הבורסה לניירות ערך מדווחת על תוצאות הדוחות הכספיים לרבעון הראשון של שנת 2020

הודעה לעיתונות
26/05/2020
 

הבורסה רשמה גידול דו ספרתי בכל הפרמטרים המרכזיים:

  • הרווח הנקי לרבעון הראשון 2020 הסתכם ב- 10.2 מיליון שקלים, כמעט כפול מהרווח ברבעון המקביל אשתקד שעמד על 5.4 מיליון שקלים.
  • הכנסות הבורסה ברבעון הראשון 2020 הסתכמו בכ-81.2 מיליון שקלים, גידול של 26% לעומת ההכנסות ברבעון המקביל 2019.
  • ה-EBITDA המתואם הסתכם בכ-28.9 מיליון שקלים ברבעון הראשון 2020, לעומת 14.2 מיליון שקלים בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של 104%.

​איתי בן זאב, מנכ"ל הבורסה לניירות ערך, אמר היום: "אנו מסכמים רבעון ראשון שבו חווינו את הסערה בשווקים בכל העולם ובישראל, כתוצאה מהתפרצות נגיף הקורונה, אשר באה לידי ביטוי בגידול משמעותי בפעילות המסחר בכל ניירות הערך. על אף התקופה המאתגרת, הבורסה המשיכה לפעול באופן מלא, במהירות, ביעילות וללא דופי בכל המערכות שלה, תוך יצירת סביבת עבודה בטוחה לעובדיה ושילוב יכולות עבודה מרחוק. זאת, על מנת לספק את התשתית ההכרחית הן לשוק ההון, למשקיעים בארץ ובחו"ל, והן לבנק ישראל ולממשלת ישראל, לצורך המשך גיוסי הון וחוב, כחלק מהותי מהפעילות הכלכלית במשק."

תל אביב, 26 במאי, 2020 - הבורסה לניירות ערך בתל-אביב (ת"א: ברסה) מדווחת היום על התוצאות הכספיות לרבעון הראשון של השנה שהסתיים ביום 31.3.2020:

להלן עיקרי התוצאות:

ההכנסות לרבעון הראשון לשנת 2020 הסתכמו בכ-81.2 מיליוני שקלים, לעומת כ-64.6 מיליוני שקלים ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ- 26%.

ההכנסות ממסחר וסליקה עלו בכ-49% כתוצאה מגידול משמעותי במחזורי המסחר בבורסה בעקבות התפרצות נגיף הקורונה. הגידול בהכנסות היה בכל האפיקים, העלייה במחזורי המסחר במניות תרמה כ-24% לגידול בהכנסות ממסחר וסליקה. בנוסף גידול במחזורי קרנות נאמנות תרמה כ- 8% והגידול במסחר בנגזרים, באג"ח תאגידיות ואג"ח ממשלתיות תרם כל אחד לגידול של 6% בהכנסות ממסחר וסליקה. יצוין כי שיעור העמלות האפקטיביות שנגבו הרבעון לעומת הרבעון המקביל למעט בנגזרים קטן כתוצאה מעליה בגודל העסקאות המושפעות מקיום עמלת מקסימום.

ההכנסות מדמי רישום ואגרות עלו בכ-11% כתוצאה מגידול בכנסות מדמי רישום בכ-5% וההכנסות מאגרות שנתיות מחברות גדלו בכ-6% כתוצאה מתוספת חברות ושירותים חדשים.

הכנסות משירותי מסלקה עלו בכ-16% בעיקר כתוצאה מגידול בפעילות חברי המסלקה בעקבות התפרצות נגיף הקורונה.

הכנסות מהפצת מידע ושירותי קישוריות נותרו ללא שינוי  - בפעילות הפצת המידע נרשם קיטון בשל פעולות התייעלות של מפיצי מידע שקוזזה מעלייה בהכנסות מלקוחות פרטיים ומהכנסות משירותי קישוריות חדשים שהושקו במהלך שנת 2019.

