הסכם שימוש

 

 

השימוש באתר האינטרנט (להלן- האתר) של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ (להלן: "הבורסה") מותנה בהסכמה לתנאים המפורטים להלן. על ידי כניסתך לאתר הינך מביע הסכמתך לתנאים אלו:

 

(הסכם השימוש נוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והוא מתייחס לשני המינים)

 

1.         האתר ( www.tase.co.il) שייך לבורסה ומופעל על ידה.

 

2.         כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות יוצרים וזכויות ההפצה וההצגה בכל התכנים הנכללים באתר, לרבות כל מידע המוצג בדרך כלשהי, טקסט, תוכנות, תמונות, סרטונים, גרפיקה, לקטים ובכלל זה מדדים ושמותיהם, עיצובים, קבצים קוליים, קובצי וידאו, קובצי תמונה וקבצים אחרים המופיעים באתר (להלן- "המידע"), שייכים במלואם לבורסה או לצדדים שלישיים אשר הקנו לבורסה זכויות שימוש בהם.

 

3.         המידע נועד לשימושו האישי של המשתמש בלבד, ואין לעשות בו כל שימוש נוסף, מסחרי או אחר.

אין לפרסם ברבים את המידע ו/או כל חלק ממנו ואין לפרסם כל מוצר שמקורו במידע, בין מודפס ובין שהוא מוטבע על גבי אמצעי מגנטי או אופטי כלשהו, או בכל אמצעי אחר, מבלי שניתן לכך אישור הבורסה מראש ובכתב ועל פי התנאים שיקבעו על ידה.

אין להעתיק ו/או לשכפל ו/או להדפיס את המידע או כל חלק ממנו לצורך הפצה או פרסום בדרך כלשהי, מבלי שניתן לכך אישור הבורסה מראש ובכתב ועל פי התנאים שיקבעו על ידה.

 

4.         אין במידע או בכל חלק ממנו משום הבעת דעה ו/או המלצה כלשהי לגבי ניירות הערך הנזכרים באתר ו/או לגבי התאגידים שהנפיקו ניירות ערך אלה.

 

5.         אין לראות במידע או בכל חלק ממנו משום המלצה או עצה לנהוג בדרך זו או אחרת בכל הקשור לקבלת החלטות בתחום ההשקעות, בתחום המיסוי או בתחום המשפטי.

 

6.         המשתמש מצהיר כי ידוע לו כי הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות או שגיאה או אי דיוק במידע (להלן ביחד – "ליקוי") וכי היא אינה מתחייבת כי המידע יהיה מעודכן תמיד.  

 

המשתמש פוטר בזה את הבורסה מכל אחריות בשל ליקוי ומכל אחריות בשל נזק שיגרם לו כתוצאה מהשימוש באתר ו/או שימוש במידע.

 

המשתמש מתחייב לשפות את הבורסה בגין כל נזק ו/או הפסד שיגרמו לה כתוצאה מכך שהפר את התנאים הקבועים בהסכם שימוש זה  וכן כתוצאה מתביעה ו/או דרישה של צד ג' כלשהו הקשורה לקבלה 

ו/או שימוש במידע על ידי המשתמש.

 

7.         מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אין הבורסה אחראית בדרך כלשהי לתוכנם של דיווחי התאגידים הרשומים למסחר, המוצגים באתר. האחריות המלאה בקשר לדיווחים אלה חלה על התאגידים מטעמם נמסרו.

 

8.         הנתונים ההיסטוריים המתפרסמים באתר מופיעים כפי שחושבו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם (as is).

באתר מפורסמים רק נתונים היסטוריים שחושבו על ידי הבורסה החל מ – 1.1.2000.

קיימים נתונים היסטוריים שהבורסה החלה לחשבם במועד מאוחר יותר והם מוצגים ממועד התחלת החישוב.

הבורסה עשויה לשנות מפעם לפעם את דרכי החישוב של הנתונים ההיסטוריים.

 

9.         במסגרת האתר מציעה הבורסה שירותים שונים כגון אפשרות לנהל תיק אישי למעקב אחר ניירות ערך,  

             ומחשבונים שנועדו לביצוע חישובים שונים (להלן: "השירותים") .

             מבלי לגרוע מהאמור בהסכם זה, מובהר כי השימוש בשירותים נועד לצרכים אישיים בלבד והינו על אחריות המשתמש בלבד. השימוש בשירותים לא נועד להוות תחליף להתייעצות עם מומחים. המשתמש ישא במלוא האחריות בגין קבלת החלטות השקעה או כל החלטה אחרת על סמך השירותים.

