הבורסה מסירה חסמים להצטרפות חברים חדשים: תאפשר לראשונה לגופים ישראלים הפועלים לנוסטרו בלבד להצטרף כחברי בורסה בנוסף - הבורסה מפחיתה את דרישת ההון המינימאלית מחש"בים מ- 22 מיליון ₪ לכ- 15 מיליון ₪ בלבד

הודעה לעיתונות
07/04/2019
 

הבורסה לניירות ערך מודיעה היום (7 באפריל 2019) על הסרת חסמים להצטרפותם של חברי בורסה חדשים. הסרת החסמים תאפשר לראשונה כניסה של גופים ישראלים לחברות בבורסה גם אם הם פועלים לנוסטרו בלבד. כמו כן, הבורסה תפחית את דרישת ההון המינימאלית מחש"בים מ-22 מיליון ₪ לכ-15 מיליון ₪ בלבד. לאור זאת, הבורסה פרסמה היום להערות הציבור את ההצעה לשינוי.

כיום, קיימים בבורסה מספר סוגים של חברי בורסה: בנק, בנק חוץ, חש"ב (חבר שאינו בנק) וחבר רחוק. על פי תקנון הבורסה, חש"ב נדרש כיום לעסוק בעסקי ניירות ערך עבור אחרים, דוגמת פעילות ברוקראז' או ניהול תיקי לקוחות. בנוסף, רשאי חש"ב לפעול גם לנוסטרו - חשבונו העצמי. ואולם, התקנון אינו מאפשר לגוף ישראלי אשר אין לו לקוחות והוא פועל רק לנוסטרו (לרבות כעושה שוק) להיות חבר בורסה. מגבלה זו אינה חלה על חבר רחוק.

לאחרונה מספר גופים שונים הפועלים רק לנוסטרו, ישראלים וזרים, הביעו עניין באפשרות להיות חברי בורסה, לרבות בשל פרויקט ה-Co Location, אשר יאפשר להם גישה מהירה יותר למערכות המסחר של הבורסה. הוראת התקנון המחייבת חש"ב לעסוק בעסקי ניירות ערך עבור אחרים מהווה חסם לגופים ישראלים.

לאור זאת, הבורסה שואפת להסיר את החסם ולאפשר לגופים ישראלים הפועלים לנוסטרו בלבד להצטרף כחברים לבורסה, תוך עמידה בתנאי כשירות וקבלה דומים לאלו החלים על חש"בים, בשינויים המחוייבים בשל אופי פעילותם. סגל הבורסה סבור כי השינויים האמורים יביאו לגידול הנזילות בשוק, וימנעו מתן עדיפות לחברים רחוקים על פני גופים ישראלים העוסקים אף הם בפעילות נוסטרו בלבד.

כמפורט בהצעה, בבורסה סבורים כי יש להחיל על חבר הפועל לנוסטרו בלבד דרישות דומות לאלו החלות על חש"בים, למעט בנושאים הקשורים לממשל תאגידי וללקוחות.

בנוסף, הבורסה מודיעה כי תפחית את דרישת ההון המינימאלית מחש"בים מ-22 מיליון ₪ לכ-15 מיליון ₪ בלבד. גובה דרישת ההון המינימאלית של 22 מיליון ש"ח נקבע לפני כעשור, כ"דמי רצינות" לגופים אשר מבקשים להתקבל לחברות בבורסה. הדרישה כאמור עלולה להוות חסם לגופים שונים, הן כאלה הפועלים לנוסטרו בלבד, והן כאלה הפועלים עבור לקוחות ושאין בכוונתם להיות חברי מסלקה, אלא לפעול כברוקר בלבד.

בשל העובדה שדרישת ההון מבוססת הן על דרישת מינימום והן על מודל הון, שמביא לידי ביטוי את הסיכונים הגלומים בפעילות של חברי בורסה לסוגיהם השונים, וכן בשל העובדה שדרישת ההון המינימאלית בבורסות בחו"ל נמוכה משמעותית מדרישת המינימום של 22 מיליון ש"ח, הבורסה תקטין  את דרישת המינימום לכ-15 מיליון ש"ח בלבד. הדרישה, כאמור, עדיין תהווה "דמי רצינות", אך יחד עם זאת, תאפשר לגופים חדשים לעמוד בדרישות הסף להתקבל לחברות בבורסה ואולם, לא יחול שינוי בדרישת ההון על פי מודל ההון המבוסס סיכון.

איתי בן זאב, מנכ"ל הבורסה, אמר היום: "כחלק מהתוכנית האסטרטגית של הבורסה, אנו פותחים את הבורסה בתל אביב לשחקנים חדשים, אשר קודם לכן לא יכלו להתקבל כחברי בורסה. השינויים בכללים והסרת החסמים גובשו בדומה למקובל בבורסות בעולם. אנו בטוחים כי כניסתם של שחקנים חדשים לשוק ההון המקומי, יגבירו את התחרות על ציבור המשקיעים ויהפכו את הבורסה בתל אביב לדומיננטית ולנגישה יותר לציבור הרחב".

הציבור מוזמן לתת את הערותיו להצעה במערכת מאיה של הבורסה מצ"ב הקישור להערות הציבור. לאחר מכן ובהתחשב בהערות שיתקבלו תובא ההצעה לאישור דירקטוריון הבורסה.