הבורסה לניירות ערך מדווחת על תוצאות הדוחות הכספיים לרבעון הרביעי ולשנת 2019 הבורסה תחלק לראשונה בהיסטוריה דיבידנד בסך של
כ-0.0877 ₪ למניה, אשר ישולם ב- 16.4.20

הודעה לעיתונות
24/03/2020
 
  • הרווח הנקי המתואם לשנת 2019 הסתכם בכ-21.4 מיליון שקלים, לעומת כ-20.9 מיליון שקלים רווח מתואם בשנת 2018.

  • הכנסות הבורסה לשנת 2019 הסתכמו בכ-260 מיליון שקלים, בהשוואה לכ-255.6 מיליון שקלים בשנת 2018.

  • ה-EBITDA המתואם הסתכם בכ-62.9 מיליון שקלים בשנת 2019, לעומת 61.5 מיליון שקלים בתקופה המקבילה אשתקד.

  • בשנת 2019 הסתכמו גיוסי ההון של החברות בבורסה בכ-13.3 מיליארד ₪, גידול של כ-100% לעומת 2018 וגיוסי החוב ממשלתי והקונצרני הסתכמו בסך של 164.7 מיליארד ₪, גידול של 29% לעומת 2018.

 

איתי בן זאב, מנכ"ל הבורסה לניירות ערך, אמר היום: "אנו מסכמים את שנת 2019 עם גידול בפעילות השוטפת ובשירותים. בהתאם לתוכנית האסטרטגית שלנו, בשנת 2019 המשכנו בהגדלת היקף ההשקעות לצורך הרחבת סל השירותים ופיתוח תשתיות ומוצרים חדשים. כחברה ציבורית חדשה הנסחרת בבורסה בתל אביב, הבורסה תחלק בפעם הראשונה בהיסטוריה דיבידנד לציבור המשקיעים ובכך תאפשר לציבור הרחב להיות שותף גם ברווחיה של הבורסה". 

בהתייחסותו לנגיף הקורונה והמצב בשווקים ציין בן זאב כי: "הבורסה בתל אביב, ערוכה תפעולית וטכנולוגית ותמשיך לפעול גם בימים אלה כסדרה. בכל תרחיש אפשרי נמשיך לספק את השירותים הנדרשים הן לציבור המשקיעים והן למשק הישראלי, על מנת לאפשר, ככל הניתן את המשך הפעילות הכלכלית שחשובה במיוחד בימים אלו".

תל אביב, 24 במרץ, 2020 - הבורסה לניירות ערך בתל-אביב (ת"א: ברסה) מדווחת היום על התוצאות הכספיות לרבעון הרביעי שהסתיים ביום 31.12.2019 ולשנת 2019. ברבעון השלישי של 2019 השלימה הבורסה את הנפקתה בבורסה בתל אביב והחל מה-1.8.2019 היא פועלת כחברה ציבורית.

הבורסה מדווחת כי לראשונה בהיסטוריה תחלק דיבידנד בסך של כ- 8.77 מיליון ₪ המהווה כ-  8.77 אגורות למניה רגילה. המועד הקובע את הזכאות לקבלת דיבידנד הינו 1.4.2020 ומועד התשלום יחול ב- 16.4.2020.
נציין כי בהשוואת התוצאות לשנת 2019 לשנה המקבילה אשתקד, קוזזו שני מרכיבים חד פעמיים משמעותיים, וזאת על מנת שניתן יהיה לקבל תוצאות מתואמות ברות השוואה:

  • 2019 – נטרול השפעת הוצאות בגין תשלום מבוסס מניות בסך של כ- 3.8 מיליון שקלים.
  • 2018 – נטרול הכנסות בגין ההפרשה לירידת ערך שנרשמה בעבר בגין בניין הבורסה בסך 85.1 מיליון שקלים ברוטו או 65.5 מיליון שקלים נטו ממס.
להלן עיקרי התוצאות: 

ההכנסות ברבעון הרביעי לשנת 2019 הסתכמו בכ-66.4 מיליוני ש"ח, לעומת כ-70.3 מיליוני ₪ ברבעון המקביל אשתקד, קיטון של כ-%6. עיקר הקיטון נבע מקיטון בכמות ימי המסחר בין הרבעונים בשיעור של כ-8%, בשל חגי תשרי.

