הבורסה לניירות ערך תל-אביב בע"מ הודעה בדבר כינוס אסיפה שנתית

הודעה לעיתונות
07/05/2020
 

​בהתאם לתקנות החברות (הודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית), התש"ס-2000 מודיעה בזאת הבורסה לניירות ערך תל-אביב בע"מ ("החברה") על כינוס אסיפה שנתית ביום ג', 16.6.2020, בשעה 16:00, במשרדי החברה, ברחוב אחוזת בית 2, תל אביב. בשים לב להודעת רשות ניירות ערך מיום 16.3.2020, בקשר עם ניהול אסיפות כלליות באמצעי תקשורת, ככל ועד למועד כינוס האסיפה, תחולנה מגבלות אשר תמנענה את כינוסה של האסיפה במשרדי החברה, תפעל החברה לאפשר השתתפות באמצעי תקשורת ללא נוכחות פיסית.

על סדר יומה של האסיפה: (1) דיון בדוחות הכספיים של החברה ובדו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה, לשנה שהסתיימה ביום 31.12.2019; (2) חידוש מינוי דירקטור - מר סלאח סעאבנה; (3) מינוי דירקטורית בלתי תלויה - הגב' ברוריה גרוס - פרושנסקי; (4) מינוי דירקטור - מר אריק שטיינברג; (5) מינוי רואי חשבון מבקרים ודיווח על שכרם בגין שנת 2019; (6) אישור מענק בשיקול דעת למר אמנון נויבך, יו"ר דירקטוריון החברה, והכל כפי שמפורט בדוח זימון האסיפה שפרסמה החברה ביום 7.5.2020 (מספר אסמכתא: 2020-01-040891​) (להלן: "הדוח המיידי").

האסיפה השנתית תתכנס ביום ג', 16.6.2020, בשעה 16:00. אם תידחה האסיפה היא תתקיים ביום ג', 23.6.2020, באותה שעה. המועד לקביעת הזכאות של בעלי המניות להצביע באסיפה הכללית, כאמור בסעיף 182 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), הינו ביום ב', 18.5.2020 ("המועד הקובע").

המסמך הממנה שלוח להצבעה ("כתב המינוי") יערך בכתב וייחתם על ידי הממנה, ואם הממנה הוא תאגיד, ייחתם בדרך המחייבת את התאגיד. כתב המינוי יופקד במשרדי החברה לפחות 48 שעות לפני תחילת האסיפה או האסיפה הנדחית, לפי העניין.

כתובת האתרים של רשות ניירות ערך והבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ, שבהם ניתן למצוא את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה כמשמעותן בסעיף 88 לחוק החברות, הינם, כדלקמן: אתר ההפצה של רשות ניירות ערך: http://www.magna.isa.gov.il (להלן: "אתר ההפצה"); אתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ: http://maya.tase.co.il.

הצבעה בכתב תיעשה באמצעות חלקו השני של כתב ההצבעה, שצורף לדוח המיידי. את כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו ("המסמכים המצורפים"), כמפורט בכתב ההצבעה, יש להמציא למשרדי החברה עד 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה. לעניין זה "מועד ההמצאה" הינו המועד שבו הגיעו כתב ההצבעה והמסמכים המצורפים, למשרדי החברה. בעל מניות לא רשום (דהיינו, מי שלזכותו רשומות מניות אצל חבר בורסה ואותן מניות נכללות בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם חברה לרישומים) זכאי גם להצביע באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית עד 6 שעות לפני מועד האסיפה. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה, הינו עד 10 ימים לפני מועד האסיפה.