הבורסה לניירות ערך מדווחת על הדוחות הכספיים לרבעון השני של שנת 2020

הודעה לעיתונות
11/08/2020
 

​הפעילות בבורסה רושמת צמיחה משמעותית בכל הפרמטרים המרכזיים;

הרווח המתואם לרבעון השני כמעט הוכפל לעומת הרווח המתואם ברבעון המקביל אשתקד

  • הרווח הנקי המתואם לרבעון השני 2020 הסתכם בכ- 10.4 מיליון שקלים, עליה של קרוב ל- 90% לעומת הרווח ברבעון השני של 2019 שעמד על כ- 5.5 מיליון שקלים.
  • הכנסות הבורסה לרבעון השני 2020 הסתכמו בכ-73.5 מיליון שקלים, גידול של 17% לעומת ההכנסות ברבעון המקביל 2019. העלויות בגין ההכנסות עלו ב- 5% בלבד.
  • ה-EBITDA המתואם הסתכם בכ-21 מיליון שקלים ברבעון השני 2020, לעומת כ- 16.6 מיליון שקלים בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של 26%.

 

איתי בן זאב, מנכ"ל הבורסה לניירות ערך, אמר היום: "אנו מסכמים רבעון שני מאז התפרצות נגיף הקורונה והשלכותיו השליליות על הכלכלות בארץ ובעולם. תמיכת הממשלות והבנקים המרכזיים בעולם ובארץ בפעילות הכלכלית ובאזרחים, תחת המגבלות שהוטלו במדינות רבות בעקבות העלייה בתחלואה, הביאו להתייצבות בשערי המניות והריביות בבורסה בדומה למתרחש בעולם. הבורסה ממשיכה, במיוחד בעת הזו, להוות גורם מרכזי לגיוסים הממשלתיים למימון פעילותה ולחזרת החברות לגיוס הון וחוב בבורסה. מתחילת השנה הגידול במחזורי המסחר ובנזילות הביאה לכניסה משמעותית של הציבור הרחב ואנו מקווים שיישארו כפעילים קבועים בשוק ההון הישראלי. הבורסה ממשיכה כל העת, גם בתקופה מאתגרת זו, לפתח מוצרים חדשים, להרחיב את סל השירותים ולתת מענה מיטבי לצרכים המשתנים בשוק."

תל אביב, 11 באוגוסט, 2020 - הבורסה לניירות ערך בתל-אביב (ת"א: ברסה) מדווחת היום על התוצאות הכספיות לרבעון השני ולמחצית הראשונה של השנה שהסתיימו ביום 30.6.2020:

להלן עיקרי התוצאות:

ההכנסות לרבעון השני לשנת 2020 הסתכמו בכ- 73.5 מיליוני שקלים, לעומת סך של כ- 62.9 מיליוני שקלים ברבעון המקביל אשתקד, גידול של 17%. עיקרו נובע מגידול משמעותי במחזורי המסחר בבורסה בעקבות התפרצות נגיף הקורונה שחלה ברבעון הראשון. ההכנסות ממסחר וסליקה, עלו בשיעור דו ספרתי של 24%, אשר הושפעו בעיקר מהעלייה במחזורי המסחר במניות. בנוסף נרשם גידול במסחר באג"ח תאגידיות וממשלתיות. גם שאר סעיפי ההכנסות רשמו גידול נאה בהם הכנסות מדמי רישום ואגרות, עלייה של 10% בהשוואה לרבעון מקביל 2019 ועליה דומה בשירותי המסלקה.  הפצת מידע ושירותי קישוריות עלו גם הם, בכ- 26%, בעקבות יישום מודל השימוש במידע ותחילת מתן שירותי  Colocation ושירותי אירוח שרתי מסחר hosting)) ב-Data Center של הבורסה בתל-אביב.

ההכנסות למחצית הראשונה של השנה עמדו על כ- 154.8 מיליון שקלים, לעומת כ- 127.5 מיליון שקלים במחצית הראשונה של 2019, גידול של כ- 21%. במחצית זו נרשם גידול בכל סעיפי ההכנסות המרכזיים בהם הכנסות עמלות מסחר סליקה שהסתכמו בכ- 71.9 מיליוני שקלים במחצית, גידול של כ- 37% לעומת המחצית הראשונה של 2019. הגידול בהכנסות האחרות הינו, בין היתר, תוצאה של ההשקעה והפיתוח ביצירת מוצרים ושירותים חדשים, אשר תוצאותיהם באים לידי ביטוי גם בעליה בהכנסות.

נציין כי הגידול בהכנסות נרשם על אף שהכנסות החברה ממסחר וסליקה מושפעות, בין היתר, ממספר ימי המסחר והסליקה שעמדו ברבעון השני השנה על 57 ימים לעומת 60 ימים ברבעון המקביל אשתקד, קיטון של כ- 5%. בששת החודשים הראשונים של שנת 2020 היו 120 ימי מסחר לעומת 123 ימים בתקופה המקבילה אשתקד, קיטון של כ- 2.4%.

