הבורסה לניירות ערך תערוך שינויים בכללי מדדי התל-בונד לצורך הגנה על המשקיעים השינויים יאפשרו, בין היתר, קיצור הזמן עד לגריעה מהמדדים במקרה של הרעה משמעותית במצבן העסקי של חברות

הודעה לעיתונות
23/06/2020
 

​לאור חשיבות ומשמעות השינויים, ההצעה מובאת להערות הציבור

הבורסה לניירות ערך מעלה היום (ג', 23 ביוני) להערות הציבור הצעה לשינוי הכללים של מדדי תל-בונד. למרות שהשינויים המוצעים הם בסמכות דירקטוריון הבורסה, לאור חשיבותם והשפעתם הצפויה על הרכב המדדים, החליטה הנהלת הבורסה כי נכון להביאם להערות הציבור ולגבש את ההצעה הסופית לאחר שאלו יתקבלו.

מדדי תל-בונד תוכננו כנכס השקעה מבוזר באג"ח תאגידיות, בסיכון נמוך. גם מדדי ה-High Yield ממשפחת מדדי תל-בונד - מדדי "תל-בונד תשואות", מורכבים מסדרות של אג"ח תאגידיות בדירוג השקעה בלבד[1].

כמקובל במדדי אג"ח, גם בכללים של מדדי תל-בונד נקבע כי על מנת שסדרת אג"ח תיכלל בהם, עליה לעמוד, בין היתר, בדירוג השקעה[2] על ידי חברות הדירוג והיא נשארת במדד כל עוד ישנה חברת דירוג אחת לפחות שדירגה אותה בדירוג השקעה. על מנת שסדרת אג"ח תיגרע מהמדדים, על שתי חברות הדירוג גם יחד להוריד את דירוג האג"ח אל מתחת לדירוג השקעה.

ניסיון התקופה האחרונה מלמד שבמקרה של הרעה במצבה העסקי של חברה שאיגרות החוב שלה מדורגות על ידי שתי חברות דירוג, עלול זמן התגובה של חברות הדירוג להיות איטי מידי. כתוצאה מכך, מחיר האג"ח של חברה שנקלעה לקשיים צונח כשהאג"ח בתוך המדד ובכך נפגעת תשואת המדד ונפגעים המשקיעים שעוקבים אחרי אותו מדד, זאת מאחר שעל פי הכללים הקיימים, האג"ח תיגרע מהמדדים רק לאחר ששתי החברות תורדנה את הדירוג מתחת לדירוג השקעה.

בבורסה מציינים מקרה בו חלף כמעט כחודש בין מועד הפחתת הדירוג  על ידי "מידרוג" לבין מועד הפחתת המידרוג על ידי "מעלות", שרק לאחריה  סדרות האג"ח נגרעו מהמדדים על פי הכללים הקיימים.

כדי לשפר את מהירות התגובה של הבורסה (כעורכת מדדי תל-בונד) להרעה במצבה העסקי של חברה שאג"ח שלה כלולה במדדי תל-בונד, מוצע לשנות את כללי המדדים, כלהלן:

1.      הדירוג הנמוך לסדרה הוא שיקבע לגריעה מהמדדים - מוצע כי אם סדרת אג"ח מדורגת על ידי שתי חברות דירוג, הדירוג הנמוך מבין השניים הוא שיקבע לעניין הוספת הסדרה או גריעתה מהמדדים (כזכור כיום, הדירוג הגבוה קובע. כלומר, אם לסדרת אג"ח יש דירוג השקעה מחברת דירוג אחת, היא תמשיך ותיכלל במדדי תל-בונד גם אם הדירוג שיש לה מחברת הדירוג השנייה נמוך מדירוג השקעה).

2.      הוספת תנאי סף של תשואה לפדיון אשר יהווה עילת גריעה, עוד טרם הפחתת דירוג  - מוצע להוסיף תנאי סף שמבוסס על תשואה לפדיון של סדרת אג"ח, שכן סיכון לאי-החזר ריבית ו/או קרן יבוא לידי ביטוי, בדרך כלל, בתשואה לפדיון גבוהה של האג"ח. התנאי המוצע נועד לאפשר תגובה מהירה יחסית של הבורסה בעדכון המדדים, במקרה של הרעה במצבה העסקי של חברה, עוד לפני שדירוגה הופחת על ידי מי מחברות הדירוג.

מוצע כי סדרת אג"ח תיגרע ממדדי תל-בונד אם התשואה לפדיון שלה תחרוג ב-3 סטיות תקן מהממוצע של התשואות לפדיון של אג"ח בעלות מאפיינים זהים מבחינת סוג הריבית וסוג הצמדה. התשואה לפדיון של כל אג"ח הנכללת במדדי תל-בונד תחושב מידי יום, בתום המסחר, ועל פיה ייקבע האם נוצרה עילה לגריעה מהמדדים.

טיוטה להערות הציבור בנושא זה עלתה היום במערכת מאיה של הבורסה- לקריאה לחץ כאן

[1]     מדדי תל-בונד תשואות הם מדדי High Yield המותאמים לשוק המקומי ואינם מדדי High Yield קלאסיים הכוללים אג"ח בדירוג נמוך מדירוג השקעה.

[2] דירוג השקעה = לפחות דירוג (Baa) בדירוג מדרוג או לפחות (-BBB) בדירוג מעלות