הבורסה מפרסמת את הכללים להנפקת איגרות חוב היברידיות

הודעה לעיתונות
06/01/2020
 

הבורסה לניירות ערך מעלה היום (6 בינואר, 20) להערות הציבור תיקונים בתקנון הבורסה וההנחיות על פיו כך שניתן יהיה להנפיק איגרות חוב היברידיות בבורסה.

אג"ח היברידיות הינן איגרות חוב הנמצאות על הטווח שבין אג"ח להון וזאת מאחר והן אג"ח לטווח ארוך של עד 60 שנה כשהפדיון הינו בסוף חיי האג"ח. אג"ח אלו מעניקות לתאגיד המנפיק זכות חוזית לדחות את מועדי תשלום הריבית עד תקופה מקסימלית של עד 6 שנים והן נחותות בפירוק לעומת אג"ח רגיל. לחברה המנפיקה קיימת אפשרות לביצוע פדיון מוקדם במחיר ידוע מראש ובמועדים ידועים מראש ובדרך כלל הן כוללות מנגנון של STEP UP בריבית כך שבמידה ולא בוצע פדיון מוקדם במועד מוסכם מראש, תחול עלייה בריבית בשיעור ידוע מראש.

לאג"ח היברידיות יתרונות הן עבור החברות המנפיקות והן עבור המשקיעים.

החברות המנפיקות יכולות ליהנות מגמישות פיננסית בשל האפשרות לדחות את תשלום הריבית במקרים של מצוקת נזילות זמנית. בנוסף, הנפקתן עשויות להקנות יתרון בדירוג האשראי ביחס לאיגרות חוב רגילות ושיעור מסוים מהיקף איגרות החוב עשוי להיות מוכר לצרכי דירוג כהון. לאור זאת חברות מנפיקות אג"ח מסוג זה לצורך רכישה או עסקה משמעותית על מנת שלא להגדיל את המינוף לצרכי דירוג ולהביא לפגיעה בדירוג התאגיד וכן בכדי לא להביא לדילול בעלי המניות ע"י הנפקת הון.

למשקיעים מקנות איגרות החוב ההיברידיות תשואה עודפת בהשוואה לאיגרות חוב רגילות, זאת בשל מרווח הריבית הנוסף הצפוי בהנפקה לאור נחיתות איגרות החוב ההיברידיות ביחס לאיגרות החוב הרגילות ובשל משך החיים הארוך שלהם. המנפיקים והמשקיעים זוכים למגוון גדול יותר של מוצרים פיננסיים, וזאת כחלק מיעדיה של הבורסה לניירות ערך להרחיב את סל המוצרים והשירותים.

קידום הנפקת אג"ח היברידיות מגיע על רקע פרסום מסמך להערות הציבור של רשות ניירות ערך בעניין האפשרות להנפיק איגרות חוב מסוג זה. לאור החדשנות של המכשיר בשוק הישראלי, נחיתותו בהיבט זכויות המחזיקים והקשיים הקיימים בתמחור המכשיר, עד לצבירת ניסיון בשימוש במכשיר זה. בשלב הראשון תתאפשר הנפקת איגרות חוב היברידיות רק לחברות גדולות הנכללות במדד ת"א-125 שיש להן לפחות סדרה אחת סחירה של איגרות חוב. לחילופין, חברות שאינן עומדות בתנאי הנ"ל, יוכלו להנפיק איגרות חוב היברידיות ובלבד ששווי החזקות הציבור בסדרת האג"ח ההיברידי תהיה 200 מיליון שקל לפחות וכן מתקיים אחד מהתנאים הבאים: ההון העצמי של החברה הינו 500 מיליון שקל לפחות או איגרות החוב ההיברידיות דורגו בדירוג מקומי בקבוצת ה-A .  

כמו כן, בשלב הראשון איגרות החוב ההיברידיות לא ייכללו במדדי התל בונד של הבורסה.  בנוסף, הבורסה תציג באתריה תת סוג נייר "אג"ח היברידי" ותקבע בסימבול של הנייר תוו ייחודי לאג"ח היברידי (על מנת להבחין בינו לבין אג"ח רגיל) וחברי הבורסה יחויבו להציג זאת ללקוחותיהם.

​טיוטה להערות הציבור בנושא עלתה הבוקר במערכת "מאיה" של הבורסה. הציבור מוזמן לתת את הערותיו עד ליום 27 בינואר, 2020 ולאחר מכן ובהתחשב בהערות שיתקבלו, תובא ההצעה לאישור דירקטוריון הבורסה. מצ"ב הקישור: https://maya.tase.co.il/reports/details/1272661