כחודש לאחר אישור מכירת מניות הבורסה על ידי רשות ניירות ערך ושינוי מבנה הבעלות, מפרסמת הבורסה לראשונה את תוצאותיה הכספיות למחצית הראשונה של שנת 2018

הודעה לעיתונות
20/09/2018
 

הבורסה מדווחת על שיפור משמעותי בפעילות השוטפת שלה. הרווח הנקי של הבורסה בנטרול ביטול הפרשה לירידת ערך בגין בניין הבורסה, הסתכם בכ- 12.9 מיליון שקל, זינוק של כ- 123% לעומת המחצית הראשונה של 2017.  סך הרווח הנקי במחצית הראשונה הסתכם ב- 78.5 מיליון שקל;
ההכנסות במחצית הראשונה הסתכמו בכ- 128.4 מיליון שקל לעומת 123.1 מיליון שקל במחצית הראשונה של 2017, גידול של כ-4%;
קיטון של כ- 6% בהוצאות הבורסה לעומת התקופה המקבילה אשתקד, בנטרול ביטול ההפרשה לירידת הערך;
הרווח מפעילות שוטפת לפני פחת והכנסות / הוצאות חד פעמיות הסתכם במחצית הראשונה בכ-32.8 מיליון שקל, גידול של 56% לעומת התקופה המקבילה אשתקד