הכנסות הבורסה לשנת 2019 הסתכמו בכ-260 מיליון שקלים, בהשוואה להכנסות של כ-255.6 מיליון שקלים בשנת 2018. עיקר הגידול נובע מהכנסות מרישום ואגרות וכן מהכנסות מהפצת מידע ושירותי קישוריות וקוזז בחלקו מקיטון בהכנסות עמלות מסחר וסליקה.

הוצאות הבורסה הסתכמו לכ-62.5 מיליון שקלים ברבעון הרביעי לשנת 2019 בנטרול השפעת הוצאות בגין תשלום מבוסס מניות. זאת בהשוואה לכ-60.6 מיליון שקלים ברבעון המקביל אשתקד. עיקר הגידול נובע מגידול בהוצאות הפחת, בין היתר בעקבות יישום IFRS 16, ובעלויות שיווק.

ההוצאות בשנת 2019 בנטרול השפעת הוצאות בגין תשלום מבוסס מניות הסתכמו לכ-242 מיליון שקלים לעומת הוצאות של כ-227.1 מיליון שקלים בתקופה המקבילה אשתקד, בנטרול השפעת ביטול ירידת ערך. עיקר הגידול בהוצאות נובע מגידול בהוצאות הפחת, הטבות לעובדים והוצאות שיווק.

הרווח הנקי המתואם הסתכם בכ-3.2 מיליון שקלים ברבעון הרביעי של 2019, לעומת רווח נקי מתואם של כ-7 מיליון שקלים ברבעון המקביל אשתקד. הקיטון ברווח נובע בעיקר מקיטון בהכנסות משירותים בעקבות קיטון במספר ימי המסחר ומגידול בהוצאות, בעיקר בגין הוצאות פחת ושיווק.

הרווח הנקי המתואם הסתכם לסך של כ-21.4 מיליון שקלים בשנת 2019 לעומת הרווח בשנת 2018 שהסתכם לסך של כ-20.9 מיליון שקלים, גידול של כ-3% הנובע בעיקרו מגידול בהכנסות משירותים ומהכנסות מימון וקוזז בחלקו מגידול בהוצאות הפחת, בהטבות לעובדים ושיווק.

ה-EBITDA המתואם הסתכם ברבעון הרביעי של שנת 2019 לסך של כ-15.1 מיליון שקלים לעומת כ-18.7 מיליון שקלים ברבעון המקביל אשתקד. הקיטון נובע מקיטון בהכנסות הרבעון.

ה-EBITDA המתואם בשנת 2019 הסתכם לסך של כ-62.9 מיליון שקלים לעומת כ-61.5 מיליון שקלים בתקופה המקבילה אשתקד. עיקר הגידול נבע מיישום לראשונה החל משנת 2019 של IFRS 16 שהשפעת יישומו הינה כי הוצאות בגין חוזי חכירה בסך כ-8.7 מיליון שקלים נכללות בהוצאות הפחת ובקיזוז גידול בהוצאות הטבות לעובדים והוצאות שיווק.

גידול משמעותי ביתרות נזילות - כאמור, באוגוסט 2019 הפכה הבורסה לחברה ציבורית הנסחרת בבורסה בתל אביב. עם השלמת הצעת המכר ורישומן למסחר, הבורסה קיבלה את חלקה בתמורה העודפת נטו מתקבולי הליך המכר בסך של כ- 15.5 מיליון שקלים. בנוסף ממועד רישומה של הבורסה  ועד לתום שנת 2019 מימשו מספר בעלי מניות בחברה שהחזיקו בהן ערב יישום החוק לשינוי מבנה הבעלות בחברה, והחברה קיבלה את התמורה העודפת בהתאם להוראות החוק בסך כ-13.8 מיליון שקלים.

