הבורסה לניירות ערך מפרסמת הצעה להקלות בכללי השימור ומחיקת חברות נוכח המשבר הגלובלי

הודעה לעיתונות
26/03/2020
 

26.3.2020

הבורסה לניירות ערך מפרסמת הצעה להקלות בכללי השימור ומחיקת חברות נוכח המשבר הגלובלי

הבורסה לניירות ערך מפרסמת היום (29.3.20) טיוטה להערות ציבור על הוראת שעה אשר נועדה לתת הקלות  בכללי השימור והמחיקה, זאת נוכח המשבר הכלכלי העולמי, הנובע מהתפשטות מגפת הקורונה והקושי של חברות לעמוד בכללי השימור או של חברות שכבר נמצאות ברשימת השימור, לנקוט בצעדים על מנת לעמוד בתנאים הנדרשים לשם חזרה לרשימה הראשית.

לפיכך, מציעה הבורסה לניירות ערך לקבוע הוראת שעה, שתוקפה יהיה עד ליום 31 בדצמבר 2020, על פיה תידחה הבחינה הבאה לעניין עמידת החברות בכללי השימור ותיערך רק בחודש ינואר 2021, וזאת על פי נתוני החברות ליום 31 בדצמבר 2020. כמו כן, תינתן אורכה לעמידה בתנאי הסף המקלים לצורך חזרה לרשימה הראשית לחברות שבמהלך 2020 תסתיים תקופת השימור הראשונה שלהן, וכן יידחו מועדי המחיקה, עד ליום 31 בדצמבר 2020.

להלן פירוט הכללים המוצעים

  1. הבורסה לא תקיים את בחינת השימור התקופתית לנתוני החברות ליום 30 ביוני 2020, שמיועדת להיערך בחודש יולי 2020. כתוצאה מכך, לא תישלחנה התראות חדשות לחברות שלא תעמודנה בדרישות השימור על פי הנתונים ליום 30 ביוני, 2020. חברה אשר קיבלה התראה על פי הנתונים ליום 31 בדצמבר, 2019 לא תועבר במהלך חודש יולי 2020 לרשימת השימור, גם אם אינה עומדת בכללי השימור.
  2. חברה שכבר נמצאת ברשימת השימור, אשר במהלך שנת 2020 יחלפו 24 חודשים מהמועד בו חדלה להיסחר ברשימה הראשית (תקופת השימור הראשונה), ואשר לאחר מכן יהיה עליה לעמוד בדרישות מחמירות יותר, תוכל לחזור להיסחר ברשימה הראשית אם עד ליום 31 בדצמבר, 2020 תעמוד בדרישות הכמותיות של שיעור/שווי החזקות ציבור, לפי העניין, הנדרשות בתקופת השימור הראשונה. האמור אינו חל על חברה שהינה חברת מעטפת, עליה יחולו הכללים הקיימים.
  3. ​חברה אשר במהלך שנת 2020 יחלפו 48 חודשים מהמועד בו חדלה להיסחר ברשימה הראשית, ואשר המועד שנקבע למחיקתה חל במהלך שנת 2020, יידחה מועד מחיקתה עד ליום 31 בדצמבר, 2020. חברה כנ"ל תוכל לחזור להיסחר ברשימה הראשית אם עד ליום 31 בדצמבר, 2020 תעמוד בדרישות הנדרשות לחזרה לרשימה הראשית מחברת מעטפת, וזאת אף אם היא לא הוגדרה כחברת מעטפת. דהיינו, היא תידרש לעמוד בדרישות הנדרשות מחברה חדשה מסוגה הנרשמת לראשונה בבורסה, לעניין שווי ושיעור החזקות ציבור, תקופת פעילות, פיזור מזערי והון עצמי.

טיוטה להערות הציבור בנושא זה עלתה היום במערכת מאיה של הבורסה: https://maya.tase.co.il/reports/details/1286326