/או שיבוש ו/או לסייע בפעולות כאלה. לידיעתך, חדירה למערכות המחשוב של האתר מהוות עבירה פלילית.

6. קניין רוחני

6.1. כל זכויות הקניין הרוחני, בשירותים ובתכנים, לרבות זכויות יוצרים וזכויות ההפצה וההצגה, לרבות כל מידע המוצג בדרך כלשהי, טקסט, תוכנות, תמונות, סרטונים, גרפיקה, לקטים ובכלל זה מדדים ושמותיהם, עיצובים, קבצים קוליים, קובצי וידאו, קובצי תמונה וקבצים אחרים המופיעים באתר, שייכים במלואם לבורסה או לצדדים שלישיים אשר הקנו לבורסה זכויות שימוש בהם.

6.2. אין להסיר סימני זכויות יוצרים מעל גבי, או בתוך האתר, או לשנותם. חל איסור מוחלט לבצע באתר פעולות של הנדסה לאחור, הידור לאחור (de-compilation) ופירוק (disassembly).

6.3. השימוש באתר ו/או בשירותים אינו מקנה לך זכויות מכל מין וסוג שהוא באתר ו/או בשירותים, אלא אם כן נאמר במפורש אחרת.

6.4. שם האתר וכן שם המתחם (Domain Name) של האתר, הם כולם רכושה של הבורסה בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתה בכתב ומראש.

7. יצירת קשר

ניתן לפנות ישירות אל החברה בכל עניין הקשור לאמור לעיל בדרכים הבאות:
כתובת: אחוזת בית 2, תל אביב
מייל: spokesperson@tasemail.co.il
טלפון: 076-8160341/405      
באמצעות טופס "צור קשר" מקוון