השקעות וחדשנות - הבורסה ממשיכה ביישום התכנית האסטרטגית שלה וביצעה בשנת 2019 השקעות בהיקף של כ- 38 מיליון שקל לעומת כ- 54 מיליון שקל בשנת 2018. זאת, על מנת להמשיך בהרחבת סל השירותים שמעניקה הבורסה, לגוון את הכנסותיה ולבצע פיתוח תשתיות טכנולוגיות ואחרות בהתאם לסטנדרטים בינלאומיים. בין ההשקעות המרכזיות של הבורסה ב- 2019: שירותי מיקום משותף (colocation)  ושירותי  Hostingבדאטה סנטר של הבורסה, פיתוח מערכת מרכזית להשאלות בניירות ערך מבוססת טכנולוגיית בלוקצ'יין, מערכת לרישום וסליקת מכשירי גיוס אלטרנטיביים, שירותי טרום הנפקה לחתמים ורכזי הנפקה והקמת פורטל דיגיטלי ללקוחות החברה לרישומים של הבורסה. כמו כן, הבורסה הרחיבה ב- 2019 גם את סוגי ניירות הערך בבורסה כגון: רישום כפול של 23 קרנות סל זרות להשקעה של בלאקרוק, רישום קרנות ריט זרות במסגרת הרישום הכפול, רישום למסחר של שותפויות מחקר ופיתוח ורישום איגרות חוב משלם במניות.

הבורסה מתייחסת בדוחותיה הכספיים גם לרבעון הראשון של 2020 ומציינת כי התפרצות נגיף הקורונה בסין בינואר 2020 והתפשטותו לכדי "מגיפה עולמית", גררו אחריה אי ודאות ותנודתיות גבוהה בשווקים, שהתגברו עקב השפעותיה על הפעילות הכלכלית הגלובלית.

למועד פרסום הדו"ח, הבורסה מציינת כי בטווח הקצר לא ניתן לעמוד על ההשלכות השליליות של נגיף הקורונה על תוצאות פעילותה, אשר ככלל אינה מושפעת במישרין מרמתם של שערי ניירות הערך, אלא ממחזורי המסחר והסליקה בניירות ערך ובנגזרים ואשר הגיעו במהלך חודש מרץ 2020 לנתוני שיא. 

הבורסה מאפשרת בתקופה זו את הפתרונות התפעוליים והטכנולוגיים לפעילות המסחר והמסלקה ותמשיך לפעול בכל תרחיש אפשרי, תוך צמצום מהותי של מספר העובדים שנוכחותם מתחייבת לשם תפעול מערכות הליבה של המסחר והסליקה ותוך הקפדה על הוראות משרד הבריאות.

התמשכותו והחרפתו של משבר גלובלי חסר תקדים זה, עלולות להשפיע לרעה על הפעילות העסקית והכלכלית בעולם ובישראל, לרבות על היקפי פעילות ההשקעה והמסחר בניירות ערך, באופן ובהיקף שאינם ניתנים בשלב זה להערכה ולכימות על ידי החברה. לבסוף יצויין, כי לאחר חלוף המשבר צפויה תקופת התאוששות הדרגתית. בשלב זה לא ניתן להעריך את היקפי המסחר והגיוסים במהלך תקופת ההתאוששות, מכיוון שאלו תלויים בין היתר בקצב ההתאוששות הכלכלית, ברמת התנודתיות בשווקים ובקצב החזרה של הציבור הרחב להשקעה, במישרין או בעקיפין, בניירות ערך הנסחרים בבורסה.

מצ"ב קישור לדו"חות הכספיים המלאים לרבעון רביעי ושנתי 2019 >> 

​מצ"ב קישור למצגת הדו"חות הכספיים לרבעון רביעי ושנתי 2019>>

מצ"ב קישור לדיווח על חלוקת הדיבידנד>>