עלויות הבורסה, בנטרול השפעת הוצאות בגין תשלום מבוסס מניות, הסתכמו לכ-63.5 מיליון שקלים ברבעון השני של שנת 2020, גידול של כ- 9.7% בהשוואה לכ-57.9 מיליון שקלים ברבעון המקביל אשתקד, אשר נבע ברובו מגידול בהוצאות השיווק בגין עיתוי מועדי השקת קמפיינים ופעילות הסברה יזומה של הבורסה. בנוסף חלה עליה של כ- 8% בסעיף הטבות לעובדים כתוצאה מעדכוני שכר ותגמול משתנה המושפע מגידול ברווח. עלות במחצית הראשונה של שנת 2020 הסתכמה לסך של כ- 126.7 מיליון שקלים לעומת סך של כ- 119.8 מיליון שקלים ברבעון המקביל אשתקד, גידול בשיעור של כ- 6% משנה לשנה.

ברבעון השני רשמה הבורסה הכנסות מימון של כ- 3.5 מיליון שקלים לעומת כ- 2.3 מיליון שקלים בתקופה המקבילה אשתקד.

ה-EBITDA  המתואם ברבעון השני של שנת 2020 הסתכם לסך של כ- 21 מיליון שקלים לעומת סך של כ- 16.6 מיליון שקלים ברבעון המקביל אשתקד, גידול בשיעור של כ- 26% בין הרבעונים. הגידול נובע מגידול בהכנסות משירותים, וקוזז בחלקו מגידול בעלויות, בעיקר בעלויות שיווק והטבות לעובדים. הEBITDA - המתואם במחצית הראשונה של שנת 2020 הסתכם לסך של כ- 49.9 מיליון שקלים לעומת סך של כ- 30.8 מיליון שקלים במחצית המקבילה של 2019, גידול בשיעור של כ- 62%.

הרווח הנקי ברבעון השני של שנת 2020 הסתכם לסך של כ- 10 מיליון שקלים לעומת סך של כ- 2.5 מיליון שקלים ברבעון המקביל אשתקד, גידול בשיעור של כ- 300% בין הרבעונים. הרווח הנקי במחצית הראשונה של שנת 2020 הסתכם לסך של כ- 20.3 מיליון שקלים, לעומת סך של כ- 7.9 מיליון שקלים במחצית הראשונה של 2019, גידול של כ- 156% בין המחציות.

הרווח הנקי המתואם ברבעון השני של שנת 2020 הסתכם לסך של כ- 10.4 מיליון שקלים לעומת סך של כ- 5.5 מיליון שקלים ברבעון המקביל אשתקד, גידול בשיעור של כ- 89% בין הרבעונים. הרווח הנקי המתואם במחצית הראשונה של שנת 2020 הסתכם לסך של כ- 21 מיליון שקלים, כמעט כפול מהרווח במחצית הראשונה של 2019, שהסתכם בסך של כ- 10.9 מיליון שקלים.

הון - הבורסה רשמה גידול של 3% בהון במחצית הראשונה של השנה לעומת סוף 2019. סך ההון עומד על כ- 616.5 מיליון שקלים. לבורסה עודף הון על דרישות הרגולציה של כ- 292 מיליון שקלים.

נזילות- במהלך החציון הראשון של השנה יצרה הבורסה תזרים מפעילות שוטפת בסך כ-67.5 מיליון ש"ח ויתרות המזומנים, שווי מזומנים והשקעות פיננסיות הסתכמו בכ- 343.2 מיליון ש"ח. לבורסה עודף נזילות על דרישות הרגולציה של כ- 144 מיליון ש"ח.

בתאריך 16 באפריל 2020 חילקה הבורסה לראשונה דיבידנד לבעלי המניות שהסתכם לסך של 8.77 מיליון שקלים. כזכור ברבעון השלישי של 2019 השלימה הבורסה את הנפקתה בבורסה בתל אביב והחל מה- 1.8.2019 היא פועלת כחברה ציבורית.

עוד יצוין כי ביום 16.7.20, הודיעה הבורסה על ביטול סכסוך העבודה בבורסה על ידי הסתדרות העובדים הכללית, וזאת לנוכח ההסכמות העקרוניות שהושגו בין הבורסה לבין וועד עובדי הבורסה. עשרה ימים לאחר מכן, נחתם הסכם קיבוצי מיוחד בין הבורסה, הסתדרות העובדים הכללית וועד העובדים, בו הוסדרה, בין היתר, חלוקת המענקים השנתיים לעובדי החברה בגין השנים 2017-2019 וסכסוך העבודה שנפתח בגין תשלומי הבונוסים הסתיים. בשים לב להפרשות שבוצעו עד כה בדוחותיה הכספיים של החברה, להסכם המיוחד לא צפויה השפעה על תוצאותיה הכספיות של החברה, אולם החברה צופה כי בעקבות תשלומי המענקים לעובדים ייתכן וברבעון השלישי של השנה תזרים המזומנים מהמפעילות השוטפת יהיה שלילי.

הודעה זו אינה מחליפה את האמור בדוחותיה התקופתיים של החברה לרבעון השני 2020  בהם נכלל המידע המלא והמדויק.

 

מצ"ב קישור לדו"חות הכספיים המלאים לרבעון השני 2020>​

מצ"ב קישור למצגת הדו"חות כספיים לרבעון השני של 2020>