הבורסה לניירות ערך מדווחת על תוצאות הדו"חות הכספיים לרבעון השלישי של שנת 2020

הודעה לעיתונות
24/11/2020
 

הכנסות הבורסה הסתכמו ב- 72 מיליוני שקלים, גידול של 9% לעומת הרבעון המקביל אשתקד

  • ​העלויות בגין ההוצאות התפעוליות עלו ב- 6% בלבד
  • ה-EBITDA המתואם הסתכם בכ-19.3 מיליון שקלים ברבעון השלישי 2020, לעומת כ- 17.0 מיליון שקלים ברבעון המקביל אשתקד, גידול של 14%
     
  • הרווח הנקי המתואם לרבעון הסתכם בכ- 5.6 מיליון שקלים, ירידה של 22% לעומת הרבעון המקביל אשתקד, כתוצאה ממעבר להוצאות מימון.

הרווח בנטרול הוצאות מימון ומס הסתכם בכ- 8.0 מיליון שקלים, גידול של כ- 38% לעומת הרבעון המקביל אשתקד.

איתי בן זאב, מנכ"ל הבורסה לניירות ערך, אמר היום: "הבורסה מסכמת היום עוד רבעון של עלייה משמעותית בהכנסות ממסחר וצמיחה בפעילות שלנו. לצד כניסת משקיעים חדשים וגידול במחזורים, ברבעון השלישי של השנה הצטרפו לבורסה בתל אביב שש חברות חדשות ומתחילת השנה הצטרפו 17 חברות חדשות. בנוסף, ישנו צפי לעשרות הנפקות חדשות במהלך החודשים הקרובים, רובן של חברות הייטק ושותפויות מו"פ.

כתמיד, וביתר שאת בתקופה מאתגרת זו, הבורסה מהווה גורם משמעותי ביכולתה לספק לעסקים בישראל פלטפורמה לגיוס הון והמשך צמיחה, תוך שיתוף הציבור בהצלחת הכלכלה הישראלית ובפרט בהצלחת ההייטק והטכנולוגיה הישראלית. זאת לצד, המשך מימון פעילות הממשלה וגיוסי חוב מוצלחים שבוצעו במהלך הרבעון".

תל אביב, 24 בנובמבר, 2020 - הבורסה לניירות ערך בתל-אביב (ת"א: ברסה) מדווחת היום על התוצאות הכספיות לרבעון השלישי ולתשעת החודשים הראשונים ביום 30.9.2020:

להלן עיקרי התוצאות:

ההכנסות לרבעון השלישי לשנת 2020 הסתכמו בכ- 72 מיליון שקלים, לעומת סך של כ- 66 מיליון שקלים ברבעון המקביל אשתקד, גידול של 9%. עיקרו נובע מגידול משמעותי במחזורי המסחר בבורסה בעקבות משבר הקורונה, שרובו נובע מהעלייה במסחר במניות. בשאר סעיפי ההכנסות נרשמו עליות בהם עלייה בדמי רישום ואגרות בשיעור של 10% לעומת הרבעון המקביל בשנה שעברה, בעיקר כתוצאה מריבוי תשקיפים. עלייה בשירותי מסלקה בשיעור של 8%, לרבות בגין שירותים חדשים וכן גידול של 13% בהכנסות מהפצת מידע ושירותי קישוריות, בעקבות יישום מודל השימוש במידע ופעילות Colocation ואירוח שרתי מסחר hosting)) ב-Data Center של הבורסה בתל-אביב.

ההכנסות לחודשים ינואר-ספטמבר 2020, עמדו על כ- 226.8 מיליון שקלים, לעומת כ- 193.6 מיליון שקלים בתשעת החודשים הראשונים של 2019, גידול של כ- 17% כולל גידול בכל סעיפי ההכנסות המרכזיים. במהלך התקופה נרשם גידול של 28% בהכנסות מעמלות מסחר וסליקה שהסתכמו בכ- 103 מיליוני שקלים. גידול דו ספרתי נרשם גם בשאר הסעיפים המרכזיים בהם גידול בדמי רישום ואגרות של 10% לסך של 44.6 מיליוני שקלים, גידול בשירותי סליקה בשיעור של 11% לסך של 42.4 מיליוני שקלים וגידול של 12% בשירותים והפצת מידע ושירותי קישוריות לסך של 35.5 מיליוני שקלים. הגידול בסעיפים אלו נובע בין היתר מהשקעות ומפיתוח מוצרים ושירותים חדשים, בהתאם לתוכנית האסטרטגית של הבורסה.