הוצאות הבורסה הסתכמו לכ-63.6 מיליון שקלים ברבעון הראשון של שנת 2020, גידול של 3% בהשוואה לכ-61.7 מיליון שקלים ברבעון המקביל אשתקד, אשר נבע ברובו מגידול של כ- % 8.5 בסעיף הטבות לעובדים וקוזז בחלקו מעיתוי השקת קמפיינים שיווקיים, בתקופת משבר הקורונה, אשר עלו בתחילת הרבעון השני ושולמו בחלקם בסוף הרבעון הראשון (קמפיין "הבית של הכלכלה הישראלית" וקמפיין "זה העסק שלנו").

הרווח הנקי שרשמה הבורסה הסתכם בכ-10.2 מיליון שקלים ברבעון הראשון של 2020, גידול בשיעור של 89% לעומת רווח נקי של כ- 5.4 מיליון שקלים ברבעון המקביל אשתקד. הצמיחה ברווח הנקי נבעה בעיקרה מגידול בהכנסות ממסחר וסליקה כאמור, אשר קוזזה בחלקה ממעבר להוצאות מימון בהיקף של 4.4 מיליון שקלים, לעומת הכנסות מימון ברבעון המקביל 2019.

הרווח הנקי המתואם הסתכם לסך של כ-10.6 מיליון שקלים ברבעון הראשון לשנת 2020 לעומת 5.4 מיליון שקלים ברבעון המקביל אשתקד, גידול של 96%. הגידול נבע בעיקר מגידול בהכנסות משירותים וקוזז בחלקו בעיקר מגידול בעלויות ההטבות לעובדים ובהוצאות מימון ומס. 

ה-EBITDAהמתואם ברבעון הראשון לשנת 2020 הסתכם לסך של כ-28.9 מיליון שקלים יותר מכפול מסך של כ- 14.2 מיליון שקלים ברבעון המקביל אשתקד. הגידול נובע מגידול בהכנסות משירותים, וקוזז בחלקו מגידול בעלויות הטבות לעובדים.

תזרים המזומנים מפעילות שוטפת ברבעון הראשון לשנת 2020 הסתכם לסך של כ-46.6 מיליון שקלים, גידול של כ-88% לעומת הרבעון המקביל ב-2019.

הון - הבורסה רשמה גידול של כ- 8% בהון ברבעון הראשון של השנה לעומת הרבעון המקביל אשתקד. סך ההון עומד על כ- 608.5 מיליון שקלים. לבורסה עודף הון על דרישות הרגולציה של 289 מיליון שקלים.

ירידות השערים באג"ח הממשלתיות הנסחרות בבורסה, שחלו במהלך הרבעון הראשון של 2020, הובילו לרישום הפסד בסך של כ-4.4 מיליון ש"ח בתיקי ניירות הערך של החברה, אשר נכלל כהוצאת מימון בדוח הרווח והפסד של החברה. יצוין, כי לאחר תאריך הדוחות הכספיים, במהלך חודש אפריל 2020 ועד סמוך למועד אישור הדוחות הכספיים, חלה התאוששות מסוימת בשערי איגרות החוב הממשלתיות, אשר מיתנה את ההשפעה המתוארת לעיל.

בתאריך 16 באפריל 2020 (לאחר תקופת המאזן) חילקה הבורסה לראשונה דיבידנד לבעלי המניות שהסתכם לסך של 8.77 מיליון שקלים. כזכור ברבעון השלישי של 2019 השלימה הבורסה את הנפקתה בבורסה בתל אביב והחל מה-1.8.2019 היא פועלת כחברה ציבורית.

 הודעה זו אינה מחליפה את האמור בדוחותיה התקופתיים של החברה לרבעון הראשון 2020  בהם נכלל המידע המלא והמדויק. 

מצ"ב קישור לדו"חות הכספיים המלאים לרבעון הרא​שון 2020>>​

מצ"ב קישור למצגת הדו"חות הכספיים לרבעון הראשון 2020​ >>