הבורסה לניירות ערך בתל-אביב מפרסמת היום (20.9.18) את תוצאותיה הכספיות למחצית הראשונה לשנת 2018.
הרווח הנקי במחצית הראשונה לשנת 2018 הסתכם בכ- 78.5 מיליון ש"ח. בנטרול ביטול הפרשה לירידת ערך בגין בניין הבורסה נטו ממס, בסך של כ- 65.5 מיליון ש"ח, הסתכם הרווח לתקופה בכ- 12.9 מיליון ש"ח, זינוק של 123% לעומת התקופה המקבילה אשתקד, בה הסתכם הרווח הנקי בכ- 5.8 מיליון ש"ח בלבד.
ההכנסות במחצית הראשונה לשנת 2018 הסתכמו בכ- 128.4 מיליון ש"ח לעומת 123.1 מיליון ש"ח במחצית הראשונה לשנת 2017. הגידול בהכנסות נובע בעיקר מיישום התכנית האסטרטגית, בין היתר הקמת החברה לרישומים של הבורסה אשר הביאה לגידול בהכנסות וחיסכון בעלויות.
הוצאותיה של הבורסה במחצית הראשונה לשנת 2018, בנטרול ביטול ההפרשה לירידת ערך, הסתכמו בכ- 95.6  מיליון ש"ח, קיטון של כ- 6% לעומת היקף הוצאות של כ- 102.1 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. הקיטון בהוצאות השוטפות נובע בעיקר מקיטון בהוצאות שכר נטו מ-69 מיליון שקל במחצית הראשונה של שנת 2017 ל- 63.8 במחצית הראשונה לשנת 2018. בנוסף, קיטון בהוצאות התפעול בסך של כ- 2.4 מיליון ש"ח ביחס לתקופה המקבילה אשתקד.
הרווח מפעילות שוטפת לפני פחת והכנסות / הוצאות חד פעמיות וביטול הפרשה לירידת ערך בניין הבורסה, הסתכם במחצית הראשונה ב-32.8 מיליון שקל, גידול של 56% לעומת סך של כ-21 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.
הבורסה ממשיכה ביישום התכנית האסטרטגית שלה וביצעה במהלך המחצית הראשונה של 2018 השקעות בהיקף של כ- 29 מיליון לעומת כ- 9 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. מדובר בביטוי לתנופת פיתוח התשתיות והרחבת סל השירותים של הבורסה אליו התווספו במהלך המחצית הראשונה של השנה או שצפויים להתווסף בשנה הקרובה שירותים רבים נוספים, בהם: שירות מיקום משותף (colocation), פיתוח מערכת מרכזית להשאלות בניירות ערך מבוססת טכנולוגיית בלוקצ'יין, פיתוח מערכת לוח הנפקות ישיר לציבור ופיתוח תשתיות למסחר בקרנות סל אשר המסחר בהן צפוי להתחיל בחודש אוקטובר.
לאור יישום התכנית האסטרטגית והשיפור בתוצאותיה העסקיות, הבורסה ביטלה את  ההפרשה לירידת ערך בניין הבורסה, בדוחות הכספיים למחצית הראשונה של 2018 זאת בהתבסס על הערכת שווי הפעילות שבוצעה על ידי מעריך שווי בלתי תלוי.
סך ההנפקות לציבור של מניות במחצית הראשונה של שנת 2018 עמד על 4.6 מיליארד ש"ח לעומת 5.3 מיליארד ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. עם זאת, גל ההנפקות הראשוניות שהחל בשנת 2017 המשיך גם במחצית הראשונה של 2018 ובמסגרתו הצטרפו לבורסה 9 חברות חדשות אשר גייסו יחד 1.7 מיליארד ש"ח, בהן התבלטו קבוצת פתאל החזקות אשר גייסה מהציבור כ- 507 מיליון שקל לפי שווי חברה של כ- 4.4 מיליארד ש"ח ומהווה את החברה הגדולה ביותר שהנפיקה מניות בבורסה מזה 8 שנים והקרן אי.בי.אי טכנולוגיה עילית שהינה קרן ההייטק הראשונה בבורסה אשר השלימה גיוס של 403 מיליון ש"ח.
היקף הגיוסים באמצעות הנפקת אג"ח חברות בבורסה הסתכם במחצית הראשונה לשנת 2018 בכ- 31.5 מיליארד ש"ח. זאת, בהמשך לגיוסי שיא בהיקף של כ-67 מיליארד שקל בשנת 2017. כ- 70% מגיוסי הסקטור הריאלי בשנים האחרונות נועדו למימון פדיונות אג"ח סחיר וכ- 30% למימון פעילות שוטפת ולהרחבת פעילות החברות.
מחזור המסחר הממוצע בשוק המניות (בבורסה ומחוצה לה, כולל תעודות סל בשוק המניות) הסתכם בכ-1.433 מיליארד ש"ח ביום – עליה לעומת המחזור הממוצע בשנת 2017 כולה שעמד על 1.404 מיליארד ש"ח ביום. 
מחזור המסחר היומי בתעודות סל על מדדי מניות הסתכם בכ- 300 מיליון ש"ח במחצית הראשונה של השנה, בדומה למחזור הממוצע בשנת 2017. חלקו של המחזור בתעודות סל אלה מסך המחזור במניות נותר ללא שינוי, כ- 21% במחצית הראשונה של 2018 ובדומה לממוצע בשנת 2017. מחזור המסחר היומי הממוצע בתעודות סל על מדדי אג"ח נותר אף הוא ללא שינוי והסתכם בכ-133 מיליון ש"ח במחצית הראשונה של 2018, בדומה למחזור המחזור הממוצע בשנת 2017.

קישור לדו״חות הכספים המלאים
 

תמצית נתונים כספיים לשנים 6/2017-6/2018 באלפי ש"ח

חציון 2018חציון 2017הפרש ב- %
הכנסות משירותים128,427123,0934.3%
הוצאות שוטפות(95,607)(102,089)(6.3%)
רווח מפעילות שוטפת לפני פחת והוצאות חד פעמיות32,82021,00456.3%
הוצאות בגין  פחת והפחתות(15,173)(14,598)3.9%
הוצאות אחרות(320)(34) 
ביטול הפרשה לירידת ערך85,107- 
(הוצאות) הכנסות  מימון, נטו(538)972 
הוצאות מס(23,432)(1,533) 
רווח נקי לתקופה78,4645,811 
    
רווח נקי לתקופה, בנטרול ביטול הפרשה לירידת ערך נטו ממס12,9325,811122.5%
    
תזרים מפעילות שוטפת43,88820,748111.5%
השקעות ברכוש קבוע ונכסים בלתי מוחשיים28,9579,113217.8%
    
הון עצמי605,759516,91317.19%