עלויות הבורסה הסתכמו לכ-64.1 מיליון שקלים ברבעון השלישי של שנת 2020, גידול של כ- 6% בהשוואה לכ-60.3 מיליון שקלים ברבעון המקביל אשתקד, אשר נבע ברובו מגידול בהטבות לעובדים בעיקר בשל אי ניצול ימי חופשה ברבעון בעקבות משבר הקורונה ועדכוני שכר. ההוצאות לתקופה של תשעת החודשים הראשונים עמדו על סך של 191.6 מיליון שקלים לעומת הוצאות של 183.0 מיליון שקלים בתקופה המקביל אשתקד, גידול של כ- 5%. כשני שליש מהגידול בעלויות נובע מהוצאות בגין הטבות עובדים כתוצאה מעדכוני שכר, תגמול משתנה ומקיטון בניצול ימי חופשה בשל משבר הקורונה. היתר נובע מגידול בהוצאות שיווק ומגידול בהוצאות מחשב בעיקר בגין מערכות חדשות שהופעלו.

הוצאות מימון –  הסתכמו לסך של 0.9 מיליון שקלים ברבעון השלישי, לעומת הכנסות בסך של 3.1 מיליון שקלים ברבעון השלישי של 2019, זאת בעיקר כתוצאה מתשואה שלילית של 0.4% כתוצאה מירידת הערך של מחירי ני"ע לעומת תשואה חיובית של 1.5% ברבעון המקביל. הוצאות המימון בתשעת החודשים הראשונים של השנה עמדו על סך של 1.8 מיליון שקלים לעומת הכנסות בסך של 9.4 מיליון שקלים בתקופה המקבילה אשתקד.

ה-EBITDA  המתואם ברבעון השלישי של שנת 2020 הסתכם לסך של כ- 19.3 מיליון שקלים לעומת סך של כ- 17.0 מיליון שקלים ברבעון המקביל אשתקד, גידול דו ספרתי בשיעור של כ- 14% בין הרבעונים. הגידול נובע מגידול בהכנסות משירותים, והוא קוזז בחלקו כתוצאה מגידול בעיקר בסעיפי ההטבות לעובדים ושיווק. הEBITDA - המתואם בתשעת החודשים הראשונים של השנה הסתכם לסך של כ- 69.2 מיליון שקלים לעומת סך של כ- 47.8 מיליון שקלים בתקופה המקבילה של 2019, גידול בשיעור של כ- 45%.

שיעור ה- EBITDA  המתואם ברבעון השלישי של שנת 2020 מסך ההכנסות משירותים ברבעון עמד על 26.8% לעומת שיעור של 25.8% ברבעון המקביל אשתקד. שיעור הEBITDA - המתואם בתשעת החודשים הראשונים של השנה מסך ההכנסות משירותים עמד על 30.5% לעומת שיעור של 24.7% בתקופה המקבילה אשתקד.

הרווח הנקי המתואם ברבעון השלישי של שנת 2020 הסתכם לסך של כ- 5.6 מיליון שקלים לעומת סך של כ-  7.2 מיליון שקלים ברבעון המקביל אשתקד, קיטון של 22% בין הרבעונים. הקיטון ברווח נבע בעיקר ממעבר להוצאות מימון (לעומת הכנסות ברבעון המקביל). הרווח הנקי המתואם בתשעת החודשים הראשונים של השנה הסתכם לסך של כ- 26.7 מיליון שקלים, לעומת סך של כ- 18.2 מיליון שקלים בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ- 47% בין התקופות.

הון - סך ההון העצמי של הבורסה לסוף ספטמבר 2020 עומד על כ- 620.1 מיליוני ש"ח, גידול של 4% בהשוואה לסוף שנת 2019. לבורסה עודף הון על דרישות הרגולציה של כ- 292 מיליון שקלים.

נזילות- במהלך תשעת החודשים הראשונים של השנה יצרה הבורסה תזרים מפעילות שוטפת בסך כ-75.1 מיליון ש"ח ויתרות המזומנים, שווי מזומנים והשקעות פיננסיות לזמן קצר הסתכמו בכ- 342.7 מיליון ש"ח. לבורסה עודף נזילות על דרישות הרגולציה של כ- 153 מיליון ש"ח.

הודעה זו אינה מחליפה את האמור בדוחותיה התקופתיים של החברה לרבעון השלישי 2020  בהם נכלל המידע המלא והמדויק.

 

מצ"ב קישור לדו"חות הכספיים המלאים לרבעון השלישי 2020>

מצ"ב קישור למצגת הדו"חות כספיים לרבעון השלישי של 2020>