 

10.       ככלל, הגלישה באתר היא אנונימית והמשתמש אינו נדרש לספק פרטים אישיים  כלשהם. עם זאת,  לצורך קבלת חלק מהשירותים, ידרש המשתמש למסור פרטים מזהים שונים, כגון שם, כתובת דוא"ל, וכתובת למשלוח דואר. כמו כן יתכן כי לצורך מתן השירותים וכדי להקל על המשתמש בקבלת השירותים או שירותים נוספים, תעשה הבורסה שימוש בטכנולוגיה של cookie אשר יושתל זמנית או בצורה קבועה במחשב המשתמש. המשתמש אינו חייב למסור פרטים כלשהם לבורסה ומסירתם תיעשה בהתאם לרצונו בלבד. יחד עם זאת, יתכן כי שימוש בשירות כלשהו לא יתאפשר ללא מסירת הפרטים המצויינים בטופסי ההצטרפות כשדות חובה.

           

11.      הפרטים הנמסרים על ידי המשתמש ישמרו על ידי הבורסה והיא תעשה בהם שימוש בכפוף להוראות כל דין.

            הבורסה רשאית לעשות שימוש בפרטים שנמסרו על ידי המשתמש במועד ההרשמה לשירות ו/או בעת השימוש בשירות, על מנת ליצור עם המשתמש קשר ולעדכן אותו בדבר שירותים נוספים המוצעים על ידי הבורסה או על ידי אחרים עימם תתקשר הבורסה. בנוסף, הבורסה רשאית לעשות שימוש במידע הנ"ל כחלק מנתונים סטטיסטיים שנאגרים על ידה לשם שימושים פנימיים ו/או כחלק מנתונים המועברים לצד ג' וזאת בכפוף לכך שמידע זה לא יזהה את המשתמש בשמו או בפרטי זהותו.

 

12.       הבורסה עושה כמיטב יכולתה על מנת לאבטח את האתר ואת המידע, לרבות הפרטים הנמסרים על ידי המשתמש לצורך קבלת השירותים.

            עם זאת, לאור העובדה כי האתר מקושר לרשת האינטרנט לא קיימת אפשרות לאבטח את האתר, ואת מערכות המידע והתקשורת בצורה מלאה מפני חדירות בלתי מורשות על ידי גורמים בלתי מורשים.

על משתמש המוסר פרטים, הנדרשים לצורך קבלת השירותים, להביא עובדה זו בחשבון טרם מסירת הפרטים על ידו.

             היה ולמרות אמצעי האבטחה תתבצע חדירה בלתי חוקית לאתר ו/ או למידע לרבות פרטים שנמסרו על  ידי המשתמש, הבורסה לא תישא באחריות כלשהי, לרבות בגין שימוש בפרטים שנמסרו על ידי המשתמש, על ידי מי שהשיג את המידע שלא כדין.

 

13.       הקישורים (Links) לאתרים אחרים מתוך אתר הבורסה נועדו לשם הנוחות בלבד. אין הבורסה אחראית לתוכנם של האתרים הללו. הכניסה לאתרים אלו והשימוש במידע המופיע בהם הינו באחריות המשתמש בלבד.

 

14.       א.          באתר מתפרסמים, בין השאר,  תקנון הבורסה, ההנחיות על פי התקנון, הנחיות זמניות וחוקי  

                          העזר של מסלקת הבורסה ושל מסלקת מעו"ף.

 

            ב.           באתר מוצג מידע נוסף הכולל, בין השאר, הסברים ותאורים כלליים של נושאים המופיעים

                          בתקנון, בהנחיות ובחוקי העזר הנזכרים לעיל.

 

                         למען הסר ספק, מובהר כי הנוסח המחייב הינו הנוסח כפי שהוא מופיע בתקנון, בהנחיות ובחוקי העזר, לפי העניין וכי במקרה של סתירה יגבר האמור בתקנון, בהנחיות או בחוקי העזר, לפי העניין.

 

 

15.       הבורסה שומרת על זכותה לשנות את האתר ואת המידע בכל עת.

 

16.      א.          על השימוש באתר ועל כל עניין ומחלוקת הנוגעים לשימוש בו יחולו דיני מדינת ישראל בלבד.

 

           ב.          לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב-יפו מוקנית הסמכות הייחודית לדון בכל עניין ומחלוקת הנוגעים להסכם זה ולשימוש באתר.