הבורסה לניירות ערך מפרסמת הצעה להמשך ההקלות בכללי השימור נוכח המשבר הכלכלי

הודעה לעיתונות
05/10/2020
 

הבורסה לניירות ערך מפרסמת היום (5.10.20) טיוטה להערות ציבור על תיקון הוראת שעה להמשך מתן הקלות בכללי השימור, זאת נוכח הימשכות המשבר הכלכלי, הנובע מהתפשטות מגפת הקורונה והקושי של חברות לעמוד בכללי השימור, או של חברות שכבר נמצאות ברשימת השימור לנקוט בצעדים על מנת לעמוד בתנאים הנדרשים לשם חזרה לרשימה הראשית.

כזכור, עם פרוץ משבר הקורונה פרסמה הבורסה בחודש מרץ, הוראת שעה, שתוקפה היה עד 31 בדצמבר 2020, על פיה נדחתה הבחינה הבאה לעניין עמידת החברות בכללי השימור לחודש ינואר 2021, וזאת על פי נתוני החברות ליום 31 בדצמבר 2020. כמו כן, ניתנה אורכה לעמידה בתנאי הסף המקלים לצורך חזרה לרשימה הראשית לחברות שבמהלך 2020 הסתיימה תקופת השימור הראשונה שלהן, וכן  נדחו מועדי המחיקה של חברות שבמהלך 2020 עברו 48 חודשים מהמועד שחדלו להיסחר ברשימה הראשית וזאת עד ליום 31 בדצמבר 2020.

כיום, לאור הימשכות המשבר הכלכלי, הבורסה מבקשת להאריך את הוראת השעה, כך שתידחה בחינת עמידת החברות בכללי השימור, באופן שהבחינה הבאה תיערך בחודש יולי 2021,  על פי נתוני החברות ליום 30 ביוני 2021. כמו כן מבקשת הבורסה לתת אורכה נוספת לעמידה בתנאי הסף המקלים לצורך חזרה לרשימה הראשית, לחברות שבמהלך שנת 2020 ובמחצית הראשונה של שנת 2021, תסתיים תקופת השימור הראשונה שלהן.

בכל הקשור למחיקה מהרישום למסחר של חברות לא יחול שינוי בהוראת השעה. עם פרוץ משבר הקורונה ניתנה באופן חריג לחברות שחדלו להיסחר ברשימה הראשית, דחייה של מועד המחיקה עד ליום 31 בדצמבר 2020. לאור זאת, חברות אשר במהלך 2020 חלפו 48 חודשים מהמועד בו חדלו להיסחר ברשימה הראשית, תימחקנה מהרישום למסחר ביום 31 בדצמבר 2020. בנוסף מובהר, כי חברות שמועד מחיקתן חל בשנת 2021 ואילך, תימחקנה בחלוף 48 חודשים מהמועד בו חדלו להיסחר ברשימה הראשית, כקבוע בתקנון הבורסה.

להלן פירוט הכללים המוצעים:

1.      הבורסה לא תקיים את בחינת השימור התקופתית לנתוני החברות ליום 31 בדצמבר 2020, שמיועדת להיערך בחודש ינואר 2021. כתוצאה מכך, לא תישלחנה התראות חדשות לחברות שלא תעמודנה בדרישות השימור על פי הנתונים ליום 31 בדצמבר 2020 וכן לא תיערך בחינה קובעת לחברות אשר קיבלו התראה על פי הנתונים ליום 31 בדצמבר 2019.

 

2.      חברה שכבר נמצאת ברשימת השימור, אשר במהלך שנת 2020 ובמהלך המחצית הראשונה של 2021 יחלפו 24 חודשים מהמועד בו חדלה להיסחר ברשימה הראשית (תקופת השימור הראשונה), ואשר לאחר מכן יהיה עליה לעמוד בדרישות מחמירות יותר, תוכל לחזור להיסחר ברשימה הראשית אם עד ליום 30 ​ביוני 2021, תעמוד בדרישות הכמותיות של שיעור/שווי החזקות ציבור, לפי העניין, הנדרשות בתקופת השימור הראשונה. האמור אינו חל על חברה שהינה חברת מעטפת, עליה יחולו הכללים הקיימים.

 

טיוטה להערות הציבור בנושא זה עלתה היום במערכת "מאיה" של הבורסה: לקריאה לחץ